1.Извештај о пословању Фонда СОВО за 2014.год.
2.Извештај о пословању Фонда СОВО за 2015.год.
3.Извештај о пословању Фонда СОВО за 2016.год.
4.Извештај о пословању Фонда СОВО за 2017.год.
5.Извештај о пословању Фонда СОВО за 2018.год.
6.Извештај о пословању Фонда СОВО за 2019.год.
7.Извештај о пословању Фонда СОВО за 2020.год.

________________________________________________

 

На основу члана 10. став 1. тачка 8. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени гласник РС“, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13) Управни одбор Фонда подноси

 

И З В Е Ш Т А Ј

 

О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА У  2021. ГОДИНИ

 

I. УВОДУредбом о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени гласник РС“, бр. 102/11, 37/12 и 107/12 и 119/13 – у даљем тексту: Уредба), у одредби члана 3. став 1. регулисано је следеће: „Фонд је правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање у којем се остварују права из обавезног здравственог осигурања војних осигураника и обезбеђују средства за здравствено осигурање и материјално обезбеђење корисника права у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање војних осигураника“.


 Фонд за социјално осигурање војних осигураника (у даљем тексту: Фонд) је правно лице и уписан је у регистар Привредног суда у Београду под VIFi - 8114/95 од 06.06.1995. године, регистрован код Пореске управе Министарства финансија Републике Србије под бројем: 0000982649 од 30.04.2009. године (додељен порески идентификациони број: 106070529) и према обавештењу број: 052-89 од 26.12.2012. године, разврстан од стране Републичког завода за статистику Републике Србије у организације обавезног социјалног осигурања са шифром 8430 (одређен му је матични број: 17677675). 

 Према Правилнику о списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 93/19), који је ступио на снагу 1. јануара 2020. године, Фонд је разврстан у кориснике јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора са следећим елементима:

 

Tип

КЈС

Н а з и в

Место

Орг. јед. УТ

П о д р а ч у н

Озн. трезора

Матични броj

ЈБ КЈС

1

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Београд

40200

840-14650-22

601

17677675

95500

Фонд је организацијски потчињен Сектору за буџет и финансије Министарства одбране.

 

 II. ТЕЖИШТЕ РАДА ФОНДА У 2021. ГОДИНИ

 

Делатност Фонда прописана је чланом 6. Уредбе и чланом 7. Статута Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени војни лист“, број 28/15 - у даљем тексту: Статут).

Тежиште рада Фонда у току 2021. године, чиниле су активности на спровођењу најзначајнијих питања проистеклих из Програма и плана рада Фонда за 2021. годину, као и најважнијих актуелних питања спровођења социјалног осигурања војних осигураника и то:

     Израда нормативних и статусних докумената Фонда у области здравственог осигурања у складу са Уредбом и законодавством Републике Србије

     Спровођење поступака набавки лекова, медицинског потрошног материјала и опреме за потребе војноздравствених установа.

     Склапање уговора са цивилним апотекама за издавање лекова војним осигураницима на војне рецепте.

     Одлучивање по захтевима и контрола основаности коришћења накнаде дела трошкова за становање корисника војне пензије (у даљем тексту: КВП).

     Стамбено збрињавање КВП без стана и одобравање средстава за стамбено збрињавање у висини 20.000 евра у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије, на дан исплате, у складу са расположивим новчаним средствима


 III.   РАД ОРГАНА ФОНДА

 

III.1. Управни одбор Фонда

 Управни одбор Фонда одржао је 17 седницa на којима је разматрао питања из свог делокруга (члан 10. Уредбе и члан 9. Статута).

 

III.2. Надзорни одбор Фонда


 Надзорни одбор Фонда одржао је 6 седницa на којима је разматрао питања из свог делокруга (члан 12. Уредбе).

 

III.3. Директор Фонда

 

 Директор Фонда је пуковник др  Радан Костић. 

Директор Фонда обављао је послове из свог делокруга (члан 15. Уредбе и члан 15.    Статута).

 

III.4. Комисије Фонда

 

 Комисије Фонда обављале су на својим седницама, следеће послове и задатке: 

1.   Нижа комисија за давање станова Фонда у закуп, примењујући стамбени правилник за КВП, обрађивала је приспеле молбе и доносила закључке и решења о праву на давање станова Фонда у закуп.

2.   Виша комисија за давање станова Фонда у закуп доносила је одлуке по приговорима на закључке, односно решења које је донела Нижа стамбена комисија.

3.   Комисија за накнаду дела трошкова за становање одлучивала је у другом степену по жалбама на решења у вези предметне накнаде која је у првом степену донео директор Фонда.

4.   Комисија за решавање у првом степену о правима из здравственог осигурања војних осигураника одлучивала је о правима за накнаду погребних и трошкова сахране, као и о путним трошковима приликом коришћења права на здравствену заштиту ван места боравка.

5.   Комисија за  решавање о правима из здравственог осигурања војних осигураника у вези са повредама на раду проверавала је и утврђивала испуњеност услова за оверу Извештаја о повреди на раду за професионална војна лица у складу са Правилником о безбедности и здрављу на раду у Министарству одбране и Војсци Србије.

6.  Комисија за за припрему документације за увођење електронске здравствене картице, ретаксацију рецепата и пријем и праћење тужби и судских предмета је радила на попуни образаца, припреми за израду, изради и дистрибуцији здравствених докумената крајњим корисницима, припреми документације за увођење електронске здравствене књижице, ретаксацији рецепата, пријему и праћењу тужби и судских предмета као и разврставању грађе матичне евиденције.

 

 

IV. РАД СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ФОНДА

 

 

Тежиште активности Стручне службе Фонда у 2021. години је било на припреми нацрта прописа, управно-правним и пословима заступања, спровођењу јавних набавки лекова и медицинског потрошног материјала, стамбеном збрињавању и материјалном обезбеђењу корисника права, пружању стручне помоћи корисницима права, увођењу нових информационих програма и примени међународних споразума о социјалном осигурању.

 Одлуком министра одбране СП бр. 1890-1 од 22.09.2021. године, је донета нова књига формације Фонда, са роком за реализацију исте од 90 дана (22.12.2021. године). Извршено је постављење свих лица у складу са надлежностима за регулисање стања у служби.


Формацијске потребе Фонда са професионалним припадницима на крају 2021. године су приближне онима са краја 2020. годинетј. доношењем нове књиге формације су настале промене у оквиру категорија, док је укупно бројно стање остало непромењено. Смањено је следујуће стање за 2 официра, а повећано је следујуће стање за 2  цивилна лица

 

Имајуће стање лица на крају 2021. године износи 91 лице или 91% (следује 100 има 91 лица), по категоријама:

     официра, следује 18 има 15 или 83,33%,

 

     подофицира, следује 10 има 10 или 100% и

 

     цивилна лица, следује 72 има 66 или 91.67%.


У односу на 2021. годину имајуће бројно стање повећано је за 9 лица или 11%.

 

 


Пријем лица:

 

Из организацијских целина и јединица МО и ВС примљено је 3 лица: 2 официра и  један војни службеник

На основу расписаних конкурса примљено је 11 лица - војних службеника.

Отпуст лица:

Из Фонда, у току 2021. године, по разним основама, је отпуштено 5 лица:

     2 подофицира  (1 пријем у својство официра и премештај и 1 престанак  ПВС по сили закона са правом на пензију) и

 

        3 војна службеника  (1 по сили закона са правом на пензију1премештај у РЦ МО СБиФ2 по захтеву (1 са правом на пензију, 1 по захтеву са правом  на пензију и 1 премештај).


Очекивана попуна:

На основу планираног одлива, реализације одобрених конкурса за попуну радних места цивилних лица и упућених предлога, попуна Фонда у току 2021. године би износила 91 лице или 91%.

 Непопуњено је 9 формацијских места и то:официра 3, цивилних лица 6. У осталим стањима у служби налази се 1 лице (посебна нега детета, до 23.11.2022. године).


IV.1. Припрема предлога закона, подзаконских и других прописа

 

 

Фонд је активно учествовао у изради Нацрта Закона о здравственој заштити и     здравственом осигурању војних осигураника који је Министарство одбране доставило на мишљење надлежним министарствима. Доношењем овог Закона на једном месту би се уредила сва питања здравствене заштите и здравственог осигурања која су  сада регулисана са више уредби и других општих аката. Доношење овог Закона је веома значајно, јер би се тим законом и подзаконским актима који би се донели на основу тог закона коначно нормативно у потпуности уредила, а тиме и унапредила здравствена заштита и здравствено осигурање војних осигураника.  


Донет је и објављен Правилник о употреби, условима и начину коришћења средстава за побољшање материјалног положаја корисника војне пензије без стана (,,Службени војни лист“ број 11/21

Стручна служба Фонда је у току 2021. године, након израде, покренула поступак доношења новог Правилника о индикацијама и начину остваривања права на медицинско-техничка помагала.


У складу са чланом 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 91/19), донето је Упутство о ближем уређивању поступака набавки Фонда, акт Број 16-65 од 12.07.2021. године.


 IV.2. Управно-правни и послови заступања

 

Стручна служба Фонда је обављала своје функционалне послове и задатке у 2021. години по Плану рада за 2021. годину:

       У првостепеном управном поступку у вези права на накнаду дела трошкова за становање су донета 94 решења о признавању права, 251 решењe о престанку права, 14 решењe о одбијању захтева, 55 решењa о промени износа накнаде, 2 решења о привременој обустави исплате, 20 решења о прекиду поступка, дато је 68 налога за искључење и 7 налогa за укључење, израђенo je 1.920 закључaка, извршено је 250 провера основаности коришћења права и дата су 113 одговора и информацијa, а у другостепеном управном поступку - решавању по жалби, комисија је разматрала 47 предмет, од чега је по жалбама донето 25 решења, по пресудама 2 решења, у поступку пред Управним судом је изјављено 8 одговора на тужбу, упућено је 17 дописа, по захтеву странке донетo je 1 решењe, што укупно износи 2.894 поступања.

     У првостепеном управном поступку у вези остваривања права из здравственог осигурања у иностранству (упућивање на лечење у иностранство и накнада трошкова лечења у иностранству) је обрађено 77 предмета.

     У другостепеном управном поступку у вези остваривања права из здравственог осигурања у земљи (медицинска рехабилитација, накнаде трошкова у вези са  остваривањем права из здравствене заштите и других накнада и помоћи) је  обрађено 46 предмета.

       Заступано је на 35 рочишта по основу накнаде дела трошкова за становање (29 рочишта у којима се Фонд појављује као тужилац и 6 рочишта у којима је тужени),

     Заступано је на 4 рочишта у поступцима накнаде трошкова превоза,

       Заступано је на 3 рочишта у поступцима злостављања на раду ''мобинга'',

       Заступано је на 109 рочишта по основу стамбеног збрињавања (94 рочишта у којима се Фонд појављује као тужилац и 15 рочишта у којима је Фонд тужени),

       Заступано је пред привредним судом на 10 рочишта,

       Заступано је на 29 рочишта у поступцима по осталим основама.

 

 IV.3. Решавање стамбених потреба корисника војних пензија

 

  Фонд је, у периоду од 1995. године до 2003. године, прибавио 351 стан. Поред тога са стамбеном задругом „Хидротехника“ је потписан Уговор број 1065-27 од 20.03.2003.    године о куповини 58 станова у изградњи, на Новом Београду, на углу улица Гандијеве и Војвођанске, који нису завршени и који су предмет судског спора који је у току.

 У току 2021. године Фонд је поделио 1 стан, а у 2022. години се очекује подела 4 стана.

 Правоснажну одлуку о признавању права на решавање стамбеног питања у Фонду, поред већ усељених, има 19 корисника војне пензије.

Тренутни статус станова Фонда је следећи:

     300 станова је откупљено,

     14 становa је у закупу на неодређено време,

     1 стан је у закупу на одређено време,

     12 станова се налази у поступку припреме за поделу,

     5 станова који се налазе на територији Црне Горе је искњижено из евиденције Фонда и

     77 станова су у судском спору, од чега 58 са Стамбеном задругом „Хидротехника“ и 19 са приватним лицима.

 

Поред решавања стамбеног питања доделом станова корисницима војне пензије, Фонд је у 2021. години за 126 КВП одобрио средства за стамбено збрињавање у износу од 20.000 евра по лицу, у динарској противвредности. 

 

 

 IV.4. Обрачун и исплата накнаде дела трошкова за становање и других примања

 

 

Просечан број корисника накнаде дела трошкова за становање (у даљем тексту: НТС) у  2021. години је био месечно око 2.569, a бруто износ за просечну месечну исплату је износио 34.173.962,66 динара, што укупно на годишњем нивоу износи  410.087.551,91 динара.

 

Трошкови за ову намену смањени су у односу на 2020. годину за 23.666.522,85 динара.

 

 

IV.5. Пружање стручне помоћи осигураницима и корисницима права

 


У току 2021. године корисници права су најчешће тражили стручну помоћ у вези:

      стамбеног збрињавања корисника војне пензије без стана, доделом стана или одобравања средстава у износу од 20.000 евра у динарској противвредности,

     остваривања права на накнаду дела трошкова за становање,

       остваривања права на здравствену заштиту у Републици Србији и у складу са међународним споразумима о социјалном осигурању, са акцентом на бившим републикама СФРЈ,

     заштите права осигураника,

     остваривање права на биомедицински потпомогнуто оплођење и

      остваривања права на нова здравствена документа.

Информисање је вршено на више комплементарних начина: свакодневном усменом и писаном коресподенцијом, информисањем команди гарнизона, обавештавањем КВП преко извештаја који им се достављају преко банке Поштанске штедионице, достављањем релевантних информација Удружењима војних пензионера и истицањем на огласној табли у холу седишта Фонда актуелних обавештења из свих области спровођења социјалног осигурања војних осигураника.

 

 

IV.6. Примена међународних споразума о социјалном осигурању

 

Фонд примењује међународне споразуме у области здравственог осигурања као један од надлежних носилаца у Републици Србији. Током 2021. године примена ових споразума у највећој мери се одвијала са државама насталим на територији бивше СФРЈ. 

 Међународне споразуме о социјалном осигурању Република Србија има потписане са Аустријом, Белгијом, Босном и Херцеговином, Бугарском, Великом Британијом, Италијом, Квебеком, Народном Републиком Кином, Луксембургом, Мађарском, Македонијом, Немачком, Пољском, Румунијом, Руском Федерацијом, Словачком, Словенијом, Републиком Француском, Холандијом, Хрватском, Чешком, Турском и Швајцарском, од чега је већина земаља из Европске уније.

У вези са наведеним, наглашавамо да је одредбом члана 40. тачка 2. Споразума о социјалном осигурању између Републике Србије и Црне Горе прописано да се споразум не односи на војне осигуранике, те је у том случају поступак исти као за путовање у државе са којима није потписан споразум.

Војним осигураницима са пребивалиштем у другим државама је омогућено коришћење  права на здравствено осигурање у другој држави уговорници, било по основу туристичких путовања (стварни трошкови)  или у случају промене пребивалишта (паушална давања).

У периоду од 01.01.-31.12.2021. године обрађена је 21 потврдa о праву на давања у натури за лица са пребивалиштем у иностранству, 108 извештаја о мировању или престанку права на давања у натури за лица са пребивалиштем у иностранству (пресељење у другу државу или преминуло лице), 574 потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у иностранству, као и враћена документација РФЗО-у, у случају када је  утврђено да нису корисници војног осигурања.

Представници Фонда, као један од два надлежна носиоца за здравствено осигурање у Републици Србији, активно учествују, као чланови делегације Републике Србије, у свим међудржавним билатералним разговорима у вези са применом међународних споразума о социјалном осигурању у области здравственог осигурања од којих истичемо следеће:

       27. и 28. септембар 2021. године видео конференција, разговори органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Француске у области здравственог осигурања.

       15. и 16. новембар 2021. године, видео конференција, разговори органа за везу Републике Србије и органа за везу Савезне Републике Немачке у области здравственог осигурања.

       23. и 24. новембра 2021. године, у Бања Луци, одржани су разговори органа за везу Републике Србије и органа за везу Босне и Херцеговине у области здравственог осигурања.

Oбавезe из међународних споразума о социјалном осигурању за 2021. годину се регулишу редовно, по динамици пристизања обрачуна.

 

IV.7. Рад са странкама, овера и обрада рачуна  

База војних осигураника се у односу на 2020. годину (99.017 осигураника) смањила за 7.779 осигураника и на дан 31.12.2020. године број осигураника је био 91.238, са тенденцијом и даљег пада, с обзиром на то да је већи одлив у односу на прилив осигураника. Ова се чињеница посебно односи на носиоце осигурања, а приходну страну Фонда чине доприноси на обавезно здравствено осигурање од ове групације осигураника.

 Рад са странкама, овера и обрада рачуна се одвијала кроз следеће активности:

  оверу и издавање здравствених  књижица (пријава, промена, одјава),               

  пријем и обраду рачуна за издата помагала, као и издавање помагала из залиха Фонда,

   пријем и обраду  захтева за путне трошкове, посмртну помоћ и погребне трошкове,

     пријем и обраду  рачуна за лечење,

     пријем и обраду рачуна за лекове,

     пријем и обраду месечних електронских рачуна од РФЗО,

 пријем и обраду захтева за издавање образаца у складу са потписаним споразумима о социјалном осигурању,

    пријем странака и обраду документације по питању биомедицински потпомогнуте оплодње и

   непосредни пријем странака и рад заштитника осигураника по приговорима.

 

У марту 2021. године објављен је Јавни позив за склапање уговора о издавању лекова војним осигураницима, на основу којег је почетком маја 2021. године закључено 205 уговора са апотекарским установама које располажу са 2.634 огранка.

 

У складу са Јавним позивом даваоцима здравствених услуга за закључивање уговора ради пружања здравствених услуга осигураним лицима - лечење поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО), број 1336-2 од 14.12.2021. године, измењеним Јавним позивом даваоцима здравствених услуга за закључивање уговора ради пружања здравствених услуга осигураним лицима - лечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО), број 1336-5 од 28.12.2021. године, Фонд за социјално осигурање војних осигураника закључио је уговоре са 9 (девет) установа ван Плана мреже РФЗО и то:

1.     Специјална болница за гинекологију „Gemma Clinic“, Сметанина 12, Београд

2.     Специјална гинеколошка болница „Београд“, Антифашистичке борбе 2А,   Београд,

3.       Општа болница „ANALIFE“, Скадарска 5, Београд – Земун,

4.      ЗУ - Специјална болница за гинекологију „PRONATAL“, Дунавска 20, Београд

5.   Специјална болница за лечење стерилитета „INTERMEDICUS BIS“, Булевар Зорана Ђинђића 45И, Београд – Нови Београд,

6.      Специјална болница за гинекологију „ЈЕВРЕМОВА“ са породилиштем, Господар Јованова 51, Београд,

7.       Специјална гинеколошка болница „GENESIS“, Уроша Предића 4, Нови Сад,

8.       ЗУ - Специјална болница за лечење стерилитета „SPEBO MEDICAL“, Норвежанска 16, Лесковац,

9.      Специјална гинеколошка болница „FERONA“, Шарпланинска 19, Нови Сад.

 Уговори су закључени на период до 31.12.2023. године.

Као и до сада, војни осигураници могу остварити услуге лечења неплодности поступцима БМПО и у здравственим установама из Плана мреже и то:

1.   Клиника за гинекологију и акушерство, Клинички центар Србије, Вишеградска 26,  Београд,

2.   Гинеколошко акушерска клиника Народни фронт“, Краљице Наталије 1, Београд

3.   Гинеколошко акушерска клиника, Клинички центар Војводине, Мајевичка 1, Нови Сад,

4.   Клиника за гинекологију и акушерство, Клинички центар Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 48, Ниш,

5.   Служба за гинекологију и акушерство, Општа болница Ваљево, Обрена Николића 5, Ваљево.

У склопу реализације вантелесне оплодње, током 2021. године је упућено укупно 44 пара на процес БМПО.

Фармацеутска здравствена заштита се обезбеђује на основу 207 закључених уговора са апотекама чиме је покривена територија РС мрежом од 2.628 апотекарских огранака и обезбеђен континуитет у пружању фармацеутске здравствене заштите (ефикасност, доступност и континуитет). Током  2021. године  прегледано је 4.567 рачуна од апотека за рефундацију, у вредности од 1.375.597.935,45 динара (505.050 рецепата).

Током 2021. године је поднето 55 приговора заштитнику права војних осигураника, од чега је у већини приговора уважена интервенција заштитника осигураника, док неки приговори нису уважени, јер није било основа. Поред писаних приговора осигураници су и путем телефона и путем 3 мејла указивали на одређене неправилности које су решене.

 

  IV.8. Аутоматизација пословања и развој система информатичке подршке

  •        Од друге половине 2020. године у функцији је нова ЛАН мрежа (РАМОН) за потребе Здравственог информационог система и исти је повезан са Групама за послове са војним осигураницима, које се локацијски налазе ван Београда.
  •    За потребе успостављања РАМОН мреже је набављена неопходна опрема и то:

     20 персоналних рачунара,

     3 преносна уређаја,

     3 матрична штампача,

     10 свичева са 8 портова,

     Урађена је надоградња ЛАН у згради у Крунској 13. 

      За куповину наведене рачунарске опреме је утрошено 2.059.510,80 динара.

 

 V.  ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

 

V.1. Припрема годишњих докумената и извештајa

 

Припремљени су: Измене и допуне Финансијског плана Фонда за 2021. годину, Финансијски план Фонда за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину и Извештај о извршењу Финансијског плана Фонда за 2020. годину. Наведена документа су усвојена, односно одобрена од надлежних органа.
 

V.2. Попис имовине и подношење Извештаја о извршењу Финансијског плана   Фонда за 2021. годину

 Фонд је за 2021. годину извршио обавезе утврђене прописима за буџетски систем Републике Србије, према следећем:

 

·      Извршен је попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године.

 

·       Прописани биланси и извештаји од 1) до 5) садржаја финансијског извештаја из члана 78. став 1. тачка 3) Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,..., 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 6. став 4и члана 8. став 3. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/200312/2006 и 27/2020) и члана 4. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/2015104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022), су сачињени и достављени Управи за трезор Министарства финансија Републике Србије, односно организационој јединици Управе за трезор код које овај Фонд има отворене подрачуне за пословање.   
 

 

V.3. Финансијски план Фонда за 2021. годину са извештајем о извршењу

 

Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника, заведен је под бројем 51-43 од 25. августа 2020. године и објављен у „Службеном гласнику РС“ брoj 154/2020 од 23. децембра 2020. године.  

Наведени Финансијски план Фонда измењен је и допуњен Одлуком Управног одбора број 38-26 од 02. априла 2021. године (објављена у „Службеном гласнику РС“ брoj 44/2021 од 29. априла 2021. године).

Ради предузимања мера на утрошку новчаних средстава, извршено је преусмеравање планираних новчаних средстава по апропријацијама Решењем директора Фонда за СОВО, број 6-792 од 30. децембра 2021. године, за које је Управни одбор Фонда дао сагласност Одлуком број 38-96 од 30. децембра 2021. године.

Финансијским планом Фонда, за финансирање здравствене заштите, права из здравственог и социјалног осигурања војних осигураника и материјалног обезбеђења корисника права у 2021. години, планирани су приходи и примања у износу од 6.151.096.000 динара.

Наведени износ средстава планиран је да се обезбеди из прихода и примања која чине средства Фонда у складу са одредбом члана 20. Уредбе, и то из:

 

1)     Текућих прихода Фонда у укупном износу од 5.923.200.000 динара. Извори ових средстава су:

 

1.1.     Приход Фонда од доприноса на бруто плате и остала лична примања професионалних војних лица која служе за утврђивање пензијског основа (конто економске класификације 721122 и 721226), у износу од 2.500.000.000 динара;

1.2.     Приход од камата на средства Фонда од поврата више исплаћене накнаде дела трошкова за становање корисницима војне пензије без стана (конто економске класификације 741166), у износу од 3.000.000 динара;

1.3.     Приход од такси у корист Фонда (конто економске класификације 742266), у износу од 100.000 динара;

1.4.     Приход Фонда од издавања здравствених књижица (конто економске класификације 742366), у износу од 100.000 динара;

1.5.     Приход Фонда од учешћа војних осигураника у трошковима лечења (конто економске класификације 742361), у износу од 25.000.000 динара;

1.6.     Приход Фонда од пенала по основу примене казнених одредби из уговора за неизвршење или кашњење у извршењу преузетих обавеза (конто економске класификације 743461), у износу од 3.000.000 динара;

1.7.     Приход Фонда од закупнина за станове дате у закуп на одређено и неодређено време (конто економске класификације 745122), у износу од 6.000.000 динара;

1.8.     Мешовити и неодређени приходи у корист Фонда у складу са законом (конто економске класификације 745167), у износу од 25.000.000 динара;

1.9.     Текући трансфери од других нивоа власти у корист Фонда – трансфери Министарства одбране за исплату накнаде трошкова становања за кориснике права (конто економске класификације 733169), у износу од 440.000.000 динара;

1.10.  Меморандумске ставке за рефундацију расхода (конто економске класификације 771111), у износу од 351.000.000 динара и

1.11.  Приход Фонда од доприноса за здравствено осигурање на нето војне пензије (конто економске класификације 781318), у износу од 2.570.000.000 динара.

 

Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника, заведен је под бројем 51-43 од 25. августа 2020. године и објављен у „Службеном гласнику РС“ брoj 154/2020 од 23. децембра 2020. године.

Наведени Финансијски план Фонда измењен је и допуњен Одлуком Управног одбора број 38-26 од 02. априла 2021. године (објављена у „Службеном гласнику РС“ брoj 44/2021 од 29. априла 2021. године).

Ради предузимања мера на утрошку новчаних средстава, извршено је преусмеравање планираних новчаних средстава по апропријацијама Решењем директора Фонда за СОВО, број 6-792 од 30. децембра 2021. године, за које је Управни одбор Фонда дао сагласност Одлуком број 38-96 од 30. децембра 2021. године.

Финансијским планом Фонда, за финансирање здравствене заштите, права из здравственог и социјалног осигурања војних осигураника и материјалног обезбеђења корисника права у 2021. години, планирани су приходи и примања у износу од 6.151.096.000 динара.

Наведени износ средстава планиран је да се обезбеди из прихода и примања која чине средства Фонда у складу са одредбом члана 20. Уредбе, и то из:

1)     Текућих прихода Фонда у укупном износу од 5.923.200.000 динара. Извори ових средстава су:

1.1.     Приход Фонда од доприноса на бруто плате и остала лична примања професионалних војних лица која служе за утврђивање пензијског основа (конто економске класификације 721122 и 721226), у износу од 2.500.000.000 динара;

1.2.  Приход од камата на средства Фонда од поврата више исплаћене накнаде дела трошкова за становање корисницима војне пензије без стана (конто економске класификације 741166), у износу од 3.000.000 динара;

1.3. Приход од такси у корист Фонда (конто економске класификације 742266), у износу од 100.000 динара;

1.4.   Приход Фонда од издавања здравствених књижица (конто економске класификације 742366), у износу од 100.000 динара;

1.5.    Приход Фонда од учешћа војних осигураника у трошковима лечења (конто економске класификације 742361), у износу од 25.000.000 динара;

1.6.     Приход Фонда од пенала по основу примене казнених одредби из уговора за неизвршење или кашњење у извршењу преузетих обавеза (конто економске класификације 743461), у износу од 3.000.000 динара;

1.7.  Приход Фонда од закупнина за станове дате у закуп на одређено и неодређено време (конто економске класификације 745122), у износу од 6.000.000 динара;

1.8.    Мешовити и неодређени приходи у корист Фонда у складу са законом (конто економске класификације 745167), у износу од 25.000.000 динара;

1.9.   Текући трансфери од других нивоа власти у корист Фонда – трансфери Министарства одбране за исплату накнаде трошкова становања за кориснике права (конто економске класификације 733169), у износу од 440.000.000 динара;

1.10. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (конто економске класификације 771111), у износу од 351.000.000 динара и

1.11.  Приход Фонда од доприноса за здравствено осигурање на нето војне пензије (конто економске класификације 781318), у износу од 2.570.000.000 динара.

 

V.3.1. Средства Фонда за здравствено осигурање војних oсигураника 

 

Основни извор обезбеђења средстава за здравствено осигурање војних осигураника су доприноси за обавезно здравствено осигурање који се обрачунавају на бруто плате професионалних војних лица и нето војне пензије и уплаћују овом Фонду од стране Министарства одбране и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Обрачун и уплата се врше на основу Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, којим је одређена стопа доприноса за обавезно здравствено осигурање за запосленог и послодавца и примењује се на бруто плате професионалних војних лица и нето војне пензије.

 Према прописима из области здравствене заштите и здравственог осигурања војних осигураника из средстава доприноса за здравствено осигурање се финансирају: набавка лекова, медицинског материјала и опреме за потребе војноздравствених установа; исплата трошкова лечења у цивилним здравственим установама у земљи и у иностранству; трошкови путовања у вези са лечењем; рефундација средстава за лекове, ортопедска и друга помагала купљена у цивилном сектору; накнаде погребних трошкова и посмртне помоћи за чланове породице војних осигураника; накнаде члановима Управног и Надзорног одбора Фонда, накнаде члановима комисија Фонда и др.

У 2021. години су наплаћена средства Фонда у износу од 5.923.766.318,33 динара, по основу:

1)      Приход Фонда од доприноса на бруто плате и остала лична примања професионалних војних лица која служе за утврђивање пензијског основа (конто економске класификације 721122 и 721226), у износу од 2.638.236.048,54 динара;

2)       Приход од камата на средства Фонда од поврата више исплаћене накнаде дела трошкова за становање корисницима војне пензије без стана (конто економске класификације 741166), у износу од 68.455,56 динара;

3)       Приход Фонда од издавања здравствених књижица (конто економске класификације 742366), у износу од 29.400,00 динара;

4)       Приход Фонда од учешћа војних осигураника у трошковима лечења (конто економске класификације 742361), у износу од 10.796.498,28 динара;

5)       Приход Фонда од пенала по основу примене казнених одредби из уговора за неизвршење или кашњење у извршењу преузетих обавеза (конто економске класификације 743461), у износу од 5.426.715,39 динара;

6)       Приход Фонда од закупнина за станове дате у закуп на одређено и неодређено време (конто економске класификације 745122), у износу од 2.958.997,87 динара;

7)       Мешовити и неодређени приходи у корист Фонда у складу са законом (конто економске класификације 745167), у износу од 4.775.080,22 динара;

8)       Текући трансфери од других нивоа власти у корист Фонда – трансфери Министарства одбране за исплату накнаде трошкова становања за кориснике права (конто економске класификације 733169), у износу од 410.087.551,91 динара;

9)       Меморандумске ставке за рефундацију расхода (конто економске класификације 771111), у износу од 249.109.502,59 динара;

10)   Приход Фонда од доприноса за здравствено осигурање на нето војне пензије (конто економске класификације 781318), у износу од 2.515.469.431,94 динара;

11)   Примања од продаје нефинансијске имовине – накнада за откуп станова у власништву Фонда (конто економске класификације 811166, извор финансирања 09), у износу од 35.711.993,62 динара;

12)   Нераспоређени вишак прихода и примања – нераспоређени вишак прихода и примања из 2020. године (конто економске класификације 321311, извор финансирања 13), у износу од 51.096.642,41 динара.


У 2021. години су исплаћени расходи на терет средстава Фонда у износу од 5.781.783.451,69 динара или 92,94% од износа планираних расхода и издатака, по следећем:

1)       Програм 1830 - Подршка спровођењу послова из надлежности Фонда, у износу од 180.540.308,53 динара или 92,63од износа планираних расхода и издатака, кроз програмску активност:

1.1.      ПА 0001 Администрација и управљање, у износу од 180.540.308,53 динара. Средства су утрошена за сталне трошкове, расходе путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал, порезе, таксе, пенале и новчане казне и набавку електронске, рачунарске и административне опреме.

2)       Програм 1831 – Остваривања права из социјалног осигурања, у износу од 5.601.243.143,16 динара или 94,04од износа планираних расхода и издатака, кроз програмске активности:

2.1.      ПА 0001 Обезбеђење здравствене заштите, у износу од 3.015.164.387,17 динара, за финансирање расхода фармацеутских услуга и материјала – набавке за потребе војноздравствених установа, набавке по рецептима од стране војних осигураника, помагала и направе – набавке по рецептима од стране војних осигураника, као и набавку медицинске опреме.

2.2.      ПА 0002 Обезбеђење медицинских услуга, у износу од 1.183.054.999,73 динара, за финансирање расхода услуга болница, поликлиника, амбуланти, установа социјалне заштите, здравствене заштите осигураника који живе у иностранству, као и услуге рехабилитације и рекреације.

2.3.      ПА 0003 Обезбеђење осталих права из социјалног осигурања, у износу од 992.630.536,76 динара, за финансирање расхода накнада зарада у току привремене неспособности за рад проузроковане болешћу, исплате путних трошкова у земљи и иностранству, погребне трошкове, посмртну помоћ, осталих права исплаћених непосредно домаћинствима – за трајно решење стамбеног питања КВП без стана.

2.4.      ПА 0004 Обезбеђење накнаде за социјалну заштиту из буџета, у износу од 410.393.219,50 динара, за расходе накнаде из буџета за становање и живот и накнаду за децу и породицу (конто 472).

Стање расположивих средстава Фонда на дан 31.12.2021. године је износило 141.982.866,64 динара (100.054.046,47 динара на рачуну за здравствено осигурање војних осигураника и 41.928.820,17 динара на рачуну за материјално обезбеђење корисника права).

Новчана средства су пренета у 2022. годину и биће коришћена у складу са њиховом наменом, а на основу Одлуке Управног одбора о измени финансијског плана Фонда за 2022. годину.


V.3.2. Средства Фонда за материјално обезбеђење корисника права

Средства Фонда за материјално обезбеђење корисника права чине:

·      Средства Фонда за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана и

·      Средства за накнаду дела трошкова за становање.

 

 

V.3.2.1. Средства Фонда за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана

 

Средства Фонда за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана планирана су у износу од 533.800.000,00 динара и то:

      по основу меморандумских ставки за рефундацију расхода (отплата стамбених кредита) у износу од 351.000.000,00 динара,

      од продаје станова у државној својини у износу од 176.800.000,00 динара и

       од закупнина за станове у износу од 6.000.000,00 динара.

 

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године наплаћена су средства у износу од 287.780.494,08 динарa или 53,91% од износа планираних прихода и примања, према следећем:

       од закупнина за станове Фонда дате у закуп на одређено и неодређено време у износу од 2.958.997,87 динара,

       од откупа станова у власништву Фонда у износу од 35.711.993,62 динара и

       од отплате стамбених кредита у износу од 249.109.502,59 динара.

 

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године исплаћени су расходи за трајно решење стамбеног питања 126 корисника војне пензије без стана, у износу од 296.288.824,00 динара.

 

V.3.2.2. Средства за накнаду дела трошкова за становање

 

За исплату накнаде дела трошкова за становање корисницима војне пензије без стана, Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, у оквиру раздела Министарства одбране, по апропријацији економске класификације 472811, су обезбеђена средства из буџета у износу од 440.000.000,00 динара.

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године су трансферисана средства и предметна накнада исплаћена је корисницима за децембар 2020. године и за период јануар - новембар 2021. године, у укупном износу од 410.087.551,91 динара. 

 

V.4. Ненаплаћена потраживања Фонда

Структура ненаплаћених потраживања Фонда је следећа:

1.     За доприносе за здравствено осигурање, који су се издвајали из исплаћених плата ПВЛ са местом службовања у Републици Црној Гори, за период мај 2004. – новембар 2005. године, Фонд потражује од Фонда за реформу система одбране ДЗ СЦГ, односно од Министарства финансија Републике Црне Горе, средства у износу од 394.978.967,60 динара. Потраживање је евидентирано на економској класификацији 122197 – Спорна потраживања.

Образложење: Министарство финансија Црне Горе приликом исплате плата професионалним војницима на служби у јединицама и установама на територији те државе Фонду није уплаћивало доприносе за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање.

 

 

2.      За обрачунате, а неуплаћене доприносе за здравствено осигурање на нето војне пензије за период од 2005. године до 2011. године Фонд потражује од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање средства у износу од 7.580.196.466,95 динара. Потраживање је евидентирано у пословним књигама Фонда на економској класификацији 122197 – Спорна потраживања.

 

Образложење: Потраживање је настало као последица недовољно обезбеђених новчаних средстава у буџету за исплату пензија и уплату пуног износа доприноса за здравствено осигурање на пензије војних пензионера, тако да су пензије исплаћиване, а нису уплаћивани доприноси за здравствено осигурање. Потраживање је приликом статусног одвајања као обавезу у својим пословним књигама преузео Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање.

3.     По основу исплаћених средстава за учешће у изградњи 58 станова на Новом Београду Фонд потражује од СЗ Хидротехника из Београда средства у износу од 64.566.863,60 динара. Потраживање је предмет судског спора и евидентирано је у пословним књигама Фонда, на економској класификацији 122197 – Спорна потраживања.

4. По основу краткорочних пласмана Фонд потражује од СЗ Хидротехника из Београда средства у износу од 47.405.375,12 динара. Потраживање је евидентирано на економској класификацији 123951 – Спорни остали краткорочни пласмани.

5.     По основу камате Фонд потражује од СЗ Хидротехника из Београда средства у износу од 168.559.599,90 динара. Потраживање је евидентирано на економској класификацији 122131 – Камате.

6.     По основу датих аванса за стамбене објекте Фонд потражује од СЗ Хидротехника из Београда средства у износу од 149.895.235,70 динара. Потраживање је евидентирано на економској класификацији 015211 – Аванси.

 

V.5. Резултат пословања Фонда за 2021. годину

 

Финансијски план Фонда за период од 1. јануара до 31. децембра 2021. године реализован је према следећем:

          Приходи и примања су наплаћени у износу од 5.872.669.675,92 динара, што са пренетим приходима из претходних година износи 5.923.766.318,33 динарa или 96,30% од планираног износа.

         Расходи и издаци су извршени у износу од 5.781.783.451,69 динара или 94,00% од планираног износа.

         Пословни резултат Фонда за период од 01. јануара до 31. децембра 2021. године без средстава пренетих из ранијих година износи 90.886.224,23 динара – суфицит.

         Са пренетим приходима из претходних година у износу од 51.096.642,41 динара, за утрошак у 2022. години укупно су пренета средства у износу од 141.982.866,64 динара.

 

Управни одбор Фонда донео је Одлуку о утврђивању резултата пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника у 2021. години и распореду вишка прихода за планирање расхода и издатака и плаћање обавеза у 2022. години, број 46-49 од 21.04.2022. године.

 

 

VI. НAБАВКЕ ДОБАРА И УСЛУГА ФОНДА У 2020. ГОДИНИ

VI.1. План набавки Фонда - доношење и правни основ, предмет и вредност

План јавних набавки Фонда за 2021. годину

 

Планом јавних набавки Фонда планиране су за 2021. годину набавке добара и услуга у износу од 1.121.753.433,84 динара са обрачунатим ПДВ-ом, по следећем:

·      За набавке лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме у износу од 1.109.253.433,84 динара са обрачунатим ПДВ-ом;

·      За набавке добара и услуга, а које су у функцији обезбеђења услова за рад и пословање Фонда, у укупном износу од 12.500.000,00 динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

 Планом набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује планиране су набавке добара и услуга у износу од 9.119.998,80 динара са ПДВ-ом.

 Планом јавних набавки Фонда за 2021. годину, уз претходну дату сагласност Управног одбора Фонда за СОВО за преузимање обавеза по вишегодишњим уговорима или уговорима закљученим на основу вишегодишњих оквирних споразума, а чије плаћање ће се реализовати у текућој и две наредне буџетске године, предвиђено је за одређене набавке лекова и  медицинског потрошног материјала спровођење  јавних набавки кроз отворене поступке уз закључење оквирних споразума и могућност уговарања у 2022. години укупно планиране вредности 2.199.652.459,57 динара, са обрачунатим ПДВ-ом и у 2023. години укупно планиране вредности 2.400.000.000,00 динара, са обрачунатим ПДВ-ом, а чије је финансирање предвиђено Финансијским планом Фонда за 2021. годину, са пројекцијама за 2022. годину и 2023. годину.

 

VI.2. Реализација Плана набавки Фонда 

 

Планом јавних набавки за 2021. годину, предвиђено је да Фонд спроведе 58 поступака набавки лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме. На основу 60 захтева за покретање поступка (2 захтевa за покретање хитне набавке - није предвиђена Планом) достављених од Управе за војно здравство,  покренуто је и спроведено 55 поступака (за 1 поступак Управа за војно здравство није доставила Захтев за покретање поступка, а за 4 поступка нису достављене корекције Захтева које би омогућиле да се у складу са Законом о јавнима набавкама за исте донесу Одлуке о покретању поступка пре 31.12.2021. године).

По истом је закључено 314 оквирних споразума у вредности од 3.063.144.384,89 динара.

Такође, за извештајни период за потребе набавки лекова и мидицинског потрошног материјалa на основу захтева за уговарање Управе за војно здравство (војноздравствених установа), закључено је 305 уговора укупне вредности од 1.233.718.435,92 динара а за потребе набавке  медицинске опреме закључена су 4 уговора у вредности од 24.255.444,53 динара.

На основу финансијских показатеља у 2021. години за набавку лекова и медицинског потрошног материјала је утрошено 1.590.788.391,50 динара. У наведену суму урачунате су и плаћене пренете обавезе из ранијег периода.  

Планом јавних набавки Фонда за 2021. годину за јавне набавке добара и услуга за функционисање Фонда су опредељена средства у износу од 12,5 милиона динара са ПДВ-ом.

У 2021. години за потребе функционисања Фонда, на основу достављених 4 Захтева за набавку покренуте су и спроведене јавне набавке добара и услуга за 4 поступка набавки укупне вредности 10,5 милиона динара са ПДВ-ом.

У складу са Планом набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, за потребе функицонисања Фонда, спроведено је 15 набавки, а за 9 поступака су издате наруџбенице/уговори укупне вредности од 2,8 милиона динара са ПДВ-ом.

 

 

VII. ЗАКЉУЧАК

 

Уз незнатне проблеме у функционисању током 2021. године Фонд је задатке из своје надлежности извршавао успешно у функцији здравственог и материјалног обезбеђења војних осигураника. Права из здравственог осигурања која су војни осигураници користили (лечење у цивилним здравственим установама, несметан приступ лековима у апотекама, путни трошкови за остваривање права из здравственог осигурања, лечење у иностранству, рехабилитација и рефундација боловања) су извршена у потпуности.

Са аспекта надлежности Фонда обезбеђена је снабдевеност војноздравствених установа лековима и медицинским потрошним материјалом, уз напомену да планирање потреба војноздравствених установа за лековима и медицинским потрошним материјалом није у надлежности Фонда.

Фонд је у великој мери, кроз достављање спискова лекова за које је извршена рефундација цивилним апотекама, помогао Управи за војно здравство у делу сагледавања потреба војног здравства за лековима и медицинским потрошним материјалом. 

Успостављен је систем праћења стања залиха лекова и медицинског потрошног материјала који је набављен за потребе војноздравствених установа из средстава доприноса, што у великој мери олакшава процес планирања набавки лекова и медицинског потрошног материјала.

Стамбено питање код Фонда је решило 127 КВП и то доделом стана 1 лицу и доделом средстава за стамбено збрињавање у износу од 20.000 евра у динарској противвредности за 126 лица.

 

 

VIII. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ФОНДА У 2022. ГОДИНИ

 

 

1.   Побољшавање услова за остваривање права из здравственог осигурања и материјалног обезбеђења војних осигураника и корисника права, а нарочито у местима где нема војноздравствених установа. 

Стручна служба Фонда ће:

-        сагледати целокупну ситуацију и извршити анализу стања остваривања здравствене заштите на примарном, секундарном и терцијарном нивоу, анализу распрострањености апотекарских установа на територији Републике Србије и начина остваривања права из здравственог осигурања и функционисања апотекарских установа, посебно у местима где нема војноздравствених установа и предузети мере за отклањање уочених слабости,

-   извршити анализу и неопходне измене и допуне постојеће правне регулативе,

-  припремити нове прописе којим се уређују права из здравственог осигурања војних осигураника и

-  дорадити нацрт правилника који регулише решавање стамбених потреба корисника војне пензије и покренути поступак његовог доношења.

Рок: У току године. 

2.   Учешће Фонда у изради Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника, а након његовог доношења, доношење потребних подзаконских аката за његову примену, као и доношење општих аката из надлежности Управног одбора Фонда, на основу овлашћења из Статута Фонда.

Рок: У току године и по усвајању Закона.

3.   Активно учешће у проналажењу решења за сарадњу са Републичким фондом за здравствено осигурање по питањима лечења цивилних осигураника у   војноздравственим установама, с циљем да се средства остварена по том основу уплаћују на рачун овог Фонда.

Рок: У току године.

4.   Унапређење сарадње са фондовима здравственог осигурања земаља у региону у вези лечења осигураника Фонда.

Рок: У току године. 

5.   Кадровска попуна Фонда на основу нове формације и обука запослених ради ефикаснијег пословања Фонда.

      Рок: У току године.

6. Унапређивање сарадње са организационим јединицама Министарства одбране (Управа за војно здравство, војноздравствене установе) ради повећања ефикасности система набавки.

Рок: У току године. 

7.   Надоградња Здравственог информационог система и увезивање свих учесника у набавци и потрошњи лекова и медицинског потрошног материјала, ради бољег планирања, праћења и контроле набавки и потрошње, а у циљу смањења износа за рефундацију лекова цивилним апотекама.

Рок: У току године.

 

Прилог: Прилог 1

 

 

Број 46-54

од 27. маја 2022. године

 

ВД ПРЕДСЕДНИКА

УПРАВНОГ ОДБОРА

потпуковник

Милан Живић

 

 

 

 

  

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас