Корисници војних пензија своје стамбено питање код Фонда за СОВО могу решити на два начина:

1. коришћењем средстава из програма за стамбено кредитирање;

2. закључивањем уговора о коришћењу стана у закуп на неодређено време.

1. Правилником о употреби, условима и начину коришћења средстава за побољшање материјалног положаја корисника војне пензије без стана („Службени војни лист“, бр. 34/10)
 
Наведеним правилником омогућава се, корисницима војних пензија који имају прихваћену молбу за стан – зајам и остварују право на накнаду дела трошкова за становање, добијање бескаматног кредита за решавање стамбеног питања, куповином стана – куће, у износу до 20.000  евра (у динарској противвредности, по званичном средњем курсу НБС на дан преноса тих средстава).
Уколико се определе за овакав начин решавања стамбеног питања, корисници војних пензија треба да поднесу захтев Фонду за социјално осигурање војних осигураника, са следећим доказима:
  • решење о оствареном праву на накнаду дела трошкова за становање,
  • закључак стамбеног органа о утврђеном праву на стан – зајам,
  • писану изјаву о прихватању овог начина решавања стамбеног питања оверену у суду (на прописаном обрасцу).
Приложене доказе предати у оригиналу или оверене фотокопије.
Овакав начин решавања стамбеног питања представља могућност за коју се могу определити корисници војних пензија, уколико не желе да реше своје стамбено питање на понуђени начин, у том случају ће га решавати сходно прописима који регулишу ову област у Министарства одбране и Фонду за социјално осигурање војних осигураника.
 
Број захтева и уговора  
Планирано да се реши
Свим лицима који поднесу захтев и испуњавају услове
Поднетих захтева

2214

Одобрено захтева-донето решења

1693

Одустало од захтева након доношења решења

20

Потписано уговора 1670
Исплаћено уговора 1670
 
Ранг листа комплетних  захтева за кредит на дан 13.10.2016.године.
Одлука о одобреним кредитима дана 21.09.2016.године.
  
2. Правилник о решавању стамбених потреба корисника војних пензија (“Службени војни лист”, брoj 32/10)  
 

 Према члану 7. поменутог Правилника станови се могу давати у закуп на неодређено време:

  • корисницима старосних и инвалидских пензија, којима је војна служба престала до 31.12.1959.године;
  • корисницима породичних пензија, који су право на ту пензију остварили по основу смрти војног лица, погинулог или умрлог до 31.12.1959.године;
  • корисницима војних инвалидских пензија са својством ратног војног инвалида, лица која су право на ту пензију остварили по основу престанка својства официра, подофицира и војника по уговору;
  • корисницима војних пензија који су имали коначно решено стамбено питање на територији република које су се издвојиле из састава СФРЈ, и који су са својим члановима породичног домаћинства били присиљени да напусте раније пребивалиште и да данас имају пребивалиште на територији Републике Србије, а докажу да нису извршили повраћај станарског права, ушли у посед стана, откупили стан са станарским правом, односно извршили повраћај својине над непокретностима на територији неке од бивших југословенских република, и
  • изузетно, корисницима војних пензија у нарочито тешким материјалним и социјалним ситуацијама.
Фонд за СОВО је ради стамбеног збрињавања корисника војних пензија у Београду, Нишу и Новом Саду,  прибавио 348 станова, од којих се два стана воде као атеље.
Број станова откупљених у целости износи 127 станова. 
Број станова у откупу на рате износи 122 стана.
У власништву Фонда за СОВО остало је укупно 99 станова, од којих се два стана воде као атеље.
Уговором о закупу на неодређено време користи се 16 станова.
Уговором о закупу на одређено време користи се 4 стана.
 

 Ранг листа комплетних молби за доделу станова на дан 26.02.2016.године

Обавештење о подели двособних станова која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 25.07.2014

Обавештење о подели једнособних станова која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 25.07.2014
Обавештење о прерасподели једнособних станова која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 01.08.2014
Обавештење о додели једноипособних станова која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 08.08.2014

Ранг листа комплетних молби за доделу једнособних и једноипособних станова на дан 30.06.2014.године 

Ранг листа комплетних молби за доделу зајма на дан 22.09.2014.године  

Обавештење о подели једнособнoг стана која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 07.10.2014 

Обавештење о подели једноипособнoг стана која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 07.10.2014 

Обавештење о прерасподели једноипособног стана која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 14.10.2014 

Обавештење о прерасподели једнособних станова која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 28.10.2014 

Обавештење о прерасподели једнособних станова која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 06.11.2014 

Обавештење о прерасподели једнособних станова која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 03.12.2014

Обавештење о  прерасподели једнособних станова која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 28.01.2015

Ранг листа комплетних молби за доделу једнособних станова на дан 30.11.2014.године.  

Обавештење о  прерасподели једнособних станова која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 27.02.2015

Обавештење о  прерасподели једнособних станова која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 24.04.2015

Обавештење о  прерасподели једнособних станова која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 20.05.2015

Обавештење о  прерасподели једнособног стана која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 25.06.2015

Одлука о давању станова у закуп дана 26.02.2016.године

Одлука Ниже комисије за закуп о додели станова у закуп на неодређено време на дан 06.04.2016.године

Обавештење о  подели  двособног стана која је извршена  на седници Ниже комисије за закуп, дана 23.09.2016.године.

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС
Нацрт уговора | Нацрт уговора са апотекама за издавање лекова војним осигураницима
Обавештење | Списак ЦЗУ са којима је склопљен уговор о пружању услуга здравствене заштите војним осигураницима и Списак апотека са којима је МО склопила уговор о издавању лекова војним осигураницима

Важнији линкови

Пратите нас