На основу члана 10. став 1. тачка 7) Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени гласник РС“, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13) и члана 9. став 1. тачка 3) Статута Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени војни лист“, број 28/15),  Управни одбор Фонда за социјално осигурање војних осигураника, на седници одржаној 23. марта 2018. године, доноси

 

О Д Л У К У

о условима и начину остваривања права на спровођење поступка биомедицински потпомогнутог оплођења

 

1. Жена - војни осигураник Фонда за социјално осигурање војних осигураника (у даљем тексту: Фонд) и жена - супруга војног осигураника осигурана као члан породице код овог Фонда има право на највише четири покушаја лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења на терет обавезног здравственог осигурања, без обзира да ли се већ остварила као родитељ.

 

 2. Право на спровођење поступка биомедицински потпомогнутог оплођења има лице из тачке 1. ове одлуке које у моменту подношења захтева има мање од 44 године живота и које испуњава услове из процедуре из тачке 4. ове одлуке.


3. Право из тачке 1. ове одлуке може се остварити у здравственим установама из Плана мреже Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РФЗО) и здравственим установама ван Плана мреже РФЗО са којима Фонд закључи уговор.

 

4. Припрема и упућивање на лечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења врши се по процедури коју доноси начелник Управе за војно здравство Министарства одбране.

 

 5. Директор Фонда спровешће поступак избора и потписаће уговоре са здравственим установама ван Плана мреже РФЗО за пружање услуга у поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења.

 

 6. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о повећању старосне границе у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења, број 59-7 од 8. фебруара 2017. године.

 

 7. Ова одлука ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана доношења, а упућивање у установе из тачке 5. ове одлуке вршиће се након потписивања уговора.

 

Број 42-17

од  23. марта 2018. год.

 

В.Д. ПРЕДСЕДНИКА

УПРАВНОГ ОДБОРА

пуковник у пензији

Никола Гузина

 

 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас