1. Извештај о пословању Фонда СОВО за 2014.год.

 2. Извештај о пословању Фонда СОВО за 2015.год.

 3. Извештај о пословању Фонда СОВО за 2016.год.

 


 

На основу члана 10. став 1. тачка 8. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени гласник РС“, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13 - у даљем тексту: Уредба), Управни одбор Фонда подноси

 

 

И З В Е Ш Т А Ј

О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА У  2017. ГОДИНИ

 

 

I. УВОД

 

Регулативу организације и функционисања Фонда за социјално осигурање војних осигураника (у даљем тексту: Фонд) чине:

      Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17);

      Закон о Војсци Југославије („Службени лист СРЈ“, бр. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 и 37/02 и „Службени лист СЦГ“, бр. 7/05 и 44/05) - одредбе чланова 211- 239 и 273- 278;

      Уредба о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за  социјално осигурање војних осигураника („Службени гласник РС“, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13 - у даљем тексту: Уредба);

      Уредба о начину остваривања права из здравственог осигурања војних осигураника и чланова њихових породица („Службени војни лист“, број 14/94);

      Статут Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени војни лист“, број 28/15 - у даљем тексту: Статут) и

      прописи донети за њихово спровођење.

 

Фонд је правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање у којем се остварују права из обавезног здравственог осигурања војних осигураника и обезбеђују средства за здравствено осигурање и материјално обезбеђење корисника права.

 

Фонд је правно лице и уписан је у регистар Привредног суда у Београду под VI Fi -      8114/95 од 06.06.1995. године.

 

Фонд је регистрован код Пореске управе Министарства финансија Републике Србије под бројем: 0000982649 од 30.04.2009. године, на основу чега је Фонду, као пореском обвезнику, додељен порески идентификациони број: 106070529.

 

Фонд је разврстан од стране Републичког завода за статистику Републике Србије у организације обавезног социјалног осигурања са шифром 8430 и одређен му је матични број: 17677675.


У складу са одредбом члана 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17 - у даљем тексту: Закон), Фонду је одређен јединствени број корисника јавних средстава „95500“ и ажуриран  Правилник о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 118/17) и то у делу „Корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање“, са следећим елементима:

 

 

 

 

Орг. јед. УТ

 

 

 

 

Тип

Н а з и в

Место

П о д р а ч у н

Ознака трезора

Матични број

ЈБ КЈС

КЈС

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Фонд СОВО

Београд

40200

840

14650

22

601

17677675

95500

 

Фонд је организацијски потчињен Сектору за буџет и финансије Министарства одбране.

 

II. ТЕЖИШТЕ РАДА ФОНДА У 2017. ГОДИНИ

 

Делатност Фонда прописана је чланом 6. Уредбе и чланом 7. Статута.

 

Тежиште рада Фонда у току 2017. године, чиниле су активности на спровођењу најзначајнијих питања проистеклих из Програма и плана рада Фонда за 2017. годину, као и најважнијих актуелних питања спровођења социјалног осигурања војних осигураника и то:

·  Израда нормативних и статусних докумената Фонда у области здравственог осигурања у складу са Уредбом и законодавством Републике Србије и изналажење решења за могућу реформу система социјалног осигурања војних осигураника и Фонда као организације обавезног социјалног осигурања.

 ·  Спровођење поступака набавки лекова, медицинског потрошног материјала и опреме за потребе војноздравствених установа.

  ·      Склапање уговора са цивилним апотекама за издавање лекова војним осигураницима на војне рецепте.

  ·      Одлучивање по захтевима и контрола основаности коришћења накнаде дела трошкова за становање корисника војне пензије (у даљем тексту: КВП).

   ·      Стамбено збрињавање КВП без стана и додела бескаматних кредита у висини 20.000 евра у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке, на дан исплате, у складу са расположивим новчаним средствима.

 

III.   РАД ОРГАНА ФОНДА

 

III.1. Управни одбор Фонда

 

Управни одбор Фонда одржао је 19 седницa на којима је разматрао питања из свог делокруга (члан 10. Уредбе и члан 9. Статута).

 

III.2. Надзорни одбор Фонда

 

Надзорни одбор Фонда одржао је 5 седница на којима је разматрао питања из свог делокруга (члан 12. Уредбе).

 III.3. Директор Фонда

 

Директор Фонда је потпуковник др  Радан Костић.

 

Директор Фонда обављао је послове из свог делокруга (члан 15. Уредбе и члан 15.    Статута).

 

III.4. Комисије Фонда

 

Комисије Фонда обављале су на својим седницама, следеће послове и задатке:

1.    Нижа комисија за давање станова Фонда у закуп, примењујући стамбени правилник за војне пензионере, обрађивала је приспеле молбе и доносила закључке и решења о праву на давање станова Фонда у закуп.

2.    Виша комисија за давање станова Фонда у закуп доносила је одлуке по приговорима на закључке, односно решења које је донела Нижа стамбена комисија.

3.    Комисија за накнаду дела трошкова за становање одлучивала је у другом степену по жалбама на закључке, односно решења које је, у првом степену, донео директор Фонда (по захтевима за признавање права на ту накнаду).

4.    Комисија за решавање у првом степену о правима из здравственог осигурања војних осигураника одлучивала је о правима за накнаду погребних и трошкова сахране, као и путним трошковима код коришћења права на здравствену заштиту ван места боравка.

5.    Комисија за  решавање о правима из здравственог осигурања војних осигураника у вези са повредама на раду проверавала је и утврђивала испуњеност услова за оверу Извештаја о повреди на раду за професионална војна лица у складу са Правилником о безбедности и здрављу на раду у Министарству одбране и Војсци Србије.

6.    Комисија за израду и дистрибуцију здравствених књижица и формирање матичне евиденције радила је на попуни образаца, припреми за израду, изради и дистрибуцији здравствених докумената крајњим корисницима и разврставању грађе матичне евиденције.

 

IV. РАД СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ФОНДА

 

Тежиште активности Стручне службе Фонда у 2017. години било је на припреми нацрта прописа, управно-правним и пословима заступања, спровођењу јавних набавки лекова и медицинског потрошног материјала, стамбеном збрињавању и материјалном обезбеђењу корисника права, пружању стручне помоћи корисницима права, увођењу нових информационих програма и примени међународних споразума о социјалном осигурању.

 

Стручна служба је радила у отежаним условима јер нису попуњена сва радна места по формацији. Ситуацију додатно погоршава престанак ангажовања лица на привременим и повременим пословима јер је Државна ревизорска институција констатовала да њихово aнгажовање није у складу са чланом 18. Уредбе. У међувремену су истекла и три уговора на одређено време. Недовољан број запослених се посебно одражава на рад Одељења за набавке.

 

 

IV.1. Припрема предлога закона, подзаконских и других прописа


Фонд је активно учествовао у изради Нацрта закона о здравственој заштити и     здравственом осигурању војних осигураника који је Министарство одбране доставило на мишљење надлежним министарствима. Доношењем овог Закона на једном месту ће се регулисати сва питања здравствене заштите и здравственог осигурања која су до сада била регулисана са више уредби и других општих аката. Доношење овог закона је веома   значајно, јер је он основ за доношење адекватних подзаконских аката, будући да су  постојећи у многоме превазиђени.

 

Донета је Одлука о висини накнаде путних и других трошкова у вези са остваривањем права из здравственог осигурања („Службени војни лист“, број 16/17).

 

Донета је Одлука о висини накнаде погребних трошкова у случају смрти осигураног лица („Службени војни лист“, број 18/17).

 

Донета је Одлука о одобравању три покушаја биомедицински потпомогнитог оплођења на терет Фонда до навршених 44 године живота жене војног осигураника.

 

Израђен је Нацрт правилника о индикацијама за протетичка, ортотичка и друга средства односно помагала и санитарне справе и спроведен поступак тражења мишљења надлежних организацијских јединица Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије.

Напомена: Управни одбор донео је Правилник о индикацијама за протетичка, ортотичка и друга средства односно помагала и санитарне справе 14. маја 2018. године.

 

У складу са Законом о јавним набавкама и Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца, израђено је и донето Упутство о ближем уређивању поступка јавне набавке у Фонду за СОВО.

 

Израђена је и донета Процедура о спровођењу поступака јавних набавки Фонда за СОВО и Републичког фонда за здравствено осигурање РС.

 

Израђена је и донета Процедура за поступање по закљученим оквирним споразумима заједничких јавних набавки Фонда за СОВО и Републичког фонда за здравствено осигурање РС.

 

IV.2. Управно-правни и послови заступања

 

Стручна служба Фонда је обављала своје функционалне послове и задатке у 2017. години по Плану рада за 2017. годину, и то:

·      У првостепеном управном поступку у вези права на накнаду дела трошкова за становање донета су 64 решења о признавању права, 115 решења о престанку права, 29 решења о одбијању захтева, 71 решење о промени износа накнаде, 16 решења о привременој обустави исплате и 2.094 закључка, а у другостепеном управном поступку - решавању по жалби комисија је решавала у 106 предмета и донета су 42 решења, што укупно износи 2.499 предмета.

·      У првостепеном управном поступку у вези остваривања права из здравственог осигурања у иностранству донето је 129 решења и то 40 за лечење у иностранству и 89 за признавање трошкова лечења у иностранству, као и 36 закључака, што укупно износи 165 предмета.

·      У другостепеном управном поступку у вези остваривања права из здравственог осигурања у земљи (медицинска рехабилитација, накнаде трошкова у вези са  остваривањем права из здравствене заштите и других накнада и помоћи), укупно су  обрађена 142 предмета.

·      Заступано је у 90 парничних предмета по основу накнаде дела трошкова за становање  (у 80 предмета се Фонд појављује као тужилац и у 10 предмета као тужени).

·      Заступано је у 51 предмету по основу стамбеног збрињавања (44 предмета у којима се Фонд појављује као тужилац и 7 предмета у којима је Фонд тужени).

·  Заступано је пред привредним судом на 7 рочишта у предметима здравственог осигурања.

·      Заступано је у поступцима за усклађивање пензија у висини од 11,06% где се поред Републичког фонда ПИО као друготужени појављује Фонд. Била је 61 нова тужба, а укупно је било заказано 251 рочиште.

 

 IV.3. Решавање стамбених потреба корисника војних пензија

 
Фонд је, у периоду од 1995. године до 2003. године, прибавио 351 стан. Поред тога са стамбеном задругом „Хидротехника“ потписан је Уговор број 1065-27 од 20.03.2003.    године о куповини 58 станова у изградњи, на Новом Београду, на углу улица Гандијеве и Војвођанске, који нису завршени и који су предмет судског спора који је у току.

 

У току 2017. године Фонд је поделио осам станова, а за 2018. годину очекује се подела 11 станова.

 

Правоснажан закључак о признавању права на решавање стамбеног питања у Фонду,     поред већ усељених, има 27 корисника војне пензије.

 

Тренутни статус станова Фонда је следећи:

     272 стана је откупљено,

     12 становa је у закупу на неодређено време,

       3 стана су у закупу на одређено време,

      25 станова се налазе у поступку припреме за поделу и

93 стана су у судском спору, од чега 58 са Стамбеном задругом „Хидротехника“ и 35 са приватним лицима.

 

Поред решавања стамбеног питања доделом станова корисницима војне пензије, Фонд је у 2017. години исплатио 103 кредита корисницима војне пензије без стана у износу од 20.000 евра у динарској противвредности. 

  

IV.4. Обрачун и исплата накнаде дела трошкова за становање и других примања

 

Просечан број корисника накнаде дела трошкова за становање (у даљем тексту: НТС) у  2017. години био је месечно око 2.660, a бруто износ за просечну месечну исплату износио је 36.386.926,92 динара, што укупно на годишњем нивоу износи  436.643.123,04 динара.

 

Трошкови за ову намену смањени су у односу на 2016. годину за 8.045.116,60 динара, највише због спроведене провере оправданости коришћења овог права у којој је утврђено да је одређени број лица примао накнаду без основа или у већем обиму него што им припада, јер нису пријављивали промене које утичу на обим и основаност коришћења накнаде. Већи број корисника прихватио је вансудско поравнање и враћа више примљена средства, а мањи број, који није прихватио вансудско поравнање је утужен.


IV.5. Пружање стручне помоћи осигураницима и корисницима права


У току 2017. године корисници права су најчешће тражили стручну помоћ у вези:

·      Стамбеног збрињавања корисника војне пензије без стана, доделом стана или бескаматног кредита од 20.000 евра у динарској противвредности,

·      остваривања права на накнаду дела трошкова за становање,

·     остваривања права на здравствену заштиту у Републици Србији и у складу са међународним споразумима о социјалном осигурању са акцентом на бивше републике СФРЈ,

·      заштите права осигураника,

·      остваривање права на биомедицински потпомогнуто оплођење и

·      остваривања права на нова здравствена документа.


Информисање је вршено на више комплементарних начина: свакодневном усменом и писаном коресподенцијом, информисањем команди гарнизона, обавештавањем корисника војне пензије преко извештаја који им се достављају путем Поштанске штедионице, достављањем релевантних информација Удружењима војних пензионера и истицањем на огласној табли у холу седишта Фонда актуелних обавештења из свих области спровођења социјалног осигурања војних осигураника. Фонд је извршио штампање и дистрибуцију флајера преко листа „Одбрана“ у вези остваривања права из здравственог осигурања војних осигураника приликом боравка у иностранству.

 

У току 2017. године одржано је више састанака са Удружењем војних пензионера Србије и Удружењем пензионисаних војних подофицира Србије у вези решавања проблема здравственог збрињавања корисника војних пензија и чланова њихових породица, као и права из здравственог осигурања војних осигураника. Представници Фонда, пре свега директор, редовно су учествовали на свим састанцима и анализама рада у организацији удружења војних пензионера.

 

IV.6. Примена међународних споразума о социјалном осигурању


Фонд примењује међународне споразуме у области здравственог осигурања као један од надлежних носилаца у Републици Србији. Током 2017. године примена ових споразума у највећој мери се одвијала са државама насталим на територији СФРЈ. Међународни споразум о социјалном осигурању Република Србија је потписала са Аустријом, Белгијом, Босном и Херцеговином, Бугарском, Великом Британијом, Италијом, Луксембургом, Мађарском, Македонијом, Немачком, Пољском, Румунијом, Словачком, Словенијом, Француском, Холандијом, Хрватском, Чешком и Турском, од чега је већина земаља из Европске уније.

 

Војним осигураницима са пребивалиштем у другим државама омогућено је коришћење  права на здравствено осигурање у другој држави уговорници, било у туристичкој     варијанти (стварни трошкови)  или у случају промене пребивалишта (паушална давања).

 

Наглашавамо да се међународни споразум о социјалном осигурању у области здравственог осигурања војних осигураника и даље не примењује на војне осигуранике на територији Црне Горе. Почев од 2014. године и закључно са 2017. годином, реализовано је више контаката између органа за везу Републике Србије и Републике Црне Горе. Радило се на иницијативи за измену Споразума како би се исти примењивао и на војне осигуранике, тј. покушано је да се спроведе у дело договор да надлежна министарства обе државе уговорнице, у циљу обезбеђења  здравствене заштите  осигураника Фонда који живе односно бораве у Републици Црној Гори, потпишу протокол  о коришћењу здравствене заштите ових лица у Црној Гори. У том смислу Фонд је предузео све мере из своје надлежности али питање је и даље остало нерешено јер се Министарство одбране огласило ненадлежним за потписивање протокола, зато што одредбама Споразума о социјалном осигурању између Републике Србије и Републике Црне Горе није прописана могућност закључивања протокола или других међународних аката за његово извршење. Такође су образложили да је наведени Споразум у име Републике Србије потписало надлежно министарство и то Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику и да се питање здравствене заштите војних осигураника може решити изменама Споразума.

 

Представници Фонда, као један од два надлежна носиоца за здравствено осигурање  у Републици Србији,  активно учествују, као чланови делегације Републике Србије,  у свим међудржавним  билатералним разговорима у вези са применом међународних споразума о социјалном осигурању у области здравственог осигурања.

 

У току 2017. године, на основу поднетих захтева за паушална давања за здравствено осигурање, по основу промене пребивалишта, послато је: 

   за Републику Хрватску 7 пријава на здравствено осигурање - до сада укупно 94,

      за Републику  Словенију 0 пријава - до сада укупно 31,

      за БЈР Македонију 1 пријава - до сада укупно 36 и

      за БиХ 30 пријава - до сада укупно 1407.

 

Извршена је одјава са здравственог осигурања за укупно 41 лице.

 

По основу туристичких путовања издато је укупно 550 образаца.

 

Oбавезe из међународних споразума о социјалном осигурању за 2017. годину регулишу се редовно, по динамици пристизања обрачуна.

 

IV.7. Рад са странкама, овера и обрада рачуна

 

База војних осигураника се у односу на 2016. годину (112026 осигураника) смањила за 270 осигураника и на дан 31.12.2017. године број осигураника је био 111.756 са тенденцијом и даљег пада, с обзиром да је већи одлив у односу на прилив осигураника. Ова се чињеница посебно односи на носиоце осигурања, јер приходну страну Фонда чине доприноси на обавезно здравствено осигурање од ове групације осигураника.

 

Рад са странкама, овера и обрада рачуна одвијала се кроз следеће активности:

1. Овера  и издавање здравствених  књижица (пријава, промена, одјава),                

2.    пријем и обрада рачуна за издата помагала, као и издавање помагала из залиха Фонда,

3.    пријем и обрада  захтева за путне трошкове, посмртну помоћ и погребне трошкове,

4.    пријем и обрада  рачуна за лечење,

5.    пријем и обрада рачуна за лекове,

6.    пријем и обрада месечних електронских рачуна од РФЗО,

7.   пријем и обрада  захтева за издавање образаца у складу са потписаним споразумима о социјалном осигурању,

8.  пријем странака и обрада документације по питању биомедицински потпомогнуте оплодње и

9. непосредни пријем странака и рад заштитника осигураника по приговорима.

 

Увидом у евиденцију обрађених података организацијских целина Фонда (одељење, одсеци, групе и канцеларије за послове са војним осигураницима) из 2016. године и упоређивањем са подацима из 2017. године евидентно је да је дошло до пораста стечених обавеза у односу на 2016 годину у делу који се односи на:

-     Услуге које се пружају осигураницима Фонда у здравственим установама из Плана мреже на примарном нивоу здравствене заштите и

-    услуге издавања лекова осигураницима Фонда на основу закључених уговора  са цивилним апотекама.

 

У току 2017. године закључено је 10 уговора са цивилним апотекама, тако да је током 2017. године Фонд имао 267 закључених уговора.

 

Извршено је анексирање 20 уговора о пружању амбулантно-поликлиничких услуга војним осигураницима у здравственим установама из Плана мреже са којима је Фонд претходно закључио уговоре о пружању продужене медицинске рехабилитације војним осигураницима.

 

Извршено је закључивање 12 уговора са здравственим установама из Плана мреже за пружање услуга војним осигураницима на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите.

 

Закључен је један уговор са приватном здравственом установом о пружању продужене медицинске рехабилитације осигураницима Фонда и то са Атомском Бањом ,,Горња Трепча“.

 

Извршено је закључивање 5 уговора са приватним здравственим установама: четири уговора са здравственим установама за пружање услуга фонетике и патологије говора и један уговор за пружање услуга  хемодијализе.

 

На основу договора са Републичким фондом за здравствено осигурање усаглашено је да се војни осигураници упућују на процес биомедицински потпомогнутог оплођења на основу упутнице и конзилијарног мишљења издатих од стране војно здравствене установе, уз примену важећих прописа који регулишу наведену област здравствене заштите. Током 2017. године упућено је укупно 36 парова на процес биомедицински потпомогнутог оплођења у здравствене установе из Плана мреже РФЗО, а на терет обавезног здравственог осигурања.

 

Током 2017. године поднета су 22 писана приговора заштитнику права осигураника од чега је у већини приговора уважена интервенција заштитника осигураника, док неки приговори нису уважени, јер није било основа. Поред писаних приговора осигураници су и путем телефона указивали на одређене неправилности које смо ходу решавали.

 

Посебно наглашавамо проблем који је уочен још током 2016. године а до изражаја још више дошао током 2017. године, а односи се на контролу рецепата реализованих у цивилним апотекама. Утврђено је да је у претходном периоду изузетно повећан број прописаних рецепата за лекове са Ц листе, биолошке  лекове, иновативне лекове и друге лекове намењене за употребу у стационарним здравственим установама. 

Закључени уговори са апотекама обухватају и наведене лекове, уз конзилијарно мишљење и оверу у војној апотеци или потврду сектора за фармацију ВМА.


Ова могућност је првобитно предвиђена у циљу превазилажења хитних потреба за војне осигуранике приликом стационарног лечења, с обзиром да су у питању лекови који су регистровани за искључиву примену у стационарној здравственој установи. Цене ових лекова су од 200.000 до 800.000 динара  за  месечну терапију, а за неке цена превазилази и милион динара.

 

У крајњем збиру у питању су милионски износи које Фонд плаћа укључујући и апотекарске марже од 6 до 12%, а да их пацијенти преузимају на рецепт само уз парафирање о преузимању лека. Ово је настало вероватно као последица неодговарајуће  снабдевености  лековима за болничко лечење. Чланом 20. Уредбе дата је могућност за тренутно превазилажење хитних ситуација, међутим, сада то све више постаје пракса са тенденцијом и даљег повећања.

 

Из напред наведеног јасно је да је потребно предузети мере, ради изналажења начина за превазилажење настале ситуације тј. смањење праксе војноздравствених установа да уместо набавке преко Плана набавки лекове за стационарно лечење обезбеђују прописивањем на рецепт који се реализује у цивилној апотеци. Потребно је да се приликом планирања снабевања обезбеди да се ови лекови набављају кроз јавну набавку, како би се обезбедило и економично коришћење средстава за остваривање права из обавезног здравственог осигурања којима располаже Фонд.

 

IV.8. Аутоматизација пословања и развој система информатичке подршке

 

·      Уведен је модул, у оквиру Здравственог информационог система за оверу ортопедских помагала.

·   Извршено је прикључење на интернет Групе за послове са војним осигураницима у Ваљеву и Крагујевцу и Канцеларије за послове са војним осигураницима у Ужицу.

·      Набављена је нова рачунарска опрема у вредности од 1.969.371,60 динара.

 

V.  ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

 

V.1. Припрема годишњих докумената и извештаја

 

Припремљени су: Програм и План рада Фонда за 2018. годину, Извештај о извршењу Финансијског плана Фонда и Стручне службе Фонда за 2016. годину, План набавки Фонда  за 2017. годину, Финансијски план Фонда за 2018. годину, са пројекцијама за 2019. и 2020. годину. Наведена документа су усвојена, односно одобрена од надлежних органа.

 

V.2. Статус Фонда као директног корисника јавних средстава, са роком за    састављање и местом за подношење Извештаја о извршењу Финансијског плана   Фонда за 2017. годину

 

Фонд је за 2017. годину извршио обавезе утврђене прописима за буџетски систем Републике Србије, према следећем:

1)   Извршен је попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2017. године.

2)   Прописани биланси и извештаји од 1) до 5) садржаја финансијског извештаја из члана 78. став 1. тачка 3) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16  и 113/17), члана 6. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006) и члана 4. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/15), сачињени су и у прописаном року достављени Управи за трезор Министарства финансија Републике Србије, односно организационој јединици Управе за трезор код које овај Фонд има отворене подрачуне за пословање.

 

V.3. Финансијски план Фонда за 2017. годину са извештајем о извршењу

 

Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника, заведен је под бројем 41-79 од 22.11.2016. године и објављен у Службеном гласнику РС бр. 99/2016 од 12.12.2016. године.

Одлука о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину, деловодни број 59-82 од 22.11.2017. године, донета је на седници Управног одбора Фонда одржаној 22.11.2017. године („Сл. гласник РС“, бр. 114/2017 од 20.12.2017. године).

На основу Одлуке Управног одбора број 59-93 од 22.12.2017. године директор Фонда је донео Решење о преусмеравању апропријација утврђених Финансијским планом Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину, деловодни број 11-1210 од 28.12.2017. године.

Директор Фонда је донео Решење о преусмеравању апропријација утврђених Финансијским планом Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину, деловодни број 11-1228 од 29.12.2017. године.

Финансијским планом Фонда за финансирање права из здравственог и социјалног осигурања војних осигураника у 2017. години планирани су приходи и примања у износу од 4.861.817.320,85 динара (садржана неутрошена средства из ранијих година).

 

Наведени износ средстава планиран је да се обезбеди из прихода и примања која чине средства Фонда у складу са одредбом члана 20. Уредбе, и то из следећих извора:

1)   Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (економска класификација 321311) у износу од 45.317.320,85 динара, који је у укупном износу пренет и распоређен за трошење у 2017. години.

2)   Доприноса на бруто плате и остала лична примања професионалних војних лица која служе за утврђивање пензијског основа, у износу од 1.900.000.000,00 динара.

3)   Текућих трансфера од других нивоа власти у корист Фонда (економска класификација 733169 и 741166) у износу од 442.625.000,00 динара.

4)   Прихода од споредне продаје добара и услуга у износу од 17.450.000,00 динара, односно прихода по основу такси, издавања здравствених књижица и учешћа војних осигураника у трошковима лечења (економска класификација 742266, 742361 и 742366).

5)   Прихода од пенала у корист Фонда у износу од 10.000.000,00 динара (743461).

6)   Закупнина за станове у својини Фонда у износу од 4.600.000,00 динара (745122).

7)   Мешовитих и неодређених прихода (економска класификација 745167) у износу од 25.000.000,00 динара (поврат претплаћене накнаде дела трошкова за становање и др.).

8)   Меморандумских ставки за рефундацију расхода (економска класификација 771111) у износу од 235.000.000,00 динара (побољшање материјалног положаја корисника војних пензија - исплата бесповратних кредита).

9)   Доприноса за здравствено осигурање КВП који плаћа РФ ПИО за војне осигуранике у износу од 2.163.000.000,00 динара (економска класификација 781318) и

10)  Примања од продаје нефинансијске имовине - станова (економска класификација 811166) у износу од 18.825.000,00 динара.

 

Укупни расходи и издаци у 2017. години планирани су у износу од 4.861.817.320,85 динара, односно на нивоу планираних прихода и примања.

 

Планирани приходи и примања Фонда за 2017. годину распоређени су за финансирање расхода и издатака у складу са одредбом члана 21. Уредбе, према следећем:

1)   За сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал у износу од 135.973.320,85 динара (конта економске класификације 421, 422, 423, 424, 425 и 426).

2)   За права и накнаде из социјалног осигурања у износу од 4.183.650.000,00 динара (конто економске класификације 471).

3)   За накнаде из буџета за становање и живот и накнаде за децу и породицу у износу од 459.220.000,00 динара (конто економске класификације 472).

4)   За порезе, таксе, пенале и новчане казне и пратеће трошкове задуживања у износу од 6.110.000,00 динара (конта економске класификације 444, 482 и 483).

5) За набавку електронске опреме, медицинске опреме, рачунарске и административне опреме у износу од 76.864.000,00 динара (конто економске класификације 512).

 

У прилогу је дат табеларни приказ извршења Финансијског плана Фонда за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године у коме су садржани подаци о планираним и  наплаћеним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима.

 

Средства Фонда опредељена су према основној и додатној делатности Фонда и чине их:

·       Средства Фонда за здравствено осигурање војних осигураника  и

·       Средства Фонда за материјално обезбеђење корисника права.

 

 

Средства Фонда за материјално обезбеђење корисника права чине:

·      Средства Фонда за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана и

·       Средства за накнаду дела трошкова за становање корисницима војне пензије без стана.

 

V.3.1. Средства Фонда за здравствено осигурање војних oсигураника

    

Основни извор обезбеђења средстава за здравствено осигурање војних осигураника је допринос за обавезно здравствено осигурање који се обрачунава на бруто плате професионалних војних лица и нето војне пензије и уплаћује овом Фонду од стране Министарства одбране и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Обрачун и уплата се врше на основу Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (“Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05,...113/17  и 7/18 - усклађени дин. изн.), којим је одређена стопа доприноса за обавезно здравствено осигурање за запосленог и послодавца и примењује се на бруто плате професионалних војних лица и нето војне пензије.

 

Према прописима из области здравствене заштите и здравственог осигурања војних осигураника из средстава доприноса за здравствено осигурање се финансира: набавка лекова, медицинског материјала и опреме за потребе војноздравствених установа; исплата трошкова лечења у цивилним здравственим установама у земљи и у иностранству; трошкови путовања у вези са лечењем; рефундација средстава за лекове, ортопедска и друга помагала купљена у цивилном сектору; накнаде погребних трошкова и посмртне помоћи за чланове породице војних осигураника (носиоца осигурања); накнаде члановима Управног и Надзорног одбора Фонда, накнаде члановима комисија Фонда, накнаде лицима ангажованим по уговорима о  привременим и повременим  пословима и др.

 

Средства Фонда планирана су у укупном износу од 4.861.817.320,85 динара. Средства су у 2017. години наплаћена у износу 4.796.906.720,27  динара, што са пренетим средствима из 2016. године у износу од 45.317.320,85 динара, чини средства у укупном износу од 4.842.224.041,12 динара или 99,60 % од износа планираних прихода и примања.

 

У 2017. години наплаћена су средства Фонда у укупном износу од 4.796.906.720,27  динара, по основу:

1)   Доприноса на бруто плате и остала лична примања професионалних војних лица која служе за утврђивање пензијског основа, у износу од 1.930.135.272,43 динара.

2)   Текућих трансфера од других нивоа власти у корист Фонда (економска класификација 733169 и 741166) у износу од 436.693.693,89 динара.

3)   Прихода од споредне продаје добара и услуга у износу од 16.100.675,00 динара, односно прихода по основу такси, издавања здравствених књижица и учешћа војних осигураника у трошковима лечења (економска класификација 742266, 742361 и 742366).

4)  Прихода од пенала у корист Фонда у износу од 13.280.490,95 динара (743461).

5)  Закупнина за станове у својини Фонда у износу од 3.031.324,98 динара (745122).

6)  Мешовитих и неодређених прихода (економска класификација 745167, 7451671, 7451672) у износу од 1.866.607.16 динара (поврата претплаћене накнаде дела трошкова за становање и др.).

7)  Меморандумских ставки за рефундацију расхода (економска класификација 771111) у износу од 234.065.373,08 динара (побољшање материјалног положаја корисника војних пензија - исплата бесповратних кредита).

8)   Доприноса за здравствено осигурање КВП који плаћа РФ ПИО за војне осигуранике у износу од 2.145.217.592,44 динара (економска класификација 781318) и

9)   Примања од продаје нефинансијске имовине - станова (економска класификација 811166) у износу од 16.515.690,34 динара.

 

У 2017. години исплаћени су расходи на терет средстава Фонда у укупном износу од 4.809.717.966,33 динара или 98,93% од износа планираних расхода и издатака, према следећем:

1)   За сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал у износу од 118.764.546,91 динара (конта економске класификације 421, 422, 423, 424, 425 и 426).

2)   За права и накнаде из социјалног осигурања у износу од 4.173.713.302,63 динара(конто економске класификације 471).

3)   За накнаде из буџета за становање и живот и накнаде за децу и породицу у износу од 436.861.477,46 динара (конто економске класификације 472).

4)   За порезе, таксе, пенале и новчане казне и пратеће трошкове задуживања у износу од 5.880.960,32 динара (конта економске класификације 482, 483 и 444) и

5) За набавку електронске опреме, медицинске опреме, рачунарске и административне опреме у износу од 74.497.679,01 динара (конто економске класификације 512).

 

Стање расположивих средстава Фонда на дан 31.12.2017. године износило је 2.506.074,79 динара. Средства су пренета у 2018. годину и биће коришћена у складу са њиховом наменом.

 

V.3.2. Средства Фонда за материјално обезбеђење корисника права

 

Средства Фонда за материјално обезбеђење корисника права чине:

·     Средства Фонда за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана и

·       Средства за накнаду дела трошкова за становање.

 

 V.3.2.1. Средства Фонда за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана

 

Средства Фонда за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана планирана су у укупном износу од 258.425.000,00 динара, и то по основу меморандумских ставки за рефундацију расхода (отплата стамбених кредита) у износу од 235.000.000,00 динара, од продаје станова у државној својини у укупном износу од 18.825.000,00 динара и од закупнина за станове у укупном износу од 4.600.000,00 динара. У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године наплаћена су средства у укупном износу од  253.612.388,40 динарa или 98,14% од износа планираних прихода и примања, према следећем:

1)   Од закупнина за станове Фонда дате у закуп на одређено и неодређено време у износу од 3.031.324,98 динара,

2)   од откупа станова у власништву Фонда у износу од 16.515.690,34 динара и

3)   од отплате стамбених кредита у износу од 234.065.373,08 динара.

 

У 2017. години исплаћени су расходи на терет средстава Фонда за стамбене потребе корисника војних пензија без стана у износу од 249.657.310,72 динара или 98,29% од износа планираних расхода и издатака. Са утрошеним средствима исплаћена су 103 кредита корисницима војне пензије без стана у динарској противвредности од 20.000 евра.   

Стање укупно расположивих средстава Фонда за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана на дан 31.12.2017. године износило је 22.244.799,67 динара.

V.3.2.2. Средства за накнаду дела трошкова за становање

За исплату накнаде дела трошкова за становање корисницима војне пензије без стана, Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину, у оквиру раздела Министарства одбране, по апропријацији економске класификације 472811, планирана су средства из буџета у износу од 459.000.000,00 динара.

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године трансферисана су средства и предметна накнада исплаћена је корисницима за децембар 2016. године и за период јануар-новембар 2017. године у укупном износу од 436.643.123,04 динара.

V.4. Ненаплаћена потраживања Фонда

 

Структура ненаплаћених потраживања Фонда је следећа:

1.    За  исплаћене војне пензије корисницима у Републици Црној Гори за период јун 2004. - август 2005. године, Фонд потражује од Фонда за реформу система одбране ДЗ СЦГ, односно од Министарства финансија Републике Црне Горе, средства у износу од 394.978.967,60 динара. Војне пензије су исплаћене на основу одлука министра одбране, број 1559-75 од 24.11.2004. године и број 1669-1 од 02.02.2005. године. Потраживање је евидентирано на економској класификацији 122197 - Спорна потраживања.

Образложење: Министарство финансија Републике Црне Горе код исплате плата професионалним војницима на служби у јединицама и установама на територији те државе Фонду није уплаћивало доприносе за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање.

2.    Потраживање од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за  обрачунате а неуплаћене доприносе за здравствено осигурање на нето војне пензије за период од 2005. до 2011. године у износу од 7.580.196.466,95 динара. Потраживање није уплаћено и евидентирано је у пословним књигама Фонда као спорно потраживање на економској класификацији 122197.

Образложење: Потраживање је настало као последица недовољно обезбеђених   новчаних средстава у буџету за исплату пензија и уплату пуног износа доприноса за здравствено осигурање на пензије војних пензионера, тако да су се пензије    исплаћивале и ако нису уплаћивани доприноси за здравствено осигурање. Наведено потраживање је приликом статусног одвајања као обавезу у својим пословним     књигама преузео Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање.

3.    Потраживање од СЗ Хидротехника из Београда по основу исплаћених средстава за купљених 58 станова у изградњи на Новом Београду у износу од 64.566.863,60 динара. Потраживање је предмет судског спора и евидентиран је у пословним књигама Фонда као спорно потраживање на економској класификацији 122197.

4.    Потраживање од СЗ Хидротехнике у износу од 47.405.375,12 динара на економској класификацији 123951, спорни остали краткорочни пласмани.

5.   Потраживање од СЗ Хидротехнике за обрачунате камате у износу од 168.559.599,90 динара.

6.    Незатворени аванси дати СЗ Хидротехници за стамбене објекте у износу од 149.895.235,70 динара.

 

V.5. Резултат пословања Фонда за 2017. годину

 

Финансијски план Фонда за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године реализован је према следећем:

·      Пословни резултат Фонда за 2017. годину износи 12.811.246,06 динара - дефицит.

·      Приходи и примања су наплаћени у износу од 4.796.906.720,27 динарa или са 99,59% од планираног износа, без пренетих неутрошених прихода из ранијих година.

·      Расходи и издаци су извршени у износу од 4.809.701.372,77  динара или са 99,86% од планираног износа (4.816.499.999,15 динара), без пренетих неутрошених прихода из ранијих година.

Укупан резултат пословања, са пренетим суфицитом из ранијих година у износу 45.317.320,85 динара и дефицитом из извештајне године од 12.811.246,06 динара, је позитиван и износи  32.506.074,79 динара - суфицит.

 

Пренета средства у 2018. годину износе 32.506.074,79 динара.

 

Управни одбор Фонда донео је Одлуку о утврђивању резултата пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника у 2017. години и распореду вишка прихода за планирање расхода и издатака и плаћање обавеза у 2018. години, број 42-24 од 10.04.2018. године.

 

VI. НAБАВКЕ ДОБАРА И УСЛУГА ФОНДА У 2017. ГОДИНИ

 

VI.1. План набавки Фонда - доношење и правни основ, предмет и вредност:

План јавних набавки Фонда за 2017. годину

 

Управни одбор Фонда на седници одржаној 15.03.2017. године донео је План јавних набавки Фонда под бројем 59-18 од 15.03.2017. године и План набавки на које се Закон  о јавним набавкама не примењује под бројем 59-19 од 15.03.2017. године.

 

Планом јавних набавки који се односи на јавне набавке лекова, медицинског потрошног материјала, медицинске опреме и набавке које су у функцији обезбеђења услова за рад и пословање Фонда планиране су јавне набавке добара и услуга у укупном износу од 875.046.156,74 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

 

Од укупних средстава Плана јавних набавки Фонда опредељена су средства по следећем:

·      За набавке лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме у укупном износу 856.246.156,74 динара са обрачунатим ПДВ-ом и то:

1)      За набавке лекова и медицинског потрошног материјала за које је поступак покренут у 2016. години и који је у току, односно за које ће поступак бити спроведен и уговори закључени у 2017. години у укупном износу од 78.401.243,74 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

2)      За набавке лекова и медицинског потрошног материјала за које је ће поступак бити покренут, спроведен и уговори закључени у 2017. години у укупном износу од 417.644.913,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

3)      За набавке медицинске опреме за које ће поступак бити покренут, спроведен и уговори закључени у 2017. години у укупном износу од 60.200.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

4)   За заједничке јавне набавке лекова и медицинског потрошног материјала два наручиоца Фонда и РФЗО - спроводи РФЗО у укупном износу од 300.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом за 2017. годину.

·      За набавке добара и услуга за функционисање Фонда за СОВО опредељена су средства у износу од 18,800.000,00 динара са ПДВ-ом.

 Планом набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује планиране су набавке  добара и услуга у укупном износу од 4.815.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

I измена Плана набавки Фонда

 

Управни одбор Фонда на седници одржаној 08.05.2017. године под бројем 59-37 донео је Одлуку о првој измени и допуни Плана јавних набавки Фонда за 2017. годину. Овом изменом укупно расположива средства од 68.591.364,00 динара са ПДВ-ом за набавку лекова и медицинског потрошног материјала, расподељена су на 2 нове набавке. Расподељена средства су у оквиру укупно опредељених средстава из Финансијског плана Фонда за 2017. годину по конту 471213 - Фармацеутске услуге и материјали - набавка за потребе ВЗУ.

 

Након прве измене Плана јавних набавки за набавке лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме укупно опредељена средства износила су 926.246.157,74 динара.

 

II измена Плана набавки Фонда

 

Управни одбор Фонда на седници одржаној 18.09.2017. године под бројем 59-65 донео је Одлуку о другој измени  и допуни Плана јавних набавки Фонда за 2017. годину. Овом изменом отворене су 2 нове позиције Плана у делу који се односи на набавке лекова и медицинског потрошног материјала: Кесе за прикупљање и дренажу и Уређаји, инструменти и мaтеријал за инфузију укупне вредности 8.992.600,00 динара са ПДВ-ом и вршена је техничка измена у делу Плана јавних набавки за набавку медицинске опреме за једну позицију Плана.

 

Другом изменом Плана јавних набавки Фонда, све измене и допуне истог нису захтевале ангажовање додатних новчаних средстава, већ су дата средства обезбеђена прерасподелом првобитно одобрених средстава.

 

 

III измена Плана набавки Фонда

 

Управни одбор Фонда на седници одржаној 22.11.2017. године под бројем 59-84 донео је Одлуку о трећој измени  и допуни Плана јавних набавки Фонда за 2017. годину. Овом изменом отворене су 4 нове позиције Плана јавних набавки за 2017. годину, у делу 2) Јавне набавке лекова и медицинског потрошног материјала за које ће поступак бити покренут, спроведен и уговори закључени у 2017. години, по конту економске класификације 471213.

 

Финансијска средства за наведене нове позиције Плана обезбеђена су прерасподелом средстава са 11 позицијa Плана, које се односе на набавке лекова и медицинског потрошног материјала за које су поступци спроведени и уговори закључени у укупном износу од 50.299.999,00 динара са ПДВ-ом.

 

Трећом изменом Плана јавних набавки Фонда, све измене и допуне истог нису захтевале ангажовање додатних новчаних средстава, већ су дата средства обезбеђена прерасподелом првобитно одобрених средстава.

 

VI.2. Реализација Плана набавки Фонда 

Степен реализације спроведених  поступака јавних набавки

 

По Плану јавних набавки Фонда за 2017. годину спроведена су укупно 52 поступка јавних набавки лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме и закључена су 233 уговора укупне вредности 667.986.506,94 динара, и то:

·      На основу предлога потреба Управе за војно здравство (исказаних потреба крајњих корисника), а у складу са усвојеном динамиком Плана и достављеним Захтевима за набавку покренута и спроведена су 43 поступка набавки лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме за потребе војноздравствених установа и закључено је 185 уговора у вредности од 438.655.524,18 динара.

·      На основу Предлога учешћа војног здравства Управе за војно здравство у заједничким набавкама Фонда и РФЗО-а, а кроз учешће у раду комисија заједничких набавки лекова и медицинског потрошног материјала од стране два наручиоца Фонда и РФЗО-а покренуте су и спроведене набавке за 10 позиција Плана и закључено 85 оквирних споразума  у вредности од 1.077.359.997,57 динара. По наведеним оквирним споразумима а на основу захтева Управе за војно здравство (војноздравствених установа) за уговарање закључено је 48 уговора, укупне вредности од 229.330.982,76 динара.

 

Од 58 позиција Плана јавних набавки који се односи на набавке лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме, узимајући у обзир да су трећом изменом Плана јавних набавки отворене 4 нове позиције (Измена плана усвојена 22.11.2017. године), као и да је Управа за војно здравство одустала од једне позиције и за исту није достављен захтев за набавку, Фонд је од преостале 53 позиције спровео набавке за укупно 52 позиције, те степен реализације Плана јавних набавки лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме у 2017. години износи  98,11%.

 

Што се тиче финансијских показатеља у 2017. години за набавку лекова и медицинског потрошног материјала укупно је утрошено 480.196.146,59 динара, док је за набавку медицинске опреме укупно утрошено 49.267.068,21 динара. У наведене суме урачунате су и плаћене пренете обавезе из ранијег периода.  

 

У 2017. години за потребе функционисања Фонда покренуте су и спроведене јавне набавке за 3 позиције Плана и по истим су закључена 3 уговора укупне вредности 1.340.687,40 динара.

 

У складу са Планом набавки на које се Закон о јавним набавкама не односи, за потребе функицонисања Фонда, у 2017. години спроведено је 8 набавки и по истим су издате наруџбенице укупне вредности од 1.626.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

Тежишни задатак, којим је предвиђено стварање услова за спровођење заједничких јавних набавки лекова и медицинског потрошног материјала Фонда и РФЗО, реализован је кроз спровођење и реализацију 10 позиција Плана јавних јавних набавки лекова и медицинског потрошног материјала од стране два наручиоца.

 

VII ЗАКЉУЧАК

 

Уз све проблеме у функционисању током 2017. године Фонд је, уз велике напоре  недовољног броја запослених, задатке из своје надлежности извршавао успешно у    функцији здравственог и материјалног обезбеђења војних осигураника. Права из здравственог осигурања која су војни осигураници користили (лечење у цивилним здравственим установама, несметан приступ лековима у апотекама, путни трошкови за остваривање права из здравственог осигурања, лечење у иностранству, рехабилитација и рефундација боловања), извршена су у потпуности. Међутим, због смањења прихода    Фонда (смањење стопе доприноса за здравствено осигурање и плата и пензија), реално је дошло до објективног смањења нивоа средстава за снабдевање војноздравствених установа лековима, медицинским потрошним материјалом и опремом, што је довело до проблема у снабдевености војноздравствених установа. У 2017. години у односу на претходне године, унапређено је пословање Фонда, али наведене објективне околности неповољно су се  одразиле на укупно пословање Фонда. 

 

У 2017. години надзор над радом и пословањем Фонда вршен је од стране Државне ревизорске институције и Интерне ревизије Министарства одбране. У закључку Државна ревизорска институција оцењује да Фонд није кршио обавезу доброг пословања. Интерна ревизија је спровела ревизију плаћања трошкова лечења у иностранству и утврдила je да је норматива застарела и неадекватна и да треба допунити Правилник о здравственој заштити војних осигураника и чланова њихових породица одредбом да Управа за војно здравство прописује врсте болести за које се врши упућивање у иностранство и здравствене установе у које се упућивање може вршити.

 

VIII МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ФОНДА У 2018. ГОДИНИ

 

1.    Побољшавање услова за остваривања права из здравственог осигурања и материјалног обезбеђења војних осигураника и корисника права, а нарочито у местима где нема војноздравствених установа.

Стручна служба Фонда ће:

-      сагледати целокупну ситуацију и извршити анализу стања остваривања здравствене заштите на примарном, секундарном и терцијарном нивоу, анализу распрострањености апотекарских установа на целокупној територији Републике Србије и начина остваривања права из здравственог осигурања и функционисања апотекарских установа посебно у местима где нема војно здравствених установа и предузети мере за отклањање уочених слабости,

-            извршити анализу постојеће правне регулативе и припремити измене и допуне исте и

-               израдити План доношења нових прописа којим се уређују права из здравственог осигурања војних осигураника.

Рок: до краја 2018. године.

 

2.    Учешће Фонда у изради Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника, а након његовог доношења, доношење потребних подзаконских аката за његову примену, као и доношење општих аката из надлежности Управног одбора Фонда на основу овлашћења из Статута Фонда.

 

3.    На основу нове формације извршити кадровске попуне Фонда и обуку запослених ради ефикаснијег пословања Фонда.

Стручна служба Фонда у складу са новом Књигом формације Фонда извршиће анализу попуњености и потреба за попуном и сходно томе ће израдити и упутити предлог за хитну попуну.

Након извршене попуне, дефинисаће приоритете, израдити План и програм обуке запослених и реализовати обуку.

Рок: јун 2018. године.

 

4.    Активно учешће у проналажењу решења за сарадњу са Републичким фондом за здравствено осигурање по питањима лечења цивилних осигураника у   војноздравственим установама, с циљем да се средства по том основу уплаћују на рачун овог Фонда.

На нивоу Министарства одбране формиран је Радни тим за израду Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника. Два представника Фонда су чланови Радног тима. У Нацрту закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника прихваћен је предлог чланова тима из Фонда и предложено је, у делу III-Права из војног здравственог осигурања, да се накнада трошкова за пружене здравствене услуге уреди уговором између Фонда и Републичког фонда за здравствено осигурање. На тај начин ће се новчана средства за пружене услуге лечења цивилних осигураника уплаћивати на рачун овог Фонда.

Рок: Реализација активности је у току.

 

5.    Унапређење сарадње са фондовима здравственог осигурања земаља у региону у вези лечења осигураника Фонда.

 

6.    Доношење новог Правилника о индикацијама за протетичка, ортотичка и друга средства односно помагала и санитарне справе и закључење уговора са произвођачима и овлашћеним продавцима помагала и санитарних справа. Напомена: Правилник је донет на седници Управног одбора 14. маја 2018. године и послат на објављивање.

7.    Унапређивање сарадње са организационим јединицама Министарства одбране (Управа за војно здравство, војноздравствене установе) ради повећања ефикасности система набавки, укључујући оквирне споразуме и заједничке набавке са Републичким фондом  за здравствено осигурање.

 

8.    Формирање матичне евиденције корисника здравственог осигурања и материјалног обезбеђења.

 

9.    Надоградња Здравственог информационог система и увезивање свих учесника у набавци и потрошњи лекова и медицинског потрошног материјала, ради бољег планирања, праћења и контроле набавки и потрошње, а у циљу смањења износа за рефундацију лекова цивилним апотекама.

 

Прилог: Прилог 1

 

 

Број 42-42

од  22. маја 2018. године

 

В.Д. ПРЕДСЕДНИКА

УПРАВНОГ ОДБОРА

пуковник у пензији

Никола Гузина

 

 

 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас