На основу члана 10. став 1. тачка 7) Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника (''Службени гласник РС'', бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13) и члана 9. став 1. тачка 3) Статута Фонда за социјално осигурање војних осигураника (,,Службени војни лист“, број 28/15), Управни одбор Фонда за социјално осигурање војних осигураника, на седници одржаној 06. априла 2021. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

о измени Одлуке о условима и начину остваривања права на спровођење поступака биомедицински потпомогнутог оплођења

 

1. У Одлуци о условима и начину остваривања права на спровођење поступака биомедицински подпомогнутог оплођења број 42-17 од 23. марта 2018. године, тачка 1. мења се и гласи:

,,1. Жена – војни осигураник Фонда за социјално осигурање војних осигураника (у даљем тексту: Фонд) и жена – супруга војног осигураника осигурана као члан породице код овог Фонда има право на неограничени број покушаја лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења и три криоембриотрансфера на терет обавезног здравственог осигурања, без обзира да ли се већ остварила као родитељ.“

 

2. У свему осталом одлука остаје неизмењена.

 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења.

 

 

 

Број 38-32

од 06. априла 2021. године

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

УПРАВНОГ ОДБОРА

потпуковник

Нермин Јусуфовић

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас