1. Извештај о пословању Фонда СОВО за 2014.год.

 2. Извештај о пословању Фонда СОВО за 2015.год.

 3. Извештај о пословању Фонда СОВО за 2016.год.

  4. Извештај о пословању Фонда СОВО за 2017.год.


 

На основу члана 10. став 1. тачка 8. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени гласник РС“, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13 - у даљем тексту: Уредба), Управни одбор Фонда подноси

 

 

И З В Е Ш Т А Ј

О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА У  2018. ГОДИНИ

 

 

I. УВОД

 

Регулативу организације и функционисања Фонда за социјално осигурање војних осигураника (у даљем тексту: Фонд) чине:


    Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18);

 

     Закон о Војсци Југославије („Службени лист СРЈ“, бр. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 и 37/02 и „Службени лист СЦГ“, бр. 7/05 и 44/05) - одредбе чланова 211- 239 и 273- 278;

   Уредба о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за  социјално осигурање војних осигураника („Службени гласник РС“, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13 - у даљем тексту: Уредба);

    Уредба о начину остваривања права из здравственог осигурања војних осигураника и чланова њихових породица („Службени војни лист“, број 14/94);

    Статут Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени војни лист“, број 28/15 - у даљем тексту: Статут) и

        прописи донети за њихово спровођење.

 Фонд је правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање у којем се остварују права из обавезног здравственог осигурања војних осигураника и обезбеђују средства за здравствено осигурање и материјално обезбеђење корисника права.

Фонд је правно лице и уписан је у регистар Привредног суда у Београду под VI Fi -      8114/95 од 06.06.1995. године.

Фонд је регистрован код Пореске управе Министарства финансија Републике Србије под бројем: 0000982649 од 30.04.2009. године, на основу чега је Фонду, као пореском обвезнику, додељен порески идентификациони број: 106070529.

Фонд је разврстан од стране Републичког завода за статистику Републике Србије у организације обавезног социјалног осигурања са шифром 8430 и одређен му је матични број: 17677675.

 

У складу са одредбом члана 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18 - у даљем тексту: Закон), Фонду је одређен јединствени број корисника јавних средстава „95500“ и ажуриран  Правилник о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 105/18) и то у делу „Корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање“, са следећим елементима:

 

 

 

 

 

Орг. јед. УТ

 

 

 

 

Тип

Н а з и в

Место

П о д р а ч у н

Ознака трезора

Матични број

ЈБ КЈС

КЈС

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Фонд СОВО

Београд

40200

840

14650

22

601

17677675

95500

 

 Фонд је организацијски потчињен Сектору за буџет и финансије Министарства одбране.

 

II. ТЕЖИШТЕ РАДА ФОНДА У 2018. ГОДИНИ

 

Делатност Фонда прописана је чланом 6. Уредбе и чланом 7. Статута.

 

Тежиште рада Фонда у току 2018. године, чиниле су активности на спровођењу најзначајнијих питања проистеклих из Програма и плана рада Фонда за 2018. годину, као и најважнијих актуелних питања спровођења социјалног осигурања војних осигураника и то:

 

 • Израда нормативних и статусних докумената Фонда у области здравственог осигурања у складу са Уредбом и законодавством Републике Србије и изналажење решења за могућу реформу система социјалног осигурања војних осигураника и Фонда као организације обавезног социјалног осигурања.
 •  Спровођење поступака набавки лекова, медицинског потрошног материјала и опреме за потребе војноздравствених установа.
 • Склапање уговора са цивилним апотекама за издавање лекова војним осигураницима на војне рецепте.
 • Одлучивање по захтевима и контрола основаности коришћења накнаде дела трошкова за становање корисника војне пензије (у даљем тексту: КВП).
 • Стамбено збрињавање КВП без стана и додела бескаматних кредита у висини 20.000 евра у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије, на дан исплате, у складу са расположивим новчаним средствима.

 

 III.   РАД ОРГАНА ФОНДА

 III.1. Управни одбор Фонда

 

 Управни одбор Фонда одржао је 23 седнице на којима је разматрао питања из свог делокруга (члан 10. Уредбе и члан 9. Статута).

 

  III.2. Надзорни одбор Фонда

Надзорни одбор Фонда одржао је 4 седнице на којима је разматрао питања из свог делокруга (члан 12. Уредбе).

 

   III.3. Директор Фонда

 

 Директор Фонда је пуковник др  Радан Костић.

 Директор Фонда обављао је послове из свог делокруга (члан 15. Уредбе и члан 15.    Статута).

 

 III.4. Комисије Фонда

 

 Комисије Фонда обављале су на својим седницама, следеће послове и задатке:

 

1.  Нижа комисија за давање станова Фонда у закуп, примењујући стамбени правилник за војне пензионере, обрађивала је приспеле молбе и доносила закључке и решења о праву на давање станова Фонда у закуп.

2.   Виша комисија за давање станова Фонда у закуп доносила је одлуке по приговорима на закључке, односно решења које је донела Нижа стамбена комисија.

3.  Комисија за накнаду дела трошкова за становање одлучивала је у другом степену по жалбама на закључке, односно решења које је, у првом степену, донео директор Фонда (по захтевима за признавање права на ту накнаду).

4. Комисија за решавање у првом степену о правима из здравственог осигурања војних осигураника одлучивала је о правима за накнаду погребних и трошкова сахране, као и путним трошковима код коришћења права на здравствену заштиту ван места боравка.

5. Комисија за  решавање о правима из здравственог осигурања војних осигураника у вези са повредама на раду проверавала је и утврђивала испуњеност услова за оверу Извештаја о повреди на раду за професионална војна лица у складу са Правилником о безбедности и здрављу на раду у Министарству одбране и Војсци Србије.

6.  Комисија за израду и дистрибуцију здравствених књижица и формирање матичне евиденције радила је на попуни образаца, припреми за израду, изради и дистрибуцији здравствених докумената крајњим корисницима и разврставању грађе матичне евиденције.

 

IV. РАД СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ФОНДА

Тежиште активности Стручне службе Фонда у 2018. години било је на припреми нацрта прописа, управно-правним и пословима заступања, спровођењу јавних набавки лекова и медицинског потрошног материјала, стамбеном збрињавању и материјалном обезбеђењу корисника права, пружању стручне помоћи корисницима права, увођењу нових информационих програма и примени међународних споразума о социјалном осигурању.

 Стручна служба је радила у отежаним условима јер нису попуњена сва радна места по формацији. Ситуацију додатно погоршава престанак ангажовања лица на привременим и повременим пословима јер је Државна ревизорска институција констатовала да њихово aнгажовање није у складу са чланом 18. Уредбе. У међувремену су истекла и три уговора на одређено време. Недовољан број запослених се посебно одражава на рад Одељења за набавке.

 Одлуком министра одбране о организацијским променама, СП бр. 346-1 од 21.02.2018. године, прописана је нова књига формација Фонда за социјално осигурање војних осигураника са 100 извршилаца. Иста је ступила на снагу дана 21.03.2018. године. 

У складу са насталим променама Фонд за социјално осигурање војних осигураника, на дан 31.12.2018. године, има укупно 82 лица и то: официра 13 или 68%, подофицира 8 или 68%, цивилних лица 61 или 80%.

 Непопуњено је 18 формацијских места и то: официра 6, подофицира 2, цивилних лица 10.

Након ступања на снагу нове књиге није регулисано стање у служби за 4 лица и то за два официра и два војна службеника.


IV.1. Припрема предлога закона, подзаконских и других прописа


Фонд је активно учествовао у изради Нацрта закона о здравственој заштити и  здравственом осигурању војних осигураника који је Министарство одбране доставило на мишљење надлежним министарствима. Доношењем овог Закона на једном месту ће се регулисати сва питања здравствене заштите и здравственог осигурања која су до сада била регулисана са више уредби и других општих аката. Доношење овог закона је веома значајно, јер је он основ за доношење адекватних подзаконских аката, будући да су  постојећи у многоме превазиђени.

 Донет је Правилник о индикацијама за протетичка, ортотичка и друга средства односно помагала и санитарне справе („Службени војни лист“, број 17/18), спроведен је поступак и закључени су уговори са испоручиоцима помагала.

 Израђен је и донет Споразум о активностима у поступку извршења набавки лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме набављених из средстава Фонда за СОВО за потребе војноздравствених установа Министарства одбране и поступку спровођења материјалног пословања.

 У складу са Законом о јавним набавкама и Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца, израђено је и донето Упутство о ближем уређивању поступка јавне набавке у Фонду за СОВО.

 

 IV.2. Управно-правни и послови заступања

 

 Стручна служба Фонда је обављала своје функционалне послове и задатке у 2018. години по Плану рада за 2018. годину, и то:

 

 •  У првостепеном управном поступку у вези права на накнаду дела трошкова за становање донета су 64 решења о признавању права, 123 решења о престанку права, 25 решења о одбијању захтева, 79 решење о промени износа накнаде, 12 решења о привременој обустави исплате, дато је 80 налога за искључење и 51 налог за укључење, израђено је 2.917 закључка, извршена је 181 провера основаности коришћења права и дата су 52 одговора и информацијe, а у другостепеном управном поступку - решавању по жалби, комисија је решавала у 43 предмета и донето је 27 решења, што укупно износи 3.654 предмета.
 •  У првостепеном управном поступку у вези остваривања права из здравственог осигурања у иностранству донето је 68 решења и то 33 за лечење у иностранству и 35 за признавање трошкова лечења у иностранству, као и 31 закључак, што укупно износи 199 предмета.
 •  У другостепеном управном поступку у вези остваривања права из здравственог осигурања у земљи (медицинска рехабилитација, накнаде трошкова у вези са  остваривањем права из здравствене заштите и других накнада и помоћи), укупно је  обрађено 80 предмета.
 • Заступано је на 76 рочишта по основу накнаде дела трошкова за становање  (у 68 рочишта се Фонд појављује као тужилац и у 8 рочишта као тужени).
 •  Заступано је на 66 рочишта по основу стамбеног збрињавања (56 рочишта у којима се Фонд појављује као тужилац и 10 рочишта у којима је Фонд тужени).
 • Заступано је пред привредним судом на 10 рочишта у предметима здравственог осигурања.
 • Заступано је пред привредним судом на четири рочишта (предмет Стамбене задруге „Хидротехника“.
 •  Заступано је у поступцима за усклађивање пензија у висини од 11,06% на 251 рочишту.
 •   Заступано је у кривичним поступцима на пет рочишта.
 •   Заступано је у поступцима наплате трошкова превоза на 16 рочишта.
 •  Заступано је у поступцима у вези права из здравственог осигуања на 17 рочишта.
 •   Заступано је по осталим основама на три рочишта.

 

 IV.3. Решавање стамбених потреба корисника војних пензија

 

 Фонд је, у периоду од 1995. године до 2003. године, прибавио 351 стан. Поред тога са стамбеном задругом „Хидротехника“ потписан је Уговор број 1065-27 од 20.03.2003.    године о куповини 58 станова у изградњи, на Новом Београду, на углу улица Гандијеве и Војвођанске, који нису завршени и који су предмет судског спора који је у току.

 У току 2018. године Фонд је поделио 15 станова, а за 2019. годину очекује се подела 15 станова.

 Правоснажан закључак о признавању права на решавање стамбеног питања у Фонду,     поред већ усељених, има 29 корисника војне пензије.

 Тренутни статус станова Фонда је следећи:

 •    284 стана је откупљено,
 •   17 становa је у закупу на неодређено време,
 •      1 стана су у закупу на одређено време,
 • 18 станова се налазе у поступку припреме за поделу и
 • 87 станова су у судском спору, од чега 58 са Стамбеном задругом „Хидротехника“ и 29 са приватним лицима.

 

Поред решавања стамбеног питања доделом станова корисницима војне пензије, Фонд је у 2018. години исплатио 111 кредита корисницима војне пензије без стана у износу од 20.000 евра у динарској противвредности. 

 

 IV.4. Обрачун и исплата накнаде дела трошкова за становање и других примања

 

 Просечан број корисника накнаде дела трошкова за становање (у даљем тексту: НТС) у  2018. години био је месечно око 2.608, a бруто износ за просечну месечну исплату износио је 35.996.088,10 динара, што укупно на годишњем нивоу износи  431.691.308,00 динара.

Трошкови за ову намену смањени су у односу на 2017. годину за 4.951.815,04 динара, највише због спроведене провере оправданости коришћења овог права у којој је утврђено да је одређени број лица примао накнаду без основа или у већем обиму него што им припада, јер нису пријављивали промене које утичу на обим и основаност коришћења накнаде. Већи број корисника прихватио је вансудско поравнање и враћа више примљена средства, а мањи број, који није прихватио вансудско поравнање је утужен.


IV.5. Пружање стручне помоћи осигураницима и корисницима права

 
У току 2018. године корисници права су најчешће тражили стручну помоћ у вези:

 • стамбеног збрињавања корисника војне пензије без стана, доделом стана или бескаматног кредита од 20.000 евра у динарској противвредности,
 • остваривања права на накнаду дела трошкова за становање,
 • остваривања права на здравствену заштиту у Републици Србији и у складу са међународним споразумима о социјалном осигурању са акцентом на бивше републике СФРЈ,
 • заштите права осигураника,
 • остваривање права на биомедицински потпомогнуто оплођење и
 • остваривања права на нова здравствена документа.


Информисање је вршено на више комплементарних начина: свакодневном усменом и писаном коресподенцијом, информисањем команди гарнизона, обавештавањем корисника војне пензије преко извештаја који им се достављају путем Поштанске штедионице, достављањем релевантних информација Удружењима војних пензионера и истицањем на огласној табли у холу седишта Фонда актуелних обавештења из свих области спровођења социјалног осигурања војних осигураника. Фонд је извршио штампање и дистрибуцију флајера преко листа „Одбрана“ у вези остваривања права из здравственог осигурања војних осигураника приликом боравка у иностранству.

 У току 2018. године одржано је више састанака са Удружењем војних пензионера Србије и Удружењем пензионисаних војних подофицира Србије у вези решавања проблема здравственог збрињавања корисника војних пензија и чланова њихових породица, као и права из здравственог осигурања војних осигураника. Представници Фонда, пре свега директор, редовно су учествовали на свим састанцима и анализама рада у организацији удружења војних пензионера.

 
IV.6. Примена међународних споразума о социјалном осигурању

 

Фонд примењује међународне споразуме у области здравственог осигурања као један од надлежних носилаца у Републици Србији. Током 2018. године примена ових споразума у највећој мери се одвијала са државама насталим на територији бивше СФРЈ. 

Међународне споразуме о социјалном осигурању Република Србија има потписане са Аустријом, Белгијом, Босном и Херцеговином, Бугарском, Великом Британијом, Италијом, Луксембургом, Мађарском, Македонијом, Немачком, Пољском, Румунијом, Словачком, Словенијом, Француском, Холандијом, Хрватском, Чешком и Турском, од чега је већина земаља из Европске уније.

 У циљу побољшања здравствене заштите Република Србија је у међувремену  потписала споразуме са државама: Народна Република Кина, Република Француска, Руска Федерација, Швајцарска и Квебек.

 Војним осигураницима са пребивалиштем у другим државама омогућено је коришћење  права на здравствено осигурање у другој држави уговорници, било у туристичкој     варијанти (стварни трошкови)  или у случају промене пребивалишта (паушална давања).

 Наглашавамо да се међународни споразум о социјалном осигурању у области здравственог осигурања војних осигураника и даље не примењује на војне осигуранике на територији Црне Горе. Почев од 2014. године и закључно са 2018. годином, реализовано је више контаката између органа за везу Републике Србије и Републике Црне Горе. Радило се на иницијативи за измену Споразума како би се исти примењивао и на војне осигуранике, тј. покушано је да се спроведе у дело договор да надлежна министарства обе државе уговорнице, у циљу обезбеђења  здравствене заштите  осигураника Фонда који живе односно бораве у Републици Црној Гори, потпишу протокол  о коришћењу здравствене заштите ових лица у Црној Гори. У том смислу Фонд је предузео све мере из своје надлежности али питање је и даље остало нерешено јер се Министарство одбране огласило ненадлежним за потписивање протокола, зато што одредбама Споразума о социјалном осигурању између Републике Србије и Републике Црне Горе није прописана могућност закључивања протокола или других међународних аката за његово извршење. Такође су образложили да је наведени Споразум у име Републике Србије потписало надлежно министарство и то Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику и да се питање здравствене заштите војних осигураника може решити изменама Споразума.

Представници Фонда, као један од два надлежна носиоца за здравствено осигурање  у Републици Србији,  активно учествују, као чланови делегације Републике Србије,  у свим међудржавним  билатералним разговорима у вези са применом међународних споразума о социјалном осигурању у области здравственог осигурања.

У току 2018. године, на основу поднетих захтева за паушална давања за здравствено осигурање, по основу промене пребивалишта, послато је: 

 1. за Републику Хрватску 12 пријава на здравствено осигурање - до сада укупно 106,
 2. за Републику  Словенију 1 пријава - до сада укупно 32,
 3. за Северну Македонију 5 пријава - до сада укупно 41 и
 4. за БиХ 23 пријаве - до сада укупно 1306.

 

 Извршена је одјава са здравственог осигурања за укупно 99 лица.

 По основу туристичких путовања издата су укупно 652 обрасца.

 Oбавезe из међународних споразума о социјалном осигурању за 2018. годину регулишу се редовно, по динамици пристизања обрачуна.

 

   IV.7. Рад са странкама, овера и обрада рачуна

 

 База војних осигураника се у односу на 2017. годину (111.756  осигураника) смањила за 2.417 осигураника и на дан 31.12.2018. године број осигураника је био 109.339, са тенденцијом и даљег пада, с обзиром да је већи одлив у односу на прилив осигураника. Ова се чињеница посебно односи на носиоце осигурања, а приходну страну Фонда чине доприноси на обавезно здравствено осигурање од ове групације осигураника.

 
Рад са странкама, овера и обрада рачуна одвијала се кроз следеће активности:

 1. Овера  и издавање здравствених  књижица (пријава, промена, одјава),                

2.    пријем и обрада рачуна за издата помагала, као и издавање помагала из залиха Фонда,

3.    пријем и обрада  захтева за путне трошкове, посмртну помоћ и погребне трошкове,

4.    пријем и обрада  рачуна за лечење,

5.    пријем и обрада рачуна за лекове,

6.    пријем и обрада месечних електронских рачуна од РФЗО,

7.   пријем и обрада  захтева за издавање образаца у складу са потписаним споразумима о социјалном осигурању,

8.  пријем странака и обрада документације по питању биомедицински потпомогнуте оплодње и

9. непосредни пријем странака и рад заштитника осигураника по приговорима.


Увидом у евиденцију обрађених података организацијских целина Фонда (одељење, одсеци, групе и канцеларије за послове са војним осигураницима) из 2017. године и упоређивањем са подацима из 2018. године евидентно је да је дошло до пораста стечених обавеза у односу на 2017. годину у делу који се односи на услуге које се пружају осигураницима Фонда у здравственим установама из Плана мреже на примарном нивоу здравствене заштите.

 Услуге издавања лекова осигураницима Фонда на основу закључених уговора са цивилним апотекама су смањене захваљујући праћењу рецепата који се реализују у цивилним апотекама и планирању набавки истих.

Током 2018. године спроведено је ново уговарање са апотекама ради издавања лекова војним осигураницима. Објављена су 2 јавна позива, у марту и у августу 2018. године, на основу којих су склопљена 264 уговора са апотекама које издају лекове на рецепт војним осигураницима. На овај начин у потпуности је покривена територија Републике Србије мрежом од 2305 апотекарских огранака.

 Када је у питању рефундација трошкова цивилним апотекама за издате лекове на оверен рецепт проблем представља велики број рецепата које треба прегледати и контролисати у односу на број извршилаца. Из наведеног разлога није могуће постићи рокове плаћања који су дефинисани уговорима о издавању лекова (45 дана од дана завођења у деловодству Фонда). Наглашавамо да је након одласка  једног фармацеута у пензију 01.06.2018. године, Фонд доставио Сектору за буџет и финансије Министарства одбране предлог за попуну формацијског радног места-фармацеут. За наведено место није дата сагласност за попуну.

 У току је рад на пословима који се односе на отклањање уочених пропуста, а у вези са одјавом осигураника са здравственог осигурања, тако да је до 28.02.2019. године у складу са наређењем директора Фонда за социјално осигурање војних осигураника, одјављено 2.866 војних осигураника (деце професионалних војних лица и корисника војне пензије који имају навршених 26 година живота).

Такође, у току је рад и на пословима везаним за одјаву професионалних војника, чији је уговор истекао, „дупла“ осигурања код чланова породице војних осигураника (супруга и деце), који нису одјављени приликом пензионисања и сл.

У 2018. години, након јавног позива за пружање услуга биомедицински потпомогнутог оплођења потписана су 2 уговора са приватним гинеколошким болницама, Специјалном гинеколошком болницом „Genesis“ из Новог Сада и Специјалном гинеколошком болницом „Ивановић“ из Београда, тако да су створени услови да жене до 44 године старости могу спровести три покушаја оплодње и у установама из Плана мреже Републичког фонда за здравствено осигурање и у приватникм клиникама.

Током 2018. године упућена су укупно 32 пара на процес биомедицински потпомогнутог оплођења и то:

-   у здравствене установе из Плана мреже РФЗО – 24 војна осигураника,

- у Специјалну гинеколошку болницу „Genesis“ Нови Сад – 4 војна осигураника и

- у Специјалну гинеколошку болницу „Ивановић“ Београд – 4 војна осигураника.

За 2019. годину, након јавног позива за пружање услуга биомедицински потпомогнутог оплођења потписано је 9 уговора са приватним гинеколошким болницама и то:

 

1. Специјална болница за лечење стерилитета „SPEBO MEDIKAL“, Норвежанска 16, Лесковац,

2. Специјална гинеколошка болница, Господар Јованова 54, Београд,

3. Специјална гинеколошка болница „ГИНС“, Косте Абрашевића 36, Нови Сад,

4. Специјална гинеколошка болница „GENESIS, Уроша Предића 4, Нови Сад,

5. Специјална гинеколошка болница „SB FERONA“, Шарпланинска 19, Нови Сад,

6. Специјална болница за гинекологију „ЈЕВРЕМОВА“ са породилиштем, Господар Јованова 51, Београд,

7.  Општа болница „ANALIFE, Скадарска 5, Земун,

8. Специјална болница из гинекологије „KOVAČEVIĆ 2772“, Кумодрашка 76/е, Београд и

9.  ЗУ- Специјална болница „PERINATAL“, Јеврејска 16, Нови Сад.

 

Такође, Специјална гинеколошка болница „ИВАНОВИЋ“, Краља Бодина 6, Београд има закључен уговор за период до 02.08.2019. године.

Током 2018. године поднет је 21 писани приговор заштитнику права осигураника од чега је у већини приговора уважена интервенција заштитника осигураника, док неки приговори нису уважени, јер није било основа. Поред писаних приговора осигураници су и путем телефона указивали на одређене неправилности које смо у ходу решавали.

 

Из напред наведеног јасно је да је потребно предузети мере, ради изналажења начина за превазилажење настале ситуације тј. смањење праксе војноздравствених установа да уместо набавке преко Плана набавки лекове за стационарно лечење обезбеђују прописивањем на рецепт који се реализује у цивилној апотеци. Потребно је да се приликом планирања снабевања обезбеди да се ови лекови набављају кроз јавну набавку, како би се обезбедило и економично коришћење средстава за остваривање права из обавезног здравственог осигурања којима располаже Фонд.

 

IV.8. Аутоматизација пословања и развој система информатичке подршке

 

 • Израђен је програмски пакет за признавање права на накнаду дела трошкова за становање и у току је поступак тестирања апликације.
 • Израђен је програмски пакет за вођење евиденције и рангирање корисника војне пензије који стамбено питање решавају код овог Фонда.
 • Набављени су нови штампачи у вредности од 790.446,00.

 

  

V.  ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

 

V.1. Припрема годишњих докумената и извештаја

 

Припремљени су: Програм и План рада Фонда за 2019. годину, Извештај о извршењу Финансијског плана Фонда и Стручне службе Фонда за 2017. годину, План набавки Фонда  за 2018. годину, Финансијски план Фонда за 2019. годину, са пројекцијама за 2020. и 2021. годину. Наведена документа су усвојена, односно одобрена од надлежних органа.

 


V.2. Статус Фонда као директног корисника јавних средстава, са роком за    састављање и местом за подношење Извештаја о извршењу Финансијског плана   Фонда за 2017. годину

 

Фонд је за 2018. годину извршио обавезе утврђене прописима за буџетски систем Републике Србије, према следећем:

 

 1. Извршен је попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2018.   године,
 2. Извршен је годишњи обрачун амортизације основних средстава Фонда на дан 31.12.2018. године,
 3. Сачињени су прописани биланси и извештаји од 1) до 5) садржаја финансијског извештаја из члана 78. став 1. тачка 3) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13, 63/13,… и 95/18), члана 6. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006) и члана 4. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/15 и 104/18).

 

V.3. Финансијски план Фонда за 2018. годину са извештајем о извршењу

 

Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника, заведен је под бројем 59-86 од 24.11.2018. године и објављен у Службеном гласнику РС бр. 114/2018 од 20.12.2018. године.

Одлука о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. Годину, деловодни број 42-74 од 15.10.2018. године, донета је на седници Управног одбора Фонда одржаној 15.10.2018. године ( „Службеми гласник РС“, број 102/2018 од 21.12.2018. године).

 

На основу Одлуке Управног одбора број 42-108 од 25.12.2018. године директор Фонда је донео Решење о преусмеравању апропријација утврђених Финансијским планом Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину, деловодни број 3-1336 од 26.12.2018. године.

Финансијским планом Фонда за финансирање права из здравственог и социјалног осигурања војних осигураника у 2018. години планирани су приходи и примања у износу од 5.232.506.000,00 динара (садржана неутрошена средства из ранијих година).

 Наведени износ средстава планиран је да се обезбеди из прихода и примања која чине средства Фонда у складу са одредбом члана 20. Уредбе, и то из следећих извора:

 

 1. Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (економска класификација 321311) у износу од 32.506.000,00 динара, који је у укупном износу пренет и распоређен за трошење у 2018. години.
 2. Доприноса на бруто плате и остала лична примања професионалних војних лица која  служе за утврђивање пензијског основа, у износу од 2.100.000.000,00 динара.
 3. Текућих трансфера од других нивоа власти у корист Фонда (економска класификација 733169 и 741166) у износу од 444.000.000,00 динара.
 4. Прихода од споредне продаје добара и услуга у износу од 21.500.000,00 динара, односно прихода по основу такси, издавања здравствених књижица и учешћа војних осигураника у трошковима лечења (економска класификација 742266, 742361 и 742366).
 5. Прихода од пенала и казни у корист Фонда у износу од 20.000.000,00 динара (743461).
 6. Закупнина за станове у својини Фонда у износу од 4.600.000,00 динара (745122).
 7. Мешовитих и неодређених прихода (економска класификација 745167) у износу од 25.000.000,00 динара (поврата претплаћене накнаде дела трошкова за становање и др.).
 8. Меморандумских ставки за рефундацију расхода (економска класификација 771111) у износу од 261.000.000,00 динара (побољшање материјалног положаја корисника војних пензија - исплата бесповратних кредита).
 9. Доприноса за здравствено осигурање корисника војне пензије које плаћа РФ ПиО за војне осигуранике у износу од 2.255.000.000,00 динара (економска класификација 781318) и
 10. Примања од продаје нефинансијске имовине – станова (економска класификација 811166) у износу од 68.900.000,00 динара.

 Укупни расходи и издаци у 2018. години планирани су у износу од 5.232.506.000,00 динара, односно на нивоу планираних прихода и примања.

 

 Планирани приходи и примања Фонда за 2018. годину распоређени су за финансирање расхода и издатака у складу са одредбом члана 21. Уредбе, према следећем:

 

 1. За расходе путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал, порезе, таксе, пенале и новчане казне, пратеће трошкове задуживања, као и набавку електронске опреме, рачунарске и административне опреме у износу од  172.225.000,00 динара. У том износу садржани су расходи по контима економске класификације 421, 422, 423, 424, 425, 426, 482, 483 и 512 осим конта 512511.
 2. За финансирање расхода фармацеутских услуга и материјала - набавке за потребе војно здравствених установа, набавке по рецептима од стране војних осигураника, помагала и направе - набавке по рецептима од стране војних осигураника, као и набавку медицинске опреме у износу од 2.546.911.000,00 динара. У том износу садржани су расходи по контима економске класификације 471213, 47121301, 4712601 и 512511.
 3. За финансирање расхода услуга болница, поликлиника, амбуланти, установа социјалне заштите, здравствене заштите осигураника који живе у иностранству, као и услуге рехабилитације и рекреације у износу од 844.750.000,00 динара. У том износу садржани су расходи по групи конта економске класификације 4712, осим конта 471213, 47121301 и 4712601.
 4. За финсирање расхода накнада зарада у току привремене неспособности за рад проузроковане болешћу, исплате путних трошкова у земљи и иностранству, погребне трошкове, посмртну помоћ, осталих права исплаћених непосредно домаћинствима - за трајно решење стамбеног питања КВП без стана у износу од 1.209.220.000,00 динара. У том износу садржани су расходи по групи конта економске класификације 4711.
 5. За расходе накнаде из буџета за становање и живот и накнаду за децу и породицу (конто 472) у износу од 459.400.000,00 динара.

 

У прилогу је дат табеларни приказ извршења Финансијског плана Фонда за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године у коме су садржани подаци о планираним и  наплаћеним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима.

Средства Фонда опредељена су према основној и додатној делатности Фонда и чине их:

 

 •  Средства Фонда за здравствено осигурање војних осигураника  и
 • Средства Фонда за материјално обезбеђење корисника права.

 

V.3.1. Средства Фонда за здравствено осигурање војних oсигураника

  

 

Основни извор обезбеђења средстава за здравствено осигурање војних осигураника је допринос за обавезно здравствено осигурање који се обрачунава на бруто плате професионалних војних лица и нето војне пензије и уплаћује овом Фонду од стране Министарства одбране и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Обрачун и уплата се врше на основу Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (“Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05,...113/17 и 95/18), којим је одређена стопа доприноса за обавезно здравствено осигурање за запосленог и послодавца и примењује се на бруто плате професионалних војних лица и нето војне пензије.

 

Према прописима из области здравствене заштите и здравственог осигурања војних осигураника из средстава доприноса за здравствено осигурање се финансира: набавка лекова, медицинског материјала и опреме за потребе војноздравствених установа; исплата трошкова лечења у цивилним здравственим установама у земљи и у иностранству; трошкови путовања у вези са лечењем; рефундација средстава за лекове, ортопедска и друга помагала купљена у цивилном сектору; накнаде погребних трошкова и посмртне помоћи за чланове породице војних осигураника (носиоца осигурања); накнаде члановима Управног и Надзорног одбора Фонда, накнаде члановима комисија Фонда и др.

 

 

Средства Фонда планирана су у укупном износу од 5.232.506.000,00 динара. Средства су у 2018. години наплаћена у износу 5.057.414.400,96 динара, што са пренетим средствима из 2017. године у износу од 32.506.074,79 динара, чини средства у укупном износу од 5.089.920.475,75 динара или 97,28 % од износа планираних прихода и примања.

 У 2018. години наплаћена су средства Фонда у укупном износу од 5.057.414.400,96 динара по основу:

 1. Доприноса на бруто плате и остала лична примања професионалних војних лица која служе за утврђивање пензијског основа, у износу од 2.095.166.663,83 динара.
 2. Текућих трансфера од других нивоа власти у корист Фонда (економска класификација 733169 и 741166) у износу од 431.819.557,79 динара.
 3. Прихода од споредне продаје добара и услуга у износу од 15.973.419,00 динара, односно прихода по основу такси, издавања здравствених књижица и учешћа војних осигураника у трошковима лечења (економска класификација 742266, 742361 и 742366).
 4. Прихода од пенала и новчаних казни у корист Фонда у износу од 4.722.499,36 динара (743461).
 5. Закупнина за станове у својини Фонда у износу од 3.048.415,18 динара (745122).
 6. Мешовитих и неодређених прихода (економска класификација 745167, 7451671, 7451672) у износу од 1.294.234,09 динара (поврата претплаћене накнаде дела трошкова за становање и др.).
 7. Меморандумских ставки за рефундацију расхода (економска класификација 771111) у износу од 244.778.952,12 динара (побољшање материјалног положаја корисника војних пензија - исплата бесповратних кредита).
 8. Доприноса за здравствено осигурање КВП који плаћа РФ ПИО за војне осигуранике у износу од 2.229.308.482,17 динара (економска класификација 781318) и
 9. Примања од продаје нефинансијске имовине – станова (економска класификација 811166) у износу од 31.302.177,42 динара.

 


У 2018. години исплаћени су расходи на терет средстава Фонда у укупном износу од