Директор Фонда за социјално осигурање војних осигураника
пуковник др Радан Костић

 

  тел: +381 11 32 03 137
  емаил: radan.kostic@mod.gov.rs 

 

Рођен је 15.10.1977. године у Зворнику, БиХ, Р. Српска. Основну школу завршио је 1992. године у Шековићима, као и  Средњу Економско-комерцијалну школу 1996. године, са одличним успехом. Војнотехничку академију у Београду, финансијски смер, завршава 2001. године, са просечном оцена студија 8,32. Дипломирао је оценом 10 на теми „Примена контног оквира и устројство погонског књиговодства“.

Од октобра 2001. до новембра 2003. године обављао је дужност Начелника финансијске службе у 108. обалско ракетној бригади у Тивту-Црна Гора.

Од  2003. године до 2007. године обављао је дужност Начелника класе студената на Војној академији у Београду, уједно и асистент-приправник на катедри економских наука на предметима: Материјално и финансијско пословање, Материјално и финансијско књиговодство, Систем плата и накнада  и Анализа материјално-финансијског пословања.
У октобру 2004. године уписао последипломске студије на Економском факултету у Београду, смер Фискални и монетарни менаџмент и управљање друштвеним делатностима. До септембра 2006. године положио све предвиђене испите са просечном оценом 9,00 и одбранио два позитивно оцењена семинарска рада. Одбранио магистарски рад дана 16.07.2009. године, под називом „Могућност примене система планирања, програмирања и буџетирања у систему одбране – на примеру Републике Србије“ и стекао академско звање магистара Економских наука.

Од октобра 2007. године до августа 2008. године обављао је дужност референта у Управи за кадрове, Сектора за људске ресурсе Министарства одбране.

У октобру 2006. године упућен је на специјалистичко школовање – усавршавање за Дугорочно, средњорочно и краткорочно одбрамбено планирање и обуку експерата из области Буџетирања и финансирања у оквиру програма SEEC,  у Келну и Берлину, Савезна Република Немачка. Наведено усавршавање завршио је са одличним успехом   29.06.2007. године.

Од августа 2008. до фебруара 2010. године обављао је дужност референта за финансијско пословање у Одељењу за опште послове, Сектора за људске ресурсе МО.

Од фебруара 2010. до 2014. године обављао је дужност Руководиоца групе за Планирање, програмирање, буџетирање и извршење у Одељењу за финансије и ППБИ, Сектора за људске ресурсе МО. Истовремено је био ангажован на катедри Логистике као асистент на предметима: Финансијско пословање, Рачуноводство и Анализа пословања.

Од августа 2014. године до 23.03.2017. године обављао је дужност Начелника Одељена за опште, кадровске и финансијске послове, уједно и заменик директора у Фонду за социјално осигурање војних осигураника СБиФ МО.

Почетком 2011. године, након испуњавања свих услова, пријавио је на Војној академији, Универзитета одбране докторску дисертацију под називом “Функција ревизије извршења финансијског плана одбране“. Дана 29.08.2016. године, одбранио је докторску дисертацију и стекао звање доктора Војних наука из области Логистике.

Од 23.03.2017. године до 16.06.2017. године, наредбом министра одбране постављен је на место вршиоца дужности директора Фонда за социјално осигурање војних осигураника, а од 16.06.2017. године, из статуса вршиоца дужности, постављен је на формацијско место директора Фонда за социјално осигурање војних осигураника. 

Након организацијско формацијских промена и ступања на снагу нове Књиге формације Фонда за СОВО, наредбом министра одбране, број 1-272 од 23.03.2020. године, пуковник доцент др Радан Костић постављен је формацијско место директора Фонда за СОВО.


Директор Фонда:
  • представља и заступа Фонд;
  • организује рад и пословање Фонда;
  • стара се о законитости рада Фонда и одговара за законитост рада;
  • стара се о припреми општих аката и других материјала о којима одлучује Управни одбор;
  • организује извршавање одлука и закључака које доноси Управни одбор и Надзорни одбор;
  • предлаже министру одбране акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Фонда;
  • предлаже Управном одбору план и програм рада Фонда, финансијски план, план набавки и завршни рачун Фонда;
  • решава о правима из здравственог осигурања и  правима корисника пензије на материјално обезбеђење када је посебним прописима одређено да о тим правима решава Фонд;
  • одлучује о правима из радног односа запослених;
  • врши и друге послове утврђене законом и статутом Фонда.
 

 

Директора именује министар одбране на четири године.

 
 

 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас