1. Извештај о пословању Фонда СОВО за 2014.год.

 2. Извештај о пословању Фонда СОВО за 2015.год. 

 

 

На основу члана 10. став 1. тачка 8. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени гласник РС“, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13 – у даљем тексту: Уредба), Управни одбор Фонда подноси

 

 

И З В Е Ш Т А Ј

О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА У  2016. ГОДИНИ

 

 

     I.          УВОД

 

Регулативу организације и функционисања Фонда за социјално осигурање војних осигураника (у даљем тексту: Фонд) чине:

   Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16);

     Закон о Војсци Југославије („Службени лист СРЈ“, бр. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 и 37/02 и „Службени лист СЦГ“, бр. 7/05 и 44/05) - одредбе чланова 211- 239 и 273- 278;

  Уредба о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за  социјално осигурање војних осигураника („Службени гласник РС“, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13 – у даљем тексту: Уредба);

   Уредба о начину остваривања права из здравственог осигурања војних осигураника и чланова њихових породица („Службени војни лист“, број 14/94);

   Статут Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени војни лист“, број 28/15 – у даљем тексту: Статут) и

      прописи донешени за њихово спровођење.

 

Фонд је правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање у којем се остварују права из обавезног здравственог осигурања војних осигураника и обезбеђују средства за здравствено осигурање и материјално обезбеђење корисника права.

 

Фонд је правно лице и уписан је у регистар Привредног суда у Београду под VI Fi –      8114/95 од 06.06.1995. године.

 

Фонд је регистрован код Пореске управе Министарства финансија Републике Србије под бројем: 0000982649 од 30.04.2009. године, на основу чега је Фонду, као пореском обвезнику, додељен порески идентификациони број: 106070529.

 

Фонд је разврстан од стране Републичког завода за статистику Републике Србије у организације обавезног социјалног осигурања са шифром 8430 и одређен му је матични број: 17677675.


У складу са одредбом члана 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 142/14… и 99/16, у даљем тексту: Закон), Фонду је одређен јединствени број корисника јавних средстава „95500“ и ажуриран  Правилник о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 107/16) и то у делу „Корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање“, са следећим елементима:Тип
КЈ
С

 

 

Назив

 

Место

 

Орг. јед. УТ

 

Подрачун

 

Ознака трезора

 

Матични број

 

ЈБ КЈС

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 1

 

Фонд за СОВО

 

 Београд

 

 40200

 

840-14650-22

 

 

 601

 

 17677675

 

 95500

 

Фонд је организацијски подчињен Сектору за буџет и финансије Министарства одбране.

   

  II.     ТЕЖИШТЕ РАДА ФОНДА У 2016. ГОДИНИ

 

Делатност Фонда прописана је чланом 6. Уредбе и чланом 7. Статута.

 

Тежиште рада Фонда у току 2016. године, чиниле су активности на спровођењу следећих најзначајнијих питања проистеклих из Програма и плана рада Фонда за 2016. годину, као и најважнијих актуелних питања спровођења социјалног осигурања војних осигураника и то:

 •   Израда нормативних и статусних докумената Фонда у области здравственог осигурања у складу са Уредбом и законодавством Републике Србије и изналажење решења за   могућу реформу система социјалног осигурања војних осигураника и Фонда као организације  обавезног социјалног осигурања
 •     Спровођење поступака набавки лекова, медицинског потрошног материјала и опреме    за потребе  војноздравствених установа.
 •    Склапање уговора са цивилним апотекама за издавање лекова војним осигураницима    на војне рецепте.
 •     Одлучивање по захтевима и контрола основаности коришћења накнаде дела трошкова за становање корисника војне пензије (у даљем тексту: КВП).
 •     Стамбено збрињавање КВП без стана и додела бескаматних кредита у висини 20.000 евра у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке, на дан исплате, у складу са расположивим новчаним средствима.

 

 

III.     РАД ОРГАНА ФОНДА

 

III.1. Управни одбор Фонда

 

Управни одбор Фонда одржао је 20 седницa на којима је разматрао питања из свог делокруга (члан 10. Уредбе и члан 9. Статута).

 

 III.2. Надзорни одбор Фонда

 

Надзорни одбор Фонда одржао је 11 седница на којима је разматрао питања из свог делокруга (члан 12. Уредбе).

 

III.3. Директор Фонда

 

Директор Фонда у 2016. години био је Драгиша Дабетић. Решењем Владе број 64-11 од 1. марта 2017. године за вршиоца дужности директора Фонда именован је потпуковник др  Радан Костић.

 

Директор Фонда обављао је послове из свог делокруга (члан 15. Уредбе и члан 15.    Статута).

 

III.4. Комисије Фонда

 

Комисије Фонда обављале су на својим седницама, следеће послове и задатке:

1.      Нижа комисија за давање станова Фонда у закуп, примењујући стамбени правилник за војне пензионере, обрађивала је приспеле молбе и доносила закључке о праву на  давање стана Фонда у закуп.

2.      Виша комисија за давање станова Фонда у закуп доносила је одлуке по приговорима    на закључке, односно решења које је донела Нижа стамбена комисија и вршила је ревизију одлука Ниже стамбене комисије.

3.      Комисија за накнаду дела трошкова за становање одлучивала је у другом степену по жалбама на закључке, односно решења које је, у првом степену, донео директор Фонда (по захтевима за признавање права на ту накнаду).

4.      Комисија за решавање у првом степену о правима из здравственог осигурања војних осигураника одлучивала је о правима за накнаду погребних и трошкова сахране, посмртне помоћи, путних трошкова код коришћења права на здравствену заштиту ван места боравка и повреда на раду.

5.      Комисија за израду и дистрибуцију здравствених књижица и формирање матичне евиденције радила је на попуни образаца, припреми за израду, изради и дистрибуцији здравствених докумената крајњим корисницима и разврставању грађе матичне евиденције.


IV.     РАД СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ФОНДА

 

Тежиште активности Стручне службе Фонда у 2016. години било је на припреми нацрта прописа, управно-правним и пословима заступања, спровођењу јавних набавки лекова и медицинског потрошног материјала, стамбеном збрињавању и материјалном обезбеђењу корисника права, пружању стручне помоћи корисницима права, увођењу нових информационих програма и  примени међународних споразума о социјалном осигурању.

 

Стручна служба је радила у отежаним условима јер нису попуњена сва радна места по формацији. Ситуацију додатно погоршава престанак ангажовања лица на привременим и повременим пословима јер је Државна ревизорска институција констатовала да њихово aнгажовање није у складу са чланом 18. Уредбе. У међувремену су истекла и три уговора на одређено време. Недовољан број запослених се посебно одражава на рад Одељења за набавке.

 

IV.1. Припрема предлога закона, подзаконских и других прописа


Фонд је активно учествовао у изради Нацрта закона о здравственој заштити и     здравственом осигурању војних осигураника који је Министарство одбране доставило на мишљење надлежним министарствима. Доношењем овог Закона на једном месту ће се регулисати сва питања здравствене заштите и здравственог осигурања која су до сада била регулисана са више уредби и других општих аката. Доношење овог закона је веома   значајно, јер је он основ за доношење адекватних подзаконских аката, будући да су  постојећи у многоме превазиђени.

 

Покренута је иницијатива за израду нацрта правилника о индикацијама за протетичка, ортотичка и друга средства односно помагала и санитарне справе, због уочених проблема који се јављају код прописивања, овере и издавања помагала.

 

Израђен је Нацрт одлуке о висини накнаде путних и других трошкова у вези са остваривањем права из здравственог осигурања и достављен у даљу процедуру разматрања  и доношења.

 

IV.2. Управно-правни и послови заступања

 

Стручна служба Фонда је обављала своје функционалне послове и задатке у 2016. години   по Плану рада за 2016. годину, и то:

 •     Доношење аката у првостепеном управном  поступку у вези права на накнаду дела  трошкова за становање и то: 51 решење о признавању права, 150 решења о престанку права, 4 решења о одбијању захтева, 86 решења о промени износа накнаде, 25 решења    о привременој обустави исплате и 1124 закључака, а у другостепеном управном поступку - решавању по жалби донето је 103 решења, што укупно износи 1543  предмета;
 •    Доношење 69 решење у првостепеном управном поступку у вези остваривања права из здравственог осигурања у иностранству и то 29 за лечење у иностранству и 40 за признавање трошкова лечења у иностранству, те 18 закључака, што укупно износи 87 предмета;
 •   Обрада 142 предмета у другостепеном управном поступку у вези остваривања права из здравственог осигурања у земљи (медицинска рехабилитација, накнаде трошкова у   вези са  остваривањем права из  здравствене заштите и других накнада и помоћи);
 •   Заступање у 103 парничнa предмета по основу накнаде дела трошкова за становање  (у 85 предмета се Фонд појављује као тужилац и у 18 предмета као тужени);
 •   Заступање у 46 предмета по основу стамбеног збрињавања (39 предмета у којима се Фонд појављује као тужилац и 7 предмета у којима је Фонд тужен);
 •      Вођење 8 предмета у ванпарничном поступку ( у својству противника предлагача), по основу стамбеног обезбеђења;
 •   Заступање пред привредним судом на 12 рочишта у предметима здравственог осигурања;
 •     Заступање у поступцима за усклађивање пензија у висини од 11,06% где се поред Републичког фонда ПИО као друготужени појављује Фонд било је 289 нових тужби, а укупно је било заказано 1.008 рочишта;
 •      Учествовање у једном предмету из здравственог осигурања у којима је Фонд тужилац.

 

 IV.3. Решавање стамбених потреба корисника војних пензија

 
Фонд је, у периоду од 1995. године до 2003. године, прибавио 351 стан. Поред тога са стамбеном задругом „Хидротехника“ потписан је Уговор број 1065-27 од 20.03.2003.    године о куповини 58 станова у изградњи, на Новом Београду, на углу улица Гандијеве и Војвођанске, који нису завршени и који су предмет судског спора који је у току.

 

У току 2016. године Фонд је поделио 13 станова, а за 2017. годину очекује се подела 23 стана.

 

Правоснажан закључак о признавању права на решавање стамбеног питања у Фонду,     поред већ усељених, има 33 КВП.

 

Тренутни статус станова Фонда је следећи:

      263 стана је откупљено;

      15 становa је у закупу на неодређено време;

      2 стана су у закупу на одређено време;

      5 станова је дато корисницима војне пензије из Црне Горе;

      23 стана се налазе у поступку припреме за поделу и

      101 стан је у судском спору, од чега 58 са Стамбеном задругом „Хидротехника“ и 43 са приватним лицима.

 

Поред решавања стамбеног питања доделом станова корисницима војне пензије, Фонд је у 2016. години исплатио  93 кредита корисницима војне пензије без стана у износу од 20.000 евра у динарској противвредности. 

  

IV.4. Обрачун и исплата накнаде дела трошкова за становање и других примања

 

Просечан број корисника накнаде дела трошкова за становање (у даљем тексту: НТС) у  2016. години био је месечно око 2.693, a бруто износ за просечну месечну исплату износио  је 37.057.353,31 динара бруто, што укупно на годишњем нивоу износи  444.688.239,68  динара бруто.

 

Трошкови за ову намену смањени су у односу на 2015. годину за 37.089.476,21 динара, највише због спроведене провере оправданости коришћења овог права у којој је утврђено    да је одређени број лица примао накнаду без основа или у већем обиму него што им  

припада, јер нису пријављивали промене које утичу на обим и основаност коришћења накнаде.  Већи број корисника прихватио је вансудско поравнање и враћа више примљена средства, а мањи број, који није прихватио вансудско поравнање је утужен.


IV.5. Пружање стручне помоћи осигураницима и корисницима права


У току 2016. године корисници права су најчешће тражили стручну помоћ у вези:

·      Стамбеног збрињавања корисника војне пензије без стана, доделом стана или бескаматног кредита од 20.000 евра у динарској противвредности;

·       Остваривања права на накнаду дела трошкова за становање;

·    Остваривања права на здравствену заштиту у Републици Србији и у складу са међународним споразумима о социјалном осигурању са акцентом на бивше републике СФРЈ и

 ·        Остваривања права на нова здравствена документа.


Информисање је вршено на више комплементарних начина: свакодневном усменом и писаном коресподенцијом, информисањем команди гарнизона, обавештавањем корисника војне пензије преко извештаја који им се достављају путем Поштанске штедионице, достављањем релевантних информација Удружењима војних пензионера, истицањем на огласној табли у холу седишта Фонда актуелних обавештења из свих области спровођења социјалног осигурања војних осигураника. Фонд је извршио штампање и дистрибуцију флајера преко листа „Одбрана“ у вези остваривања права из здравственог осигурања     војних осигураника приликом боравка у иностранству.

 

У току 2016. године одржано је више састанака са Удружењем војних пензионера Србије и Удружењем пензионисаних војних подофицира Србије у вези решавања проблема здравственог збрињавања корисника војних пензија и чланова њихових породица, као и права из здравственог осигурања војних осигураника. Представници Фонда, пре свега директор, редовно су учествовали на свим састанцима и анализама рада у организацији удружења војних пензионера.

 

IV.6. Примена међународних споразума о социјалном осигурању


Фонд примењује међународне споразуме у области здравственог осигурања као један од надлежних носилаца у Републици Србији. Током 2016. године примена ових споразума у највећој мери се одвијала са државама насталим на територији СФРЈ. Међународни споразум о социјалном осигурању Република Србија је потписала са Аустријом, Белгијом,          Босном и Херцеговином, Бугарском, Великом Британијом, Италијом, Луксембургом, Мађарском, Македонијом, Немачком, Пољском, Румунијом, Словачком, Словенијом, Француском, Холандијом, Хрватском, Чешком и Турском, од чега је већина земаља из Европске уније.

 

Војним осигураницима са пребивалиштем у другим државама омогућено је коришћење  права на здравствено осигурање у другој држави уговорници, било у туристичкој     варијанти (стварни трошкови)  или у случају промене пребивалишта (паушална давања).

 

Наглашавамо да се међународни споразум о социјалном осигурању у области здравственог осигурања војних осигураника и даље не примењује на војне осигуранике на територији Црне Горе. Почев од  2014. године, па и током 2016. године, реализовано је више     контаката између органа за везу Републике Србије и Републике Црне Горе. Покренута је иницијатива за измену Споразума како би се исти примењивао и на  војне осигуранике,    али је крајем године донета одлука да надлежна министарства обе државе уговорнице, а у циљу обезбеђења  здравствене заштите  осигураника Фонда за СОВО који живе односно бораве у Републици Црној Гори потпишу протокол  о коришћењу здравствене заштите    ових лица у Црној Гори.

 

Представници Фонда, као један од два надлежна носиоца за здравствено осигурање  у Републици Србији,  активно учествују, као чланови делегације Републике Србије,  у свим међудржавним  билатералним разговорима у вези са применом међународних споразума о социјалном осигурању у области здравственог осигурања.

У току 2016. године, на основу поднетих захтева за паушална давања за здравствено осигурање, по основу промене пребивалишта, послато је: 

    за Републику Хрватску 5 пријава на здравствено осигурање - до сада укупно 87,

      за Републику  Словенију 0 пријава - до сада укупно 31,

      за БЈР Македонију 7 пријава - до сада укупно 35 и

      за БиХ 30 пријава - до сада укупно 1411.

 

Извршена је одјава са здравственог осигурања за укупно 232 лица.

 По основу туристичких путовања издато је укупно 468 образаца.

 Oбавезe из међународних споразума о социјалном осигурању за 2016. годину регулишу се редовно, по динамици пристизања обрачуна.

 

IV.7. Рад са странкама, овера и обрада рачуна

 

База војних осигураника се у односу на 2015. годину смањила за 2.270 осигураника и на    дан 31.12.2016. године број осигураника је био 112.026 са тенденцијом и даљег пада броја осигураника с обзиром да је већи одлив у односу на прилив осигураника. Ова се чињеница посебно односи на носиоце осигурања, јер приходну страну Фонда чине доприноси на обавезно здравствено осигурање од ове групације осигураника.

 

Рад са странкама, овера и обрада рачуна одвијала се кроз следеће активности:

1. Овера  и издавање здравствених  књижица (пријава, промена, одјава)                                                             12381

2.  Oбрада збирних рачуна за издата помагала  1399

3. Израда за помагала                                           3609 

4. Издавање коришћених помагала                       108 

5.      Обрачун путних трошкова                          21310 

6.      Обрачун за лекове                                          4819                                                                            

7.      Обрада рецепата за лекове                   937429                                                 

8.      Обрада месечних електронских рачуна од РФЗО   9

 

Увидом у евиденцију обрађених података организацијских целина Фонда за СОВО (одељење, одсеци, групе и канцеларије за послове са војним осигураницима) из 2015.   године и упоређивањем  са подацима из 2016. године  евидентно је да је дошло до пораста стечених обавеза у односу на 2015 годину према следећем.

·        Повећан је број рецепата за издате лекове за 457.416 с обзиром да је у 2016. години пристигло и обрађено  937.429 рецепата а да је 2015. године пристигло и обрађено 480.013 рецепата.  Приказано у новчаној маси стечене обавезе у 2016. години су веће у износу од 222.894.210,68 динара у односу на 2015. годину.

·      Укупне стечене обавезе по основу збирних фактура које се достављају Фонду за   СОВО, за пружене услуге војним осигураницима у цивилним здравственим   установама, на основу закљученог уговора о пословно-техничкој сарадњи Фонда за СОВО и РФЗО за 2016. годину износиле су 626.814.730,29 динара, док су у 2015.  години износиле 426.395.947,86 динара. Евидентан је пораст трошкова тј. обавеза у 2016. години у односу на 2015. годину, за 200.418.782,43 динара на годишњем нивоу.

 

У току 2016. године није било  закључивања уговора са цивилним апотекама, тако да до   сада Фонд има укупно закључено 257 уговора.

 

На основу препоруке Државне ревизорске институције Фонд за СОВО закључио је током 2016. године више врста уговора са цивилним здравственим установама о пружању здравствене заштите војним осигураницима и то:

1.      О продуженој медицинској рехабилитацији са  23 здравствене установе од чега су 20 из Плана мреже РФЗО, док су 3 приватне здравствене установе.

2.      О пружању и финансирању здравствене заштите у сегменту примарне здравствене заштите са 17 установа социјалне заштите у којима осигураници Фонда за СОВО бораве.

 

У 2016. години са Републичким фондом за здравствено осигурање усаглашено је да се    војни осигураници упућују на процес биомедицински потпомогнутог оплођења на основу упутнице и конзилијарног мишљења издатих од стране војно здравствене установе, уз примену важећих прописа који регулишу наведену област здравствене заштите. Током   2016. године упућено је укупно 36 парова на процес биомедицински потпомогнутог оплођења у здравствене установе из Плана мреже РФЗО, а на терет обавезног здравственог осигурања. На овај начин смо успели да уредимо наведену област с обзиром да је долазило до одређених проблема приликом рефундације трошкова, јер су се трошкови по овом  питању до 2016. године рефундирали војним осигураницима, који су сами морали да сносе трошкове.

 

Током 2016. године било је 26 приговора заштитнику права осигураника од чега је у    већини приговора уважена интервенција заштитника осигураника, док неки приговори    нису уважени, јер није било основа.

 

Контролом рецепата реализованих у цивилним апотекама утврђено је да је у претходном периоду изузетно повећан број прописаних рецепата за лекове са Ц листе, биолошких  лекова, иновативних лекова и других лекова намењених за употребу у стационарним здравственим установама. Закључени уговори са апотекама обухватају и лекове са Ц листе уз конзилијарно мишљење и оверу у војној апотеци или Потврду сектора за фармацију ВМА.


Ова могућност је првобитно предвиђена у циљу превазилажења хитних потреба за војне осигуранике, приликом стационарног лечења, с обзиром да су у питању лекови који су регистровани за искључиву примену у стационарној здравственој установи. Цене ових лекова су од 200.000 до 800.000 динара  за  месечну терапију, а за неке цена превазилази и милион динара.

 

У крајњем збиру у питању су милионски износи које Фонд за СОВО плаћа укључујући и апотекарске марже од 6 до 12%, а да их пацијенти преузимају на рецепт само уз   парафирање о преузимању лека. Ово је настало вероватно као последица неодговарајуће  снабдевености са лековима за болничко лечење. Чланом 20. Уредбе дата могућност за тренутно превазилажење хитних ситуација међутим, сада то све више постаје пракса са тенденцијом и даљег повећања.

 

Из напред наведеног јасно је да је потребно предузети мере, ради изналажења начина за предупређивање настале ситуације тј. смањења праксе снабдевања војноздравствених установа лековима за стационарно лечење  прописивањем на рецепт који се реализује у цивилној апотеци. Потребно је да се приликом планирања снабдевања војноздравствених установа омогући да се ови лекови набављају кроз јавну набавку, како би се обезбедило економично коришћење средстава за остваривање права из обавезног здравственог осигурања којима располаже Фонд за СОВО.

 

IV.8. Аутоматизација пословања и развој система информатичке подршке

·      Надограђен је модул за контролу фактура РЗЗО који врши проверу и издваја лица која нису војни осигураници и аутоматски експортује податке у Exсel;

·       Успостављен је сервис електронске размене докумената преко РАМКО мреже са јединицама Министарства одбране и Војске Србије и извршена обука запослених за коришћење сервиса;

·        Извршено је прикључење на РАМКО мрежу Групе за послове са војним   осигураницима Крагујевац;

·     Извршено је прикључење на интернет Групе за послове са војним осигураницима Крушевац.

 

 

  V.          V.  ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ


V.1. Припрема годишњих докумената и извештаја

Припремљени су: Програм и План рада Фонда за 2017. годину, Извештај о извршењу Финансијског плана Фонда и Стручне службе Фонда за 2015. годину, План набавки Фонда  за 2016. годину, Финансијски план Фонда за 2017. годину, са пројекцијама за 2018. и 2019. годину. Наведена документа су усвојена, односно одобрена од надлежних органа.

 

 

V.2. Статус Фонда као директног корисника јавних средстава, са роком за    састављање и местом за подношење Извештаја о извршењу Финансијског плана   Фонда за 2016. годину

 
У складу сa одредбама Закона, Фонд је за 2016. годину извршио обавезе утврђене   прописима за буџетски систем Републике Србије, према следећем:

1) Извршен је попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2016. године

2) Прописани биланси и извештаји од 1) до 5) садржаја финансијског извештаја из члана 78. став 1. тачка 3) Закона, члана 6. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006) и члана 4. Правилника о начину припреме,    састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/15), сачињени су у прописаном року и достављени Управи за трезор Министарства финансија Републике Србије, односно организационој јединици Управе за трезор код које овај Фонд има отворене подрачуне за пословање.        

 

V.3. Финансијски план Фонда за 2016. годину са извештајем о извршењу

 

Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника заведен је под     бројем 9133-3 од 02.12.2015. године и објављен у „Службеном гласнику РС“, бр 4/2016.

Одлука о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2016. годину, деловодни број 41-78 од 22.11.2016. године, донета је на седници     Управног одбора Фонда одржаној 22.11.2016. године („Сл. гласник РС“, бр. 108/2016).

Директор Фонда је у 2016. години донео Решење о преусмеравању апропријација    утврђених Финансијским планом Фонда за социјално осигурање војних осигураника за   2016. годину, број 15-1786 од 30.12.2016. године.

 

Финансијским планом Фонда за финансирање права из здравственог и социјалног осигурања војних осигураника у 2016. години планирани су приходи и примања у износу од 5.621.670.000,00  динара (садржана неутрошена средства из ранијих година).

 

Наведени износ средстава планиран је да се обезбеди из прихода и примања која чине средства Фонда у складу са одредбом члана 20. Уредбе, и то из следећих извора:

1)  Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (економска класификација 321311)     у износу од 858.239.000,00 динара који је у укупном износу пренет и распоређен за трошење у 2016. години.

2)   Доприноса на бруто плате и остала лична примања професионалних војних лица која служе за утврђивање пензијског основа, у износу од 1.700.000.000,00 динара.

3)   Текућих трансфера од других нивоа власти у корист Фонда (економска класификација 733169 и 741166) у износу од 443.175.000,00 динара.

4)   Прихода од споредне продаје добара и услуга у износу од 17.656.000,00 динара,   односно приходи по основу такси, издавања здравствених књижица и учешћа војних осигураника у трошковима лечења (економска класификација 742266, 742361 и   742366).

5)   Прихода од пенала у корист Фонда у износу од 20.000.000,00 динара (743461).      

 6)   Закупнина за станове у својини Фонда у износу од 4.600.000,00 динара (745122).

7)   Мешовитих и неодређених прихода (економска класификација 745167) у износу од 25.000.000,00 динара (поврата претплаћене накнаде дела трошкова за становање и др.).

8)  Меморандумских ставки за рефундацију расхода (економска класификација 771111) у износу од 240.000.000,00 динара (побољшање материјалног положаја корисника     војних пензија - исплата бесповратних кредита).

9)   Доприноса за здравствено осигурање КВП који плаћа РФ ПИО за војне осигуранике у износу од 2.290.000.000,00 динара (економска класификација 781318) и

 10) Примања од продаје нефинансијске имовине - станова (економска класификација   811166) у износу од 23.000.000,00 динара.

 

Укупни расходи и издаци у 2016. години планирани су у износу од 5.621.670.000,00     динара, односно на нивоу планираних прихода и примања.

Планирани приходи и примања Фонда за 2016. годину распоређени су за финансирање расхода и издатака у складу са одредбом члана 21. Уредбе, према следећем:

1)   За сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал у износу од 130.224.000,00 динара. У том износу садржани су расходи по контима економске класификације 421, 422, 423, 424,  425 и 426.

2)   За права и накнаде из социјалног осигурања у износу од 4.812.490.000,00 динара. У     том износу садржани су расходи по конту економске класификације 471.

3)   За накнаде из буџета за становање и живот и накнаду за децу и породицу у износу од 449.275.000,00 динара (конто економске класификације 472).

4)   За порезе, таксе, пенале и новчане казне и пратеће трошкове задуживања у износу од 2.570.000,00 динара (конта економске класификације 444, 482 и 483).

5) За набавку електронске опреме, медицинске опреме, рачунарске и административне опреме у износу од 227.111.000,00 динара (конта економске класификације 512).

 

У прилогу је дат табеларни приказ извршења Финансијског плана Фонда за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године у коме су садржани подаци о планираним и  наплаћеним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима.

 

Средства Фонда опредељена су према основној и додатној делатности Фонда и чине их:

·      Средства Фонда за здравствено осигурање војних осигураника  и

·      Средства Фонда за материјално обезбеђење корисника права.

 

Средства Фонда за материјално обезбеђење корисника права чине:

·        Средства Фонда за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана и

·        Средства за накнаду дела трошкова за становање корисницима војне пензије без стана.

 

 

V.3.1. Средства Фонда за здравствено осигурање војних oсигураника

                                                                                                                                   
Основни извор обезбеђења средстава за здравствено осигурање војних осигураника је допринос за обавезно здравствено осигурање који се обрачунава на бруто плате професионалних војних лица и нето војне пензије и уплаћује овом Фонду од стране Министарства одбране и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.    Обрачун и уплата се врше на основу Закона о доприносима за обавезно социјално   осигурање (“Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06,... и 112/15), којим је одређена стопа доприноса за обавезно здравствено осигурање за запосленог и послодавца и   примењује се на бруто плате професионалних војних лица и нето војне пензије.

 

Према прописима из области здравствене заштите и здравственог осигурања војних осигураника из средстава доприноса за здравствено осигурање се финансира: набавка  лекова, медицинског материјала и опреме за потребе војноздравствених установа; исплата трошкова лечења у цивилним здравственим установама у земљи и у иностранству;   трошкови путовања у вези са лечењем; рефундација средстава за лекове, ортопедска и    друга помагала купљена у цивилном сектору; накнаде погребних трошкова и посмртне помоћи за чланове породице војних осигураника (носиоца осигурања); накнаде члановима Управног и Надзорног одбора Фонда, накнаде члановима комисија Фонда, накнада лицима ангажованим по уговору о делу, по уговорима о привременим и повременим пословима и  др.

 

Средства Фонда планирана су у укупном износу од 5.621.670.000,00 динара. У току 2016. године наплаћена средства у износу 4.740.317.959,65  динара, што са пренетим средствима  из 2015. године у износу од 858.238.630,26 динара, чини средства у укупном износу од  5.598.556.589,91 динара или 99,59 % од износа планираних прихода и примања.

 

У 2016. години наплаћена су средства Фонда у укупном износу од 4.740.317.959,65      динара, према следећем, односно по основу:

1)   Доприноса на бруто плате и остала лична примања професионалних војних лица која служе за утврђивање пензијског основа, у износу од 1.832.067.566,85 динара.

2)   Текућих трансфера од других нивоа власти у корист Фонда (економска класификација 733169 и 741166) у износу од 439.136.507,77 динара.

3)   Прихода од споредне продаје добара и услуга у износу од 18.292.211,00 динара,   односно приходи по основу такси, издавања здравствених књижица и учешћа војних осигураника у трошковима лечења (економска класификација 742266, 742361 и   742366).

4)   Прихода од пенала у корист Фонда у износу од 10.302.803,69динара (743461).

5)   Закупнина за станове у својини Фонда у износу од 3.658.353,54динара (745122).

6)   Мешовитих и неодређених прихода (економска класификација 745167, 7451671, 7451672) у износу од 7.023.383.67 динара (поврата претплаћене накнаде дела трошкова за становање и др.).

7)  Меморандумских ставки за рефундацију расхода (економска класификација 771111) у износу од 224.222.234,71 динара (побољшање материјалног положаја корисника     војних пензија - исплата бесповратних кредита).

8)   Доприноса за здравствено осигурање КВП који плаћа РФ ПИО за војне осигуранике у износу од 2.191.308.976,88 динара (економска класификација 781318) и

9)  Примања од продаје нефинансијске имовине - станова (економска класификација 811166) у износу од 14.305.921,54динара.

 

У 2016. години исплаћени су расходи на терет средстава Фонда у укупном износу од  5.553.239.269,06 динара или 98,78% од износа планираних расхода и издатака, према следећем:

1)   За сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал у износу од 126.137.329,28 динара. У том износу садржани су расходи по контима економске класификације 421, 422, 423, 424,  425 и 426.

2)   За права и накнаде из социјалног осигурања у износу од 4.754.425.392,74 динара. У     том износу садржани су расходи по конту економске класификације 471.

3)        За накнаде из буџета за становање и живот и накнаду за децу и породицу у износу од 444.783.176,40 динара (конто економске класификације 472).

4)        За порезе, таксе, пенале и новчане казне и пратеће трошкове задуживања у износу од  2.359.778,90 динара (конта економске класификације 482 и 483) и

5)   За набавку електронске опреме, медицинске опреме, рачунарске и административне опреме у износу од 225.533.591,74 динара (конта економске класификације 512).

 

Стање расположивих средстава Фонда на дан 31.12.2016. године износило је 45.317.320,85 динара. Средства су пренета у 2016. годину и биће коришћена у складу са њиховом  наменом.

 

V.3.2. Средства Фонда за материјално обезбеђење корисника права

 

Средства Фонда за материјално обезбеђење корисника права чине:

·       Средства Фонда за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана и

·            Средства за накнаду дела трошкова за становање.

 

V.3.2.1. Средства Фонда за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана

 

Средства Фонда за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана планирана су у укупном износу од 267.600.000,00 динара, и то по основу меморандумских ставки за рефундацију расхода (отплата стамбених кредита) у износу од 240.000.000,00 динара, од продаје станова у државној својини у укупном износу од 23.000.000,00 динара и од закупнина за станове у укупном износу од 4.600.000,00 динара. У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године наплаћена су средства у укупном износу од  242.186.509,79  динарa или 90,50% од износа планираних прихода и примања, према следећем:

1)   од закупнина за станове Фонда дате у закуп на одређено и неодређено време у износу   од 3.658.353,54 динара;

2)   од откупа станова у власништву Фонда у износу од 14.305.921,54 динара и

3)    од отплате стамбених кредита у износу од 224.222.234,71 динара.

  

У 2016. години исплаћени су расходи на терет средстава Фонда за стамбене потребе корисника војних пензија без стана у износу од 229.070.188,00 динара или 97,06% од    износа планираних расхода и издатака. Са утрошеним средствима исплаћено је 93 кредита корисницима војне пензије без стана у динарској противвредности од 20.000 евра.


Стање укупно расположивих средстава Фонда за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана на дан 31.12.2016. године износило је 21.090.557,24 динара.

 

V.3.2.2. Средства за накнаду дела трошкова за становање

 

За исплату накнаде дела трошкова за становање корисницима војне пензије без стана, Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину, у оквиру раздела Министарства одбране, по апропријацији економске класификације 472811, планирана су средства из буџета у износу од 449.175.000,00 динара.

 

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године трансферисана су средства и  предметна накнада исплаћена је корисницима за децембар 2015. године и за период јануар-новембар 2016. године у укупном износу од 444.688.239,68 динара.

 

На рачун буџета током године извршен је повраћај неутрошених средстава у укупном  износу од 13.955.400,67 динара.

 

V.4. Ненаплаћена потраживања Фонда

 

Структура ненаплаћених потраживања Фонда је следећа:

1.    За  исплаћене војне пензије корисницима у Републици Црној Гори за период јун 2004 - август 2005. године, Фонд потражује од Фонда за реформу система одбране ДЗ СЦГ, односно од Министарства финансија Републике Црне Горе, средства у износу од 394.978.967,60 динара. Војне пензије су исплаћене на основу одлука министра     одбране, број 1559-75 од 24.11.2004. године и број 1669-1 од 02.02.2005. године. Потраживање је евидентирано на економској класификацији 122197 - Спорна потраживања.

Образложење: Министарство финансија Републике Црне Горе код исплате плата професионалним војницима на служби у јединицама и установама на територији те државе Фонду није уплаћивало доприносе за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање.

2.    Потраживања од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за  обрачунате а неуплаћене доприносе за здравствено осигурање на нето војне пензије за период од 2005. до 2011. године у износу од 7.580.196.466,95 динара није уплаћен и евидентиран је у пословним књигама Фонда као спорно потраживање на економској класификацији 122197.

Образложење: Потраживање је настало као последица недовољно обезбеђених   новчаних средстава у буџету за исплату пензија и уплату пуног износа доприноса за здравствено осигурање на пензије војних пензионера, тако да су се пензије    исплаћивале и ако нису уплаћивани доприноси за здравствено осигурање. Наведено потраживање је приликом статусног одвајања као обавезу у својим пословним     књигама преузео Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање.

3.    Потраживање од СЗ Хидротехника из Београда по основу исплаћених средстава за купљених 58 станова у изградњи на Новом Београду у износу од 64.566.863,60 динара. Потраживање је предмет судског спора и евидентиран је у пословним књигама Фонда као спорно потраживање на економској класификацији 122197.

4.    Потраживање од СЗ Хидротехнике у износу од 47.405.375,12 динара на економској класификацији 123951, спорни остали краткорочни пласмани.

5.   Потраживања од СЗ Хидротехнике за обрачунате камате у износу од 168.559.599,90 динара.

6.    Незатворени аванси дати СЗ Хидротехници за стамбене објекте у износу од 149.895.235,70 динара.

 

V.5. Резултат пословања Фонда за 2015. годину

 

Финансијски план Фонда за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године реализован    је према следећем:

·      Пословни резултат Фонда за 2016. годину износи 812.921.309,41 динар - дефицит;

·      Приходи и примања су наплаћени у износу од 4.740.317.959,65 динарa или са 99,51%    од планираног износа без пренетих средстава из ранијих година;

·       Расходи и издаци су извршени у износу од 5.553.239.269,06  динара или са 116,58% од планираног износа (4.763.431.000,00 динара) без пренетих средстава из ранијих     година.

 

Укупан резултат пословања, са пренетим суфицитом из ранијих година у износу 858.238.630,26 динара и дефицитом из извештајне године од 812.921.309,41 динара, је позитиван и износи  45.317.320,85 динара - суфицит;

 

Пренета средства у 2016. годину износе 45.317.320,85  динара.

 

Управни одбор Фонда донео је Одлуку о утврђивању резултата пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника у 2016. години и распореду вишка прихода за планирање расхода и издатака и плаћање обавеза у 2017. години, број 59-26 од 13.04.2017. године.

 

 

VI.          VI. НAБАВКЕ ДОБАРА И УСЛУГА ФОНДА У 2016. ГОДИНИ

 

VI.1. План набавки Фонда - доношење и правни основ, предмет и вредност:

 

За 2016. годину донет је План набавки добара и услуга Фонда за социјално осигурање   војних осигураника (у даљем тексту: План набавки Фонда) и две измене и допуне Плана набавки Фонда и то:

План набавки Фонда за 2016. годину

 

Управни одбор Фонда на седници одржаној 17.02. 2016. године донео је План јавних  набавки Фонда под бројем 41-7 од 17.02.2016. године и План набавки на које се Закон  о јавним набавкама не примењује под бројем 41-8 од 17.02.2016. године.

 

Планом јавних набавки  који се односи на јавне набавке лекова, медицинског потрошног материјала, медицинске опреме и набавке које су у функцији обезбеђења услова за рад и пословање Фонда планиране су јавне набавке добара и услуга у укупном износу од 1.823.403.473,96 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

 Од укупних средстава Плана јавних набавки Фонда за набавке лекова и медицинског потрошног материјала опредељена су средства у износу од 1.414.190.391,56 динара, а за набавку медицинске опреме опредељена су средства у износу од 313.199.082,40 динара,    што за наведена добра укупно износи 1.727.389.473,96 динара од тога:

·         За набавке лекова и медицинског потрошног материјала:

  из Раздела 1 - набавке за које је поступак покренут у 2015. години   а за које је поступак спроведен и уговори закључени у 2016. години опредељена су средства у укупном износу од 417.636.391,56 динара (17 позиција у Плану) и

  из Раздела 2 - набавке за које је поступак покренут, спроведен и уговори закључени у 2016. години опредељена су средства у укупном износу од 996.554.000,00 динара (9 позиција у Плану).

·         За набавке медицинске опреме:

  из Раздела 1 - набавке за које је поступак покренут у 2015. години а за које је поступак био спроведен и уговори закључени у 2016. години опредељена су средства у укупном износу од 243.447.396,00 динара (7 позиција у Плану) и

  из Раздела 2 - набавке за које је поступак покренут, спроведен и уговори закључени у 2016. години опредељена су средства у укупном износу од 69.751.686,40 динара (9 позиција у Плану).

    За набавке добара и услуга у 2016. години, које су у функцији обезбеђења услова за рад и пословање Фонда опредељена су средства у износу од 96.014.000,00 динара.

 

Планом набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује планиране су набавке  добара и услуга у укупном износу од 6.680.000,00динара са ПДВ-ом.

 

I измена Плана набавки Фонда

Управни одбор Фонда је на седници одржаној 28.04.2016. године под бројем 41-29 донео одлуку о првој измени Плана јавних набавки Фонда за СОВО, којом су прерасподељена средства у оквиру планираних (за 1 позицију за набавку медицинског потрошног    материјала измењена је врста поступка јавне набавке, за 2 позиције за набавку медицинске опреме извршена је исправка процењене вредности без ПДВ а, као и за 2 позиције за набавку медицинске  опреме)  извршена  је  измена  процењених  вредности,  т.ј.  прерасподела  укупно предвиђених средстава, као и измена предмета за једну набавку медицинске    опреме. Укупно планирана средства нису се мењала.

 

II измена Плана набавки Фонда

 

Управни одбор Фонда је на седници одржаној 15.11.2016. године под бројем 41-69 донео одлуку о другој измени Плана набавки Фонда за СОВО и то у делу Плана јавних набавки и   у делу Плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

Јавне набавке лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме

 

Након спроведених поступака набавки и закључења уговора по позицијама Плана јавних набавки Фонда за СОВО за 2016. годину преостала новчана средства по позицијама субаналитичког конта економске класификације 471213 - лекови и медицински потрошни материјал износила су 118.861.042.50 динара са ПДВ-ом са 20 позиција из Плана јавних набавки за које је поступак набавки спроведен, прерасподељена су на 12 нових позиција за набавку лекова и медицинског потрошног материјала у износу од 118.859.181,00.

 

Након друге измене Плана јавних набавки за набавке лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме укупно опредељена средства износила су 1.727.387.612,46 динара.

 

Јавне набавке добара и услуга које су у функцији обезбеђења услова за рад и  пословање Фонда 

 

У складу са изменом Финансијског плана Фонда за СОВО за 2016. годину у делу Плана јавних набавки које су у функцији обезбеђења пословања Фонда извршено је смањење планираних новчаних средстава за 4 позиције у Плану јавних набавки у укупном износу од 59.300.000,00 динара са ПДВ-ом, док је за 2 позиције у Плану извршено повећање     новчаних средстава укупне вредности од 4.300.000,00 динара са ПДВ-ом, тако да су     укупно опредељена  средства за набавку добара и услуга које су у функцији обезбеђења услова за рад и пословање Фонда након друге измене Плана јавних набавки износила 41.014.000,00 динара.

 

Извршене измене и допуне Плана јавних набавки Фонда нису захтевале ангажовање додатних новчаних средстава, већ се радило о прерасподели преосталих новчаних    средстава и умањењу средстава, тако да су укупно планирана новчана средства након     друге измене Плана јавних набавки износила 1.768.401.612,46 динара са ПДВ-ом.


Набавке добара и услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује  

 

У складу са изменом Финансијског плана Фонда за СОВО за 2016. годину у делу Плана набавки на које се Закон не примењује, а које су у функцији обезбеђења пословања Фонда извршено је смањење планираних новчаних средстава за 11 позиција у укупном износу од 1.600.000,00 динара, док је новоотворена 1 позиција у износу од 250.000,00 динара. Након извршених измена и допуна укупно планирана новчана средства износила су  5.330.000,00 динара.

 

VI.2. Реализација Плана набавки Фонда 

Степен реализације спроведених  поступака јавних набавки

 У 2016. години за набавке лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске    опреме закључено је укупно 311 уговора у вредности 1.418.826.640,458 динара и то:

·       за набавку лекова и медицинског потрошног материјала закључено је 265 уговора у вредности 1.171.473.740,37 динара, за свих 26 позиција, које су првобитним Планом усвојене и

·       за набавку медицинске опреме закључено је 46 уговора у вредности 247.352.900,08 динара, за свих 16 позиција, које су усвојене Планом.


Пре друге измене Плана јавних набавки, т.ј. пре прерасподеле средстава, по закљученим уговорима остварене уштеде износиле су 200,00 милиона динара, док је вредност набавки које су спроведене, али по којима није дошло до уговарања износила 91,9 милиона динара,  што је са вредношћу закључених уговора представљало реализацију од 99,03% (планска вредност за предметна добра износила је 1.727,4 милиона динара).


По 12 нових позиција за набавку лекова и медицинског потрошног материјала, које су усвојене другом изменом Плана јавних набавки, до краја 2016. године донете су Одлуке о покретању поступка набавки за 11 захтева за набавку медицинског потрошног материјала     и приступило се спровођењу поступка набавки за исте, док је за једну позицију, захтев за набавку „Биолошка терапија“ враћен подносиоцу захтева – Управи за војно здравство на дораду, јер је исти садржао да се за одређен број партија могу понудити само лекови заштићених назива, што није у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. До краја 2016. године Управа за војно здравство није доставила измењен захтев за набавку  „Биолошка терапија“.

 

Што се тиче финансијских показатеља у 2016. години укупно је утрошено 1.465.136.967,37  динара за набавку лекова и медицинског потрошног материјала, с тим што у ту суму улазе    и плаћене одређене обавезе из ранијег периода, док је за набавку медицинске опреме   укупно утрошено 224.630.412.46 динара, с тим што у ту суму улазе и плаћене одређене обавезе из ранијег периода.  

 

У 2016. години за набавке добара и услуга које су у функцији рада Фонда за СОВО закључено је укупно 10 уговора у вредности 28.279.723,80 динара.

 

У 2016. години надзор над радом и пословањем Фонда у делу који се односи на     спровођење јавних набавки вршен је од стране Државне ревизорске институције, која је   дала једну препоруку, а која се односила на то да су сви чланови комисије и њихови заменици, након доношења решења о образовању комисије, дужни да потпишу изјаву, да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса, у смислу Закона о јавним набавкама.

 

У циљу реализације тежишног задатка којим је предвиђено  стварање услова  за   спровођење  заједничких јавних набавки лекова и медицинског потрошног материјала, Фонда за СОВО и РФЗО, одржано је више састанака и спроведене су активности  за реализацију  тежишног задатка који је и реализован у 2016. години, односно након којих     су створени услови за спровођење јавних набавки лекова и медицинског потрошног материјала од стране два наручиоца.

 

  VII.          ЗАКЉУЧАК

 

Уз све проблеме у функционисању током 2016. године Фонд је, уз велике напоре  недовољног броја запослених, задатке из своје надлежности извршавао успешно у    функцији здравственог и материјалног обезбеђења војних осигураника. Права из здравственог осигурања која су војни осигураници користили (лечење у цивилним здравственим установама, несметан приступ лековима у апотекама, путни трошкови за остваривање права из здравственог осигурања, лечење у иностранству, рехабилитације и рефундација боловања), извршена су у потпуности. Међутим, због смањења прихода    Фонда (смањење стопе доприноса за здравствено осигурање и плата и пензија), реално је дошло до објективног смањења нивоа средстава за снабдевање војноздравствених установа лековима, медицинским потрошним материјалом и опремом, што је довело до проблема у снабдевености војноздравствених установа. У 2016. години у односу на претходне године, унапређено је пословање Фонда, али наведене објективне околности неповољно су се  одразиле на укупно пословање Фонда. 

 У 2016. години надзор над радом и пословањем Фонда вршен је од стране Државне ревизорске институције и Интерне ревизије Министарства одбране. У закључку Државна ревизорска институција оцењује да Фонд није кршио обавезу доброг пословања. Интерна ревизија је спровела ревизију плаћања трошкова сахране и посмртне помоћи и утврдила je  да је норматива застарела и неадекватна, као и да постоје могућности да професионална војна лица остваре право на накнаду посмртне помоћи и код Фонда и у Министарству одбране и да је потребно донети нове прописе да би се то избегло.

  

   VIII.     МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ФОНДА У 2017. ГОДИНИ

 

1.    Побољшавање услова за остваривања права из здравственог осигурања и материјалног обезбеђења војних осигураника и корисника права, а нарочито у местима где нема војноздравствених установа.

 Стручна служба Фонда за СОВО ће:

·  сагледати целокупну ситуацију и извршити анализу стања остваривања здравствене заштите на примарном, секундарном и терцијарном нивоу, затим анализу стања  распрострањености апотекарских установа на целокупној територији Републике Србије и начин остваривања права из здравственог осигурања и функционисања апотекарских установа посебно у местима где нема војно здравствених установа,

·   извршити анализу постојеће правне регулативе и припремити измене и допуне исте и

· израдити План доношења нових прописа којим се уређују права из здравственог осигурања војних осигураника.

 

Рок: до краја 2017. године.

 

2.    Учешће Фонда у изради Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника, а након његовог доношења, доношење потребних подзаконских аката за његову примену, као и доношење општих аката из надлежности Управног одбора Фонда на основу овлашћења из Статута Фонда.

 

3.    Доношење нове формације, извршење кадровске попуне Фонда и обука запослених   ради ефикаснијег пословања Фонда.

 

Сектор за буџет и финансије је, у предвиђеном року, доставио Управи за организацију Сектора за политику одбране Предлог нове формације Фонда за СОВО.

 

Стручна служба Фонда за СОВО ће по добијању нове Књиге формације Фонда за СОВО извршити анализу попуњености и потреба за попуном и сходно томе ће израдити и упутити предлог за хитну попуну.

 

Након извршене попуне, дефинисаће приоритете и израдити План и програм обуке запослених и реализовати обуку.

 

Рок: одмах након пријема нове Књиге формације Фонда за СОВО.

 

4.    Активно учешће у проналажењу решења за сарадњу са Републичким фондом за здравствено осигурање по питањима лечења цивилних осигураника у   војноздравственим установама, с циљем да се средства по том основу уплаћују на рачун овог Фонда.

 

На нивоу Министарства одбране формиран је Радни тим за израду Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника. Два представника Фонда за СОВО су чланови Радног тима. У Нацрту закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника прихваћен је предлог чланова тима из Фонда за СОВО и предложено је, у делу III-Права из војног здравственог осигурања, да се накнада трошкова за пружене здравствене услуге уреди уговором између Фонда за СОВО и Републичког фонда за здравствено осигурање. На тај начин ће се новчана средства за пружене услуге лечења цивилних осигураника уплаћивати на рачун Фонда за СОВО.

 

Рок: Реализација активности је у току.

 

5.    Унапређење сарадње са фондовима здравственог осигурања земаља у региону у вези лечења осигураника Фонда.

 

6.    Закључивање уговора са установама социјалне заштите као и са институтима за     лечење и рехабилитацију у складу са препорукама Државне ревизорске институције. Такође, у сарадњи са Управом за војно здравство, а у складу са већ покренутом процедуром, доношење новог Правилника о индикацијама за протетичка, ортотичка и друга средства односно помагала и санитарне справе.

 

7.    Унапређивање сарадње са организационим јединицама Министарства одбране (Управа за војно здравство, војноздравствене установе) ради повећања ефикасности система набавки, укључујући оквирне споразуме и заједничке набавке са Републичким фондом  за здравствено осигурање.

 

8.    Формирање матичне евиденције корисника здравственог осигурања и материјалног обезбеђења.

 

9.    Надоградња Здравственог информационог система и увезивање свих учесника у набавци и потрошњи лекова и медицинског потрошног материјала, ради бољег планирања, праћења и контроле набавки и потрошње, а у циљу смањења износа за рефундацију лекова цивилним апотекама.

 

 

Број 59 –

од  13. јуна 2017. године

 

В.Д. ПРЕДСЕДНИКА

УПРАВНОГ ОДБОРА

пуковник у пензији

Никола Гузина

 

 

 

 


 

 

     

 

                                                                                                   

 


 

 

 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас