Корисници војних пензија своје стамбено питање код Фонда за СОВО могу решити на два начина: закључивањем уговора о коришћењу стана у закуп на неодређено време и коришћењем средстава из програма за стамбено кредитирање.

 
Број захтева и уговора  
Планирано да се реши
Свим лицима који поднесу захтев и испуњавају услове
Поднетих захтева

2006

Одобрено захтева-донето решења

1487

Одустало од захтева након доношења решења

14

Потписано уговора 1458
Исплаћено уговора 1458
 
Ранг листа комплетних захтева за кредит
Одлука о одобреним кредитима дана 11.јула 2014.године.
 
1. Правилник о решавању стамбених потреба корисника војних пензија (“Службени војни лист”, брoj 32/10)  
 
Ранг листа комплетних молби за доделу станова на дан 31.03.2014.године
 
Обавештење о подели двособних станова која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 25.07.2014
 
Обавештење о подели једнособних станова која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 25.07.2014
 
Обавештење о прерасподели једнособних станова која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 01.08.2014
 
Обавештење о додели једноипособних станова која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 08.08.2014

Према члану 7. поменутог Правилника станови се могу давати у закуп на неодређено време:
  • корисницима старосних и инвалидских пензија, којима је војна служба престала до 31.12.1959.године;
  • корисницима породичних пензија, који су право на ту пензију остварили по основу смрти војног лица, погинулог или умрлог до 31.12.1959.године;
  • корисницима војних инвалидских пензија са својством ратног војног инвалида, лица која су право на ту пензију остварили по основу престанка својства официра, подофицира и војника по уговору;
  • корисницима војних пензија који су имали коначно решено стамбено питање на територији република које су се издвојиле из састава СФРЈ, и који су са својим члановима породичног домаћинства били присиљени да напусте раније пребивалиште и да данас имају пребивалиште на територији Републике Србије, а докажу да нису извршили повраћај станарског права, ушли у посед стана, откупили стан са станарским правом, односно извршили повраћај својине над непокретностима на територији неке од бивших југословенских република, и
  • изузетно, корисницима војних пензија у нарочито тешким материјалним и социјалним ситуацијама.
 
Ради стамбеног збрињавање корисника војних пензија Фонд за СОВО је прибавио 346 стан (у Београду 315, Новом Саду 21, Нишу 10).
Откупљено је 58 станова. У власништву Фонда за СОВО се налази 288 стана, од чега је 222 станова дато на коришћење корисницима војних пензија по уговорима за закуп на одређено време и 66 станова по уговорима у закуп на неодређено време.
 
2. Правилником о употреби, условима и начину коришћења средстава за побољшање материјалног положаја корисника војне пензије без стана („Службени војни лист“, бр. 34/10)
 
Наведеним правилником омогућава се, корисницима војних пензија који имају прихваћену молбу за стан – зајам и остварују право на накнаду дела трошкова за становање, добијање бескаматног кредита за решавање стамбеног питања, куповином стана – куће, у износу до 20.000  евра (у динарској противвредности, по званичном средњем курсу НБС на дан преноса тих средстава).
Уколико се определе за овакав начин решавања стамбеног питања, корисници војних пензија треба да поднесу захтев Фонду за социјално осигурање војних осигураника, са следећим доказима:
  • решење о оствареном праву на накнаду дела трошкова за становање,
  • закључак стамбеног органа о утврђеном праву на стан – зајам,
  • писану изјаву о прихватању овог начина решавања стамбеног питања оверену у суду (на прописаном обрасцу).
 
Приложене доказе предати у оригиналу или оверене фотокопије.
Овакав начин решавања стамбеног питања представља могућност за коју се могу определити корисници војних пензија, уколико не желе да реше своје стамбено питање на понуђени начин, у том случају ће га решавати сходно прописима који регулишу ову област у Министарства одбране и Фонду за социјално осигурање војних осигураника.
 

 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Нацрт уговора | http://www.fsovo.mod.gov.rs/NACRT-UGOVORA-ZA-APOTEKE-...pdf
Нацрт уговора са апотекама за издавање лекова војним осигураницима

Важнији линкови

Пратите нас