ПРОЦЕДУРА

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОГ ОПЛОЂЕЊА (БМПО) О  ТРОШКУ ФОНДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

 

Услуге процеса лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења (у даљем тексту БМПО) за потребе војних осигураника, пружају се у здравственим установама из Плана мреже Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РФЗО) и здравственим установама ван Плана мреже РФЗО са којима Фонд за социјално осигурање војних осигураника (у даљем тексту: Фонд) има закључене уговоре

.

 I Право на лечење неплодности поступцима БМПО:


1.    Право на четири покушаја лечења неплодности поступцима БМПО на терет средстава Фонда има жена-војни осигураник и жена-супруга војног осигураника осигурана као члан породице код Фонда, до навршених 44 године живота у моменту подношења захтева, без обзира да ли се већ остварила као родитељ.

2.   Лице из тачке 1. овог поглавља има право на поступак БМПО уколико добије  потврду Комисије за БМПО ВМА.

3.    Лице из тачке 1. овог поглавља код које је приликом поступка лечења неплодности поступцима БМПО обављених на терет Фонда, добијено више виталних ембриона, ембриона доброг квалитета, има могућност криопрезервације (замрзавања) ембриона и сам поступак апликације истог  сматра се новим покушајем БМПО.

4.  Сви облици мушке неплодности код којих се детектује непостојање живих и морфолошки исправних сперматозоида у ејакулату.

  

II   Критеријуми за укључивање у лечење поступцима БМПО:

Укључивање у лечење поступцима БМПО може се остварити уколико су кумулативно испуњени критеријуми Комисије за лечење неплодности поступцима БМПО Бојномедицинске академије (у даљем тексту Комисија за БМПО ВМА) и то:

    1.   Жене-војни осигураници и жене-супруге војних осигураника  осигуране као чланови породице код Фонда, које немају децу и код којих су исцрпљене друге могућности лечења неплодности.

2.   Жене-војни осигураници и жене-супруге војних осигураника осигуране као чланови породице код Фонда које имају децу из постојеће или друге заједнице и које желе дете, а код којих су исцрпљене друге могућности лечења неплодности.

3.    Жене-војни осигураници и жене-супруге војних осигураника осигуране као чланови породице код Фонда на основу Потврде о испуњености услова за поступак БМПО и ако постоји очувана функција јајника, односно вероватноћа да на основу садашњих медицинских знања, до трудноће може доћи, о чему одлуку доноси Комисија за БМПО ВМА.

4.     Жене-војни осигураници и жене-супруге војних осигураника осигуране као чланови породице код Фонда код којих је приликом поступка лечења неплодности поступцима БМПО обављених на терет Фонда, добијено више виталних ембриона, ембриона доброг квалитета, имају могућност криопрезервације ембриона.

 

III  Поступак укључивања у лечење поступцима БМПО

 

Поступак укључивања у лечење поступцима БМПО започиње прегледом код надлежног лекара специјалисте гинекологије за војног осигураника – жену.

Лекар специјалиста гинекологије, из надлежне војноздравствене установе (Војномедицинска академија, Војна болница Ниш, Војна болница Нови Сад и ЦВМУ Београд), у обавези је да:

1.      утврди да ли војни осигураник – жена испуњава услове за поступак БМПО у складу са поглављем I овог Упутства;

2.   упути војног осигураника - жену да уради следеће анализе и дијагностику:

1) микробиолошка испитивања: бактерије, Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasmа HbsAg, HCV, HIV, VRDL- серологија;

2)     Toxoplasma gondii, Rubella – серологија;

3)      скрининг грлића (брис на Papanikolau, колпоскопија);

4)      ултразвучни преглед обављен вагиналном сондом;

5)   хормонско испитивање од 2 до 4 дана менструалног крварења (FSH, LH, E2, Pg, T, Prolaktin, Antimilerijan hormon - AMH), TSH, T3 и T4;

6)  опште припреме непосредно пред поступак: крвна група, Rh фактор, крвна слика, урин, биохемијске анализе, мали фактори коагулације;

Уколико жена-војни осигураник и жена-супруга војног осигураника осигурана као члан породице код Фонда, испуњава све услове и поседује исправне медицинске налазе, лекар специјалиста гинекологије упућује је на Комисију за БМПО ВМА.

Изабрани лекар из области опште медицине је у обавези да војног осигураника - мушкарца упути на специјалистички преглед у Клинику за урологију Војномедицинске академије, где лекар специјалиста урологије има обавезу да:

       1.      утврди да ли војни осигураник – мушкарац испуњава услове за поступак БМПО у складу са поглављем I ове Процедуре;

  2.      упути војног осигураника - мушкарца да уради следеће анализе и дијагностику:

1)  микробиолошка испитивања: бактерије, Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasmа;HbsAg, HCV, HIV, VRDL- серологија

2)   спермограм и спермокултуру;

 

Анализе које обавља мушкарац, припајају се документацији за БМПО жене, која се доставља Комисији за БМПО ВМА.

Ако партнер - мушкарац није војни осигураник, анализе из тачке 2. овог поглавља може спровести преко свог изабраног лекара из области опште медицине.

Уколико лабораторије наведених војноздравствених установа нису акредитоване за одређене врсте анализа које се траже или нису у могућности да их спроведу, исте ће се спровести на основу упутнице надлежне војноздравствене установе у здравственим установама из Плана мреже РФЗО или у приватним здравственим установама са којима Фонд има закључене уговоре.

 

Налази брисева и ултразвука важе шест месеци, осим налаза на Chlamydia, који не сме бити старији од два месеца пре изласка на Комисију за БМПО ВМА. Анализе хормона важе шест месеци а остале анализе годину дана.

 

IV Поступак пред  Комисијом за БМПО ВМА

 

Уколико Комисија за БМПО ВМА увидом у медицинску документацију утврди да недостаје неки од медицинских налаза или дијагностике из поглавља III ове Процедуре, упутиће партнере да изврше допуну недостајуће документације.

Уколико Комисија за БМПО ВМА утврди да један од партнера не испуњава неки од услова према горе наведеним критеријумима, неће дати сагласност за упућивање на процедуре БМПО.

Ако Комисија за БМПО ВМА утврди да партнери испуњавају услове за поступак БМПО, иста доноси позитивну одлуку и војном осигуранику - жени издаје Потврду о испуњености услова за поступак БМПО (Образац БМПО ВМА број 1).

У поступку пред Комисијом за БМПО ВМА, попуњава се и потписује Изјава о избору здравствене установе (Образац БМПО ВМА број 2) – према списку цивилних здравствених установа са којима је Фонд закључио уговоре (у даљем тексту: цивилне здравствене установе).

Један примерак обрасца се уручује пару, а један примерак остаје у предмету војних осигураника код Комисије БМПО ВМА.

На основу позитивне одлуке и на основу Изјаве о избору цивилне здравствене установе, Комисија за БМПО ВМА издаје упутницу војном осигуранику - жени за поступак  БМПО у цивилној здравственој установи.

Уколико Комисија за БМПО ВМА утврди да пар не испуњава услове за поступак БМПО, иста доноси негативну одлуку и војном осигуранику - жени издаје Потврду о искључењу из поступка БМПО (Образац БМПО ВМА број 3).

Приговор на искључење из поступка БМПО доставља се Управи за војно здравство МО као другостепеном органу.

Одлуку по приговору Управа за војно здравство МО доноси на основу Налаза, оцене и мишљења ГВЛК.

 

Комисија за БМПО ВМА и Фонд водиће евиденцију о броју покушаја и донетим одлукама у вези са лечењем неплодности поступцима БМПО.

 

 V  Први консултативни преглед у цивилној здравственој установи, заказивање пријема на лечење и одлагање поступка БМПО

 Жена-војни осигураник и жена-супруга војног осигураника осигурана као члан породице код Фонда се са издатом упутницом за лечење у цивилној здравственој установи и целокупном медицинском документацијом јавља у изабрану установу ван Плана мреже РФЗО на први консултативни преглед ради поступка БМПО, односно у Фонд ако је изабрана установа из Плана мреже РФЗО, ради заказивања првог консултативног прегледа ради поступка БМПО.

Ако на првом консултативном прегледу цивилна здравствена установа утврди да пар испуњава услове за почетак БМПО, здравствена установа ће их према свом плану, увести у процедуру лечења неплодности поступцима БМПО.

У случају да пар није у могућности да се јави на заказани поступак БМПО (болест, путовање, смртни случај и други разлози) у обавези су да се лично јаве изабраној здравственој установи ван Плана мреже РФЗО која одређује нови датум пријема на поступак БМПО, односно Фонду уколико је изабрана установа из Плана мреже РФЗО, ради заказивања новог датума пријема на поступак БМПО.   

  

VI   Обрасци за БМПО   

Обрасци који се користе у поступку БМПО, налазе се у прилогу овe Процедуре и његов су саставни део, према следећем:

 

1.Образац БМПО ВМА број 1 - Потврда о испуњености услова за поступак БМПО

2.Образац БМПО ВМА број 2 -  Изјава о избору здравствене установе

3.Образац БМПО ВМА број 3 -  Потврда о искључењу из поступка БМПО

 

 

 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас