Корисници војних пензија своје стамбено питање код Фонда за СОВО могу решити на два начина:

 

1.   Одобравањем средстава за стамбено збрињавање;

2.   Закључивањем уговора о закупу стана на неодређено време.

     

     1. Сред­ства за стам­бе­но збри­ња­ва­ње

мо­гу се сагласно члану 12. Правилника о употреби, условима и начину коришћења средстава за побољшање материјалног положаја корисника војне пензије без стана („Службени војни лист“, бр.11/2021 и 26/2023-у даљем тексту: Правилник), одобрити,  ко­ри­сни­ку пен­зи­је ко­ји оства­ру­је пра­во на на­кна­ду де­ла тро­шко­ва за ста­но­ва­ње код Фонда за социјално осигурање војних осигураника  и ко­ме је код надлежног стамбеног органа признато право на решавање стамбене потребе као лицу без икаквог стана, ако сагласно члану 13. Правилника писмено изјави да на овај начин жели трајно да реши своје стамбено питање, а не по прописима о стамбеном обезбеђивању у Фонду или по прописима у Министарству одбране. Износ средстава за стамбено збрињавање је 30.000 евра у динарској противвредности према званичном средњем курсу динара који утврди Народна банка Србије на дан преноса тих средстава.

 

Уз писмени захтев за одобравање средстава за стамбено збрињавање, потребно је да корисник војне пензије достави следеће доказе:

 

1. Важеће решење о признавању права на накнаду дела                   трошкова    за становање (копија);

2. Потврду/уверење надлежног стамбеног органа Министарства одбране, односно надлежног стамбеног органа Фонда за СОВО, да је подносиоцу захтева признато право на решавање стамбене потребе, након остваривања права на пензију, у складу са важећим прописима о стамбеном обезбеђивању у Фонду, односно у Министарству одбране (оверена копија код надлежног јавног бележника);

3. Писмена изјава оверена код надлежног јавног бележника, односно у суду уколико у градовима и општинама нису именовани јавни бележници, да ће подносилац захтева сво­је стам­бе­но пи­та­ње ре­ша­ва­ти трај­но ко­ри­шће­њем сред­ста­ва за стам­бе­но збри­ња­ва­ње, а не по про­пи­си­ма о стам­бе­ном обез­бе­ђи­ва­њу у Фон­ду или по прописи­ма у Ми­ни­стар­ству од­бра­не.


Преузети «Образац Захтева» и «Образац Изјаве»  у рубрици «ОБРАСЦИ-ЗАХТЕВИ», на почетној страни сајта Фонда.

 

Захтев се подноси лично Фонду за социјално осигурање војних осигураника у Београду, Крунска бр. 13, од 08.00 до 14.00 часова или поштом на наведену адресу.

На основу захтева, након провере чињеница, израђује се ранг-листа подносилаца захтева који испуњавају услове за одобравање средстава за стамбено збрињавање.


На основу ранг-листе и расположивих финансијских средстава за ову намену, Управ­ни од­бор Фон­да до­но­си од­лу­ку о одо­бра­ва­њу сред­ста­ва за стам­бе­но збри­ња­ва­ње у износу од 30.000 евра у ди­нар­ској про­тив­вред­но­сти према званичном средњем курсу који утврди Народна банка Србије на дан преноса тих средстава. По ступању на снагу ове од­лу­ке, Фонд оба­ве­шта­ва ко­ри­сни­ка пен­зи­је да је ду­жан да у ро­ку до 90 да­на по до­би­ја­њу оба­ве­ште­ња потпи­ше уго­вор о ко­ри­шће­њу сред­ста­ва за стам­бе­но збри­ња­ва­ње са Фондом за социјално осигурање војних осигураника.

Уко­ли­ко ко­ри­сник пен­зи­је не пот­пи­ше уго­вор о коришћењу сред­ста­ва за стам­бе­но збри­ња­ва­ње у на­зна­че­ном ро­ку, сма­тра­ће се да је одустао од под­не­тог зах­те­ва. 

Укупан број потписаних уговора о коришћењу средстава за стамбено збрињавање у периоду почев од јануара 2010.године,закључно са децембром 2023.године је 2471.

 

 
Ранг листа комплетних  захтева за кредит на дан 14.03.2024.године.

 

Одлука о одобреним кредитима на дан 27.02.2023.године.

 
Ранг листа комплетних  молби за признавање права на доделу стана  у закуп на неодређено време на дан 19.03.2024.године. (једноипособни Београд)
Ранг листа комплетних  молби за признавање права на доделу стана  у закуп на неодређено време на дан 19.03.2024.године. (једноипособни Ниш)
 

 

 
  

2.  Закључивање уговора о закупу стана на неодређено време

Услови, критеријуми и поступак за давање станова у закуп и решавање стамбених потреба корисника војних пензија код Фонда за социјално осигурање војних осигураника, као и докази које треба приложити уз захтев и од којих зависи остваривање траженог права, прописани су Правилником о решавању стамбених потреба корисника војних пензија („Службени војни лист“, број 34/10 – у даљем тексту:  Правилник). 

Сагласно одредбама члана 7. став 1. Правилника, станови Фонда могу се дати у закуп на неодређено време:

1)  корисницима старосних и инвалидских пензија којима је војна    служба   престала до 31. децембра1959. године;

2)  корисницима породичних пензија који су право на ту пензију остварили после смрти војног лица погинулог или умрлог до 31. децембра 1959. године, односно после смрти корисника старосне и инвалидске пензије коме је војна служба престала до 31. децембра 1959. године;

3) корисницима војних инвалидских пензија са својством ратног војног инвалида који су право на ту пензију остварили по престанку својства официра по уговору, подофицира по уговору и војника по уговору, као и корисницима породичних војних пензија који су право на ту пензију остварили после смрти наведеног корисника инвалидске војне пензије са својством ратног војног инвалида;

4) корисницима старосних, инвалидских или породичних војних пензија који су имали коначно решено стамбено питање на територији република које су се издвојиле из Југославије, који су са члановима породичног домаћинства били присиљени да напусте раније пребивалиште и  имају пребивалиште на територији Републике Србије, а докажу да нису извршили повраћај станарског права, ушли у посед стана, откупили стан са станарским правом, односно извршили повраћај својине над непокретностима на територији република које су се издвојиле из Југославије;

5) изузетно, корисницима старосних, инвалидских и породичних војних пензија у нарочито тешким материјалним и социјалним ситуацијама.

 

Станови Фонда могу се дати у закуп на неодређено време, кориснику војне пензије који поднесе писмену молбу за давање стана у закуп и уз коју приложи документацију прописану чланом 34. Правилника, којом се доказују чињенице, односно подаци наведени у молби, под условом да испуњава све услове за остваривање овог права прописане Правилником.

Органи надлежни за одлучивање по молбама корисника војне пензије за решавање стамбеног питања код Фонда су првостепена и другостепена стамбена комисија. 

Молба се подноси у слободној форми лично у Фонду за социјално осигурање војних осигураника у Београду, Крунска бр. 13, од 08.00 до 14.00 часова или поштом на наведену адресу.

Закључно са 31. децембром 2023.године:

Број станова откупљених у целости износи 185.
Број станова у откупу на рате износи 120.

 


    Стамбени интересенти се могу информисати о стамбеној                  проблематици на следеће начине:

   
     Позивањем на телефон 011/3203-541, у времену од 08.00 до 15.    часова или путем е-маила Фонда за СОВО  fondsovo@mod.gov.rs

 

 
 

 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас