Корисници војних пензија своје стамбено питање код Фонда за СОВО могу решити на два начина:

1. коришћењем средстава из програма за стамбено кредитирање;

2. закључивањем уговора о коришћењу стана у закуп на неодређено време.

1. Правилником о употреби, условима и начину коришћења средстава за побољшање материјалног положаја корисника војне пензије без стана („Службени војни лист“, бр. 11/2021  ")
 
Наведеним правилником омогућава се, корисницима војних пензија који имају прихваћену молбу за стан – зајам и остварују право на накнаду дела трошкова за становање, добијање бескаматног кредита за решавање стамбеног питања, куповином стана – куће, у износу до 20.000  евра (у динарској противвредности, по званичном средњем курсу НБС на дан преноса тих средстава).
Уколико се определе за овакав начин решавања стамбеног питања, корисници војних пензија треба да поднесу захтев Фонду за социјално осигурање војних осигураника, са следећим доказима:
 
 •  ва­же­ће ре­ше­ње о при­зна­ва­њу пра­ва на на­кна­ду дела трошкова за становање
 •  потврда/уверење надлежног органа да је подносиоцу захтева признато право на решавање стамбене потребе, након остваривања права на пензију, у складу са важећим прописима о стамбеном обезбеђивању у Фонду, односно у Министарству одбране;
 •   пи­смена из­ја­ва оверена код надлежног јавног бележника, односно у суду уколико у градовима и општинама нису именовани јавни бележници, да ће подносилац захтева сво­је стам­бе­но пи­та­ње ре­ша­ва­ти трај­но ко­ри­шће­њем сред­ста­ва за стам­бе­но збриња­ва­ње, а не по про­пи­си­ма о стам­бе­ном обез­бе­ђи­ва­њу у Фон­ду или по прописи­ма у Ми­ни­стар­ству од­бра­не.
Приложене доказе предати у оригиналу или оверене фотокопије.
Овакав начин решавања стамбеног питања представља могућност за коју се могу определити корисници војних пензија, уколико не желе да реше своје стамбено питање на понуђени начин, у том случају ће га решавати сходно прописима који регулишу ову област у Министарства одбране и Фонду за социјално осигурање војних осигураника.
 

Стамбени интересенти се могу информисати о стамбеној проблематици на следеће начине:

 

 • Позивањем на телефон 011/3203-258, у времену од 08,00 до 15,00 часова, у вези информисања о стамбеном статусу;
 • Путем е-маила Фонда за СОВО fondsovo@mod.gov.rs у којем ће навести следеће податке: име, име једног родитеља и презиме, ЈМБГ, број акта под којим је заведен захтев за решавање стамбеног питања;
 • Непосредним обраћањем дописом са конкретним питањима Нижој стамбеној комисији за закуп и зајам на адресу: Министарство одбране, Сектор за буџет и финансије, Фонд за СОВО, Нижа стамбена комисија за закуп и зајам, ул. Крунска бр. 13, Београд;
 • Захтевом за пријем на службени разговор Нижој стамбеној комисији за закуп и зајам у којем ће навести личне податке подносиоца захтева (име, име и презиме родитеља и презиме, ЈМБГ), број акта под којим је заведен захтев за решавање стамбеног питања и разлог зашто се тражи пријем на разговор. Лица ће бити позивана на разговор само ако је разлог за пријем оправдан.

 

Број захтева и уговора  
Планирано да се реши Свим лицима који поднесу захтев и испуњавају услове
Поднетих захтева

2611

Одобрено захтева-донето решења

2292

Одустало од захтева након доношења решења

52

Потписано уговора 2222
Исплаћено уговора

2222

 
Ранг листа комплетних  захтева за кредит на дан 20.05.2021.године.
Одлука о одобреним кредитима на дан 25.05.2021.године.
  
2. Правилник о решавању стамбених потреба корисника војних пензија (“Службени војни лист”, брoj 32/10)  
 

 Према члану 7. поменутог Правилника станови се могу давати у закуп на неодређено време:

 • корисницима старосних и инвалидских пензија, којима је војна служба престала до 31.12.1959.године;
 • корисницима породичних пензија, који су право на ту пензију остварили по основу смрти војног лица, погинулог или умрлог до 31.12.1959.године;
 • корисницима војних инвалидских пензија са својством ратног војног инвалида, лица која су право на ту пензију остварили по основу престанка својства официра, подофицира и војника по уговору;
 • корисницима војних пензија који су имали коначно решено стамбено питање на територији република које су се издвојиле из састава СФРЈ, и који су са својим члановима породичног домаћинства били присиљени да напусте раније пребивалиште и да данас имају пребивалиште на територији Републике Србије, а докажу да нису извршили повраћај станарског права, ушли у посед стана, откупили стан са станарским правом, односно извршили повраћај својине над непокретностима на територији неке од бивших југословенских република, и
 • изузетно, корисницима војних пензија у нарочито тешким материјалним и социјалним ситуацијама.
Фонд за СОВО је ради стамбеног збрињавања корисника војних пензија у Београду, Нишу и Новом Саду,  прибавио 348 станова, од којих се два стана воде као атеље.
Број станова откупљених у целости износи 127 станова. 
Број станова у откупу на рате износи 122 стана.
У власништву Фонда за СОВО остало је укупно 99 станова, од којих се два стана воде као атеље.
Уговором о закупу на неодређено време користи се 16 станова.
Уговором о закупу на одређено време користи се 4 стана.
 
Ранг листа комплетних молби за признавање права на доделу стана у Нишу у закуп на неодређено време на дан 31.05.2021.
 
Ранг листа  комплетних молби за признавање права на доделу једнособних станова у закуп на дан 15.10.2020. године.
 
Ранг листа  комплетних молби за признавање права на доделу једнособних станова у закуп на дан 24.09.2020. године.
 
 Ранг листа  комплетних молби за признавање права на доделу једнособних станова у закуп на дан 26.09.2019. године.
 
Ранг листа  комплетних молби за признавање права на доделу двособних станова у закуп на дан 26.09.2019. године.
 
Ранг листа  комплетних молби за признавање права на доделу двоипособних станова у закуп на дан 26.09.2019. године.
 
Одлука Управног одбора Фонда СОВО на дан 05.09.2019. године,  о давању у закуп два (2) неуређена стана, који су били дати у закуп корисницима војне пензије и за које су се стекли услови за поновну поделу.
 
Ранг листа  комплетних молби за признавање права на доделу једнособних неуређених станова у закуп на дан 05.09.2019. године.
 
Ранг листа  комплетних молби за признавање права на доделу једноипособних неуређених станова у закуп на дан 05.09.2019. године.
 
 

Одлука Управног одбора Фонда СОВО на дан 12.03.2019. године,  о давању у закуп осам (8) станова, који су били дати у закуп корисницима војне пензије и за које су се стекли услови за поновну поделу.

 

Ранг листа  комплетних молби за признавање права на доделу гарсоњера у закуп на дан 12.03.2019. године.

 

Ранг листа  комплетних молби за признавање права на доделу једнособних станова у закуп на дан 12.03.2019. године.

 

Ранг листа  комплетних молби за признавање права на доделу једноипособних станова на дан 12.03.2019. године.

 

Ранг листа  комплетних молби за признавање права на доделу двособних станова у закуп на дан 12.03.2019. године.

 


 

 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас