ДИРЕКТОР ФОНДА
 

Наредбом министра одбране Зорана Ђорђевића, од 16.06.2017.године за директора  Фонда за социјално осигурање војних осигураника, именован је пуковник Радан Костић.Директор:

  • представља и заступа Фонд;
  • организује рад и пословање Фонда;
  • стара се о законитости рада Фонда и одговара за законитост рада;
  • стара се о припреми општих аката и других материјала о којима одлучује Управни одбор;
  • организује извршавање одлука и закључака које доноси Управни одбор и Надзорни одбор;
  • предлаже министру одбране акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Фонда;
  • предлаже Управном одбору план и програм рада Фонда, финансијски план, план набавки и завршни рачун Фонда;
  • решава о правима из здравственог осигурања и  правима корисника пензије на материјално обезбеђење када је посебним прописима одређено да о тим правима решава Фонд;
  • одлучује о правима из радног односа запослених;
  • врши и друге послове утврђене законом и статутом Фонда.

Директора именује министар одбране на четири године.

 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас