Основна делатност Фонда за СОВО који наставља са радом је, остваривање права и обавеза из обавезног здравственог осигурања војних осигураника и обезбеђивање средстава за здравствено осигурање и материјално обезбеђивање корисника права у складу са законом  којим се уређује здравствено осигурање војних осигураника.

Фонд за СОВО, своју делатност реализује кроз обављање следећих послова:
 
 • обезбеђује наменско и економично коришћење средстава здравственог осигурања;
 • oрганизује и обезбеђује ефикасно и рационално обављање послова спровођења здравственог осигурања и законито остваривање права;
 • врши статистичка и друга истраживања у области здравственог осигурања војних осигураника;
 • устројава и организује  матичну евиденцију и врши контролу пријаве и одјаве на здравствено осигурање, оверава и поништава здравствену књижицу и картицу здравственог осигурања;
 • обавља послове у вези са накнадом штете причињене Фонду по основу злоупотреба у вези са коришћењем права из здравственог осигурања и материјалног обезбеђењ;
 • закључује уговоре са цивилним здравственим установама које пружају здравствене услуге у складу са законом и обезбеђује средства за спровођење здравствене заштите на основу тих уговора;
 • води евиденцију и прати наплату доприноса и других прихода Фонда;
 • обавља послове у вези са управљањем и располагањем покретном и непокретном имовином Фонда;
 • пружа стручну помоћ осигураницима и корисницима права из здравственог осигурања и материјалног обезбеђења;
 • обезбеђује информисање  војних осигураника  у вези са остваривањем права из здравственог осигурања и материјалног обезбеђења;
 • остварује стручну, пословну и другу сарадњу и закључује уговоре и друге правне послове са домаћим правним и физичким лицима;
 • обавља и друге послове утврђене законом, статутом и другим актима Фонда.
 

 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас