1. Извештај о пословању Фонда СОВО за 2014.год. 
 
На основу члана 10. став 1. тачка 8. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени гласник РС“, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13 – у даљем тексту: Уредба), Управни одбор Фонда подноси

 

  

 И З В Е Ш Т А Ј 

О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА У  2015. ГОДИНИ

 

 

I.    УВОД

 

 Регулативу организације и функционисања Фонда за социјално осигурање војних осигураника (у даљем тексту: Фонд) чине:

-   Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15);


-  Уредба о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени гласник РС“, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13 – у даљем тексту: Уредба);


-   Закон о војсци Југославије („Службени лист СРЈ“, бр. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 и 37/02 и „Службени лист СЦГ“, бр. 7/05 и 44/05) - одредбе чланова 211- 239 и 273- 278;


- Статут Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени војни лист“, број 28/15 – у даљем тексту: Статут); и


-     Прописи донешени за њихово спровођење.

Фонд је правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање у којем се остварују права из обавезног здравственог осигурања војних осигураника и обезбеђују средства за здравствено осигурање и материјално обезбеђење корисника права. 

Фонд је правно лице и уписан је у регистар Привредног суда у Београду под VI Fi - 8114/95 од 06.06.1995. године. 

Фонд је регистрован код Пореске управе Министарства финансија Републике Србије под бројем: 0000982649 од 30.04.2009. године, на основу чега је Фонду, као пореском обвезнику, додељен порески идентификациони број: 106070529.

Фонд је разврстан од стране Републичког завода за статистику Републике Србије у организације обавезног социјалног осигурања са шифром 8430 и одређен му је матични број: 17677675.

  

У складу са одредбом члана 1. Закона о буџетском систему Фонду је, као директном кориснику јавних средстава, одређен јединствени број корисника јавних средстава „95500“ и ажуриран Правилник о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 124/12) у делу „Корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање“, са следећим елементима:

 

 

ГРУПА/

РАЗДЕЛ/

ГЛАВА

 

 

Н

А

З

И

В

 

М

Е

С

Т

О

 

 

 

ОРГ

ЈЕД

УТ

 

 

 

ПОДРАЧУН

 

 

 

ОЗНАКА

ТРЕЗОРА

 

 

 

МАТИЧНИ

БРОЈ

 

 

 

 

ЈБ КЈС

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

      5

 

ФОНД
ЗА СОЦИЈАЛ:
ОСИГ.

ВОЈНИХ

ОСИГУРАНИ

 

Б

Е

О

Г

Р

А

Д

 

 

40200

 

 

840-14650-22

 

 

 

 

 

 

   601

 

 

17677675

 

 

95500

  Фонд је организацијски подчињен Сектору за буџет и финансије Министарства одбране.

 
II.  ТЕЖИШТЕ РАДА ФОНДА У 2015. ГОДИНИ

 Делатност Фонда прописана је чланом 6. Уредбе и чланом 7. Статута. 

  Тежиште рада Фонда у току 2015. године, чиниле су активности на спровођењу следећих најзначајнијих питања проистеклих из Програма и плана рада Фонда за 2015. годину, као и најважнијих актуелних питања спровођења социјалног осигурања војних осигураника и то:

 • Израда нормативних и статусних докумената Фонда у области здравственог осигурања у складу са Уредбом и законодавством Републике Србије и изналажење решења за могућу реформу система социјалног осигурања војних осигураника и Фонда као организације  обавезног социјалног осигурања
 • Спровођење поступака набавки лекова, медицинског потрошног материјала и опреме за потребе  војноздравствених установа.
 • Склапање уговора са цивилним апотекама за издавање лекова војним осигураницима на војне рецепте.
 • Одлучивање по захтевима и контрола основаности коришћења накнаде дела трошкова за становање корисника војне пензије (у даљем тексту: КВП).
 • Стамбено збрињавање КВП без стана и додела бескаматних кредита у висини 20.000 евра у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке, на дан исплате, у складу са расположивим новчаним средствима.

III.   РАД ОРГАНА ФОНДА

III.1. Управни одбор Фонда

Управни одбор Фонда одржао је 21седницу на којима је разматрао питања из свог делокруга (члан 10. Уредбе и члан 9. Статута).

III.2. Надзорни одбор Фонда

 

Надзорни одбор Фонда одржао је 16 седница на којима је разматрао питања из свог делокруга (члан 12. Уредбе).

III.3. Директор Фонда

Директор Фонда је Драгиша Дабетић.

Директор Фонда обављао је послове из свог делокруга (члан 15. Уредбе и члан 15. Статута).

 III.4. Комисије Фонда 

Комисије Фонда обављале су на својим седницама, следеће послове и задатке: 

Нижа комисија за давање станова Фонда у закуп, примењујући стамбени правилник за војне пензионере, обрађивала је приспеле молбе и доносила закључке о праву на давање стана Фонда у закуп.

 1. Виша комисија за давање станова Фонда у закуп доносила је одлуке по приговорима на закључке, односно решења које је донела Нижа стамбена комисија.
 2. Комисија за накнаду дела трошкова за становање одлучивала је у другом степену по жалбама на закључке, односно решења које је, у првом степену, донео директор Фонда (по захтевима за признавање права на ту накнаду).
 3. Комисија за решавање у првом степену о правима из здравственог осигурања војних осигураника одлучивала је о правима за накнаду погребних и трошкова сахране, као и путним трошковима код коришћења права на здравствену заштиту ван места боравка.
 4. Комисија за израду и дистрибуцију здравствених књижица и формирање матичне евиденције радила је на попуни образаца, припреми за израду, изради и дистрибуцији здравствених докумената крајњим корисницима и разврставању грађе матичне евиденције.

 IV. Рад стручне службе Фонда

Тежиште активности Стручне службе Фонда је у 2015. години је било на припреми нацрта прописа, управно-правним и пословима заступања, спровођењу јавних набавки лекова и медицинског потрошног материјала, стамбеном збрињавању и материјалном обезбеђењу корисника права, пружању стручне помоћи корисницима права, увођењу нових информационих програма и  примени међународних споразума о социјалном осигурању. 

  IV.1. Припрема предлога закона, подзаконских и других прописа 

Управни одбор Фонда на седници одржаној 31.07.2015. године донео је Статут Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени војни лист“, број 4/14). Влада је Решењем 05 број 110-9599/2015 од 10. септембра 2015. године дала сагласност на Статут Фонда („Службени гласник РС“, број 78/15).

Фонд је активно учествовао у изради Нацрта закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника који је Министарство одбране доставило на мишљење надлежним министарствима. Доношењем овог Закона на једном месту ће се регулисати сва питања здравствене заштите и здравственог осигурања која су до сада била регулисана са више уредби и других општих аката. Доношење овог закона је веома значајно, јер је он основ за доношење адекватних подзаконских аката, будући да су постојећи у многоме превазиђени.

Покренута је иницијатива за израду нацрта правилника о индикацијама за протетичка, ортотичка и друга средства односно помагала и санитарне справе, због уочених проблема који се јављају код прописивања, овере и издавања помагала.

IV.2. Управно-правни и послови заступања 

Стручна служба Фонда је обављала своје функционалне послове и задатке у 2015. години по Плану рада за 2015. годину, и то:

 • У првостепеном управном  поступку у вези права на накнаду дела  трошкова за становање донето је 93 решења о признавању права, 163 решења о престанку права, 13 решења о одбијању захтева, 75 решења о промени износа накнаде, 100 решења о привременој обустави исплате и 1327 закључака, а у другостепеном управном поступку – решавању по жалби донето је 76 решења, што укупно износи 1847 предмета;
 • У првостепеном управном  поступку у вези остваривања права из здравственог осигурања у иностранству донето је 71 решење, и то 19 за лечење у иностранству и 52 за признавање трошкова лечења у иностранству, те 78 закључака, што укупно износи 149 предмета;
 • У другостепеном управном поступку у вези остваривања права из здравственог осигурања у земљи (медицинска рехабилитација, накнаде трошкова у вези са  остваривањем права из  здравствене заштите и других накнада и помоћи), укупно је обрађено 149 предмета;
 • Заступање у 75 парничних предмета по основу накнаде дела трошкова за становање  64 предмета се Фонд појављује као тужилац и у 11 предмета као тужени);
 • Заступање у 53 предмета по основу стамбеног збрињавања (47 предмета у којима се Фонд појављује као тужилац и 6 предмета у којима је Фонд тужен);
 • По основу стамбеног обезбеђења вођено је 8 предмета у ванпарничном поступку;
 • Заступање у једном  управном предмету пред општином Нови Београд ради исељења.
 • По основу усклађивања пензија у висини од 11,06% где се поред Републичког фонда ПиО као друготужени појављује Фонд за СОВО било је 412 нових тужби, а укупно је било заказано 3.524 рочишта;
 • У парницама због усклађивања пензија за период од 01.08.2004. до 30.11.2007. године заведене су 22 нове тужбе (обзиром да је Влада определила новац за те намене Републички фонд ПиО странкама издаје потврде о висини дуга чиме се избегавају трошкови вештачења и смањују трошкови поступка, јер се практично на првом рочишту доноси пресуда, при чему Фонд за СОВО сходно договору са Републичким фондом ПиО предмет прослеђује Републичком фонду ПиО). По овом основу било је заказано 104 рочишта;
 • Учествовање у једном предмету из здравственог осигурања у којима је Фонд тужилац.

   IV.3. Решавање стамбених потреба корисника војних пензија

Фонд је, у периоду од 1995. године до 2003. године, прибавио 351 стан. Поред тога са стамбеном задругом „Хидротехника“ потписан је Уговор број 1065-27 од 20.03.2003. године о куповини 58 станова у изградњи, на Новом Београду, на углу улица Гандијеве и Војвођанске, који нису завршени и који су предмет судског спора који је у току.

У току 2015. године Фонд за СОВО није вршио поделу станова обзиром да је у току уређење станова, за које се прво нико од извођача радова није јавио, док је по обновљеној јавној набавци започето уређење 14 станова крајем 2015. године.  

 За 2016. годину очекује се, поред поделе 12 празних станова (два стана на уређењу су подељена током 2014 године),  уређење и подела још најмање 20 станова. Правоснажан закључак о признавању права на решавање стамбеног питања у Фонду, поред већ усељених, има 33 КВП.

Тренутни статус станова Фонда је следећи:

 -          257 станова је откупљено;

  -           22  станa је у закупу на неодређено време;

  -            3    стана су у закупу на одређено време;

  -           61  стан је у судском спору,  

У 2016. години планирана је подела најмање 32 стана.

Поред решавања стамбеног питања доделом станова КВП, Фонд је у 2015. години доделио 98 кредита корисницима војне пензије без стана у износу од 20.000 евра у динарској противвредности. 

IV.4. Обрачун и исплата накнаде дела трошкова за становање и других примања

Просечан број корисника накнаде дела трошкова за становање (у даљем тексту: НТС) у 2015. години био је месечно око 2.827, a укупан нето износ за месечну исплату износио је 34.005.724,09 динара, односно 40.483.004,81 динара бруто, што укупно на годишњем нивоу износи  403.986.549,42 динара нето, односно 481.777.715,89 динара бруто.  

Трошкови за ову намену смањени су у односу на 2014. годину за 27.647.134,30 динара, највише због спроведене провере оправданости коришћења овог права у којој је утврђено да велики број лица прима накнаду без основа или у већем обиму него што им припада, јер нису пријављивали промене које утичу на обим и основаност коришћења накнаде.  Већи број корисника прихватио је вансудско поравнање и враћа више примљена средства, а мањи број, који није прихватио вансудско поравнање је утужен. 

IV.5. Пружање стручне помоћи осигураницима и корисницима права 

 У току 2015. године Корисници права су најчешће тражили стручну помоћ у вези:

 

 • Стамбеног збрињавања КВП без стана, доделом стана или бескаматног кредита од 20.000 евра у динарској противвредности;
 • Остваривања права на накнаду дела трошкова за становање;
 • Остваривања права на здравствену заштиту у Републици Србији и у складу са међународним Споразумима о социјалном осигурању са акцентом на бивше Републике СФРЈ; и
 • Остваривања права на нова здравствена документа.

Информисање је вршено на више комплементарних начина: свакодневном усменом и писаном коресподенцијом, информисањем команди гарнизона, обавештавањем КВП преко извештаја који им се достављају путем Поштанске штедионице, достављањем релевантних информација Удружењима војних пензионера, истицањем на огласној табли у холу седишта Фонда актуелних обавештења из свих области спровођења СОВО. Фонд је извршио штампање и дистрибуцију флајера преко листа „Одбрана“ у вези остваривања права из здравственог осигурања војних осигураника приликом боравка у иностранству. 

У току 2015. године одржано је више састанака са Удружењем војних пензионера Србије и Удружењем пензионисаних војних подофицира Србије у вези решавања проблема здравственог збрињавања корисника војних пензија и чланова њихових породица, као и права из здравственог осигурања војних осигураника. Представници Фонда, пре свега директор, редовно су учествовали на свим састанцима и анализама рада у организацији удружења војних пензионера. 

IV.6. Примена међународних споразума о социјалном осигурању

Фонд примењује међународне споразуме у области здравственог осигурања као један од надлежних носилаца у Републици Србији. Током 2015. године примена ових споразума у највећој мери се одвијала са државама насталих из СФРЈ. Међународни споразум о социјалном осигурању Република Србија је потписала са  Аустријом, Белгијом, Босном и Херцеговином, Бугарском, Великом Британијом, Италијом, Луксембургом, Мађарском, Македонијом, Немачком, Пољском, Румунијом, Словачком, Словенијом, Француском, Холандијом, Хрватском, Чешком и Турском, од чега је већина земаља из Европске уније.

Војним осигураницима са пребивалиштем у другим државама омогућено је коришћење права на здравствено осигурање у другој држави уговорници, било у туристичкој варијанти (стварни трошкови)  или у случају промене пребивалишта (паушална давања).

Наглашавамо да се међународни споразум о социјалном осигурању у области здравственог осигурања војних осигураника и даље не примењује на војне осигуранике на територији Црне Горе. Почев од  2014. године, па и током 2015. Године, реализовано је више контаката између органа за везу Републике Србије и Републике Црне Горе. Покренута је иницијатива за измену Споразума како би се исти примењивао и на  војне осигуранике, али до данашњег дана све се свело само на иницијативу.

Представници Фонда, као један од два надлежна носиоца за здравствено осигурање  у Републици Србији,  активно учествују, као чланови делегације Републике Србије,  у свим међудржавним  билатералним разговорима у вези са применом међународних споразума о социјалном осигурању у области здравственог осигурања.

 У току 2015. године поднето је захтева  за паушална давања за здравствено осигурање, на основу промене пребивалишта, према следећем: 

 1.   За Републику Хрватску послато је 7 пријава на здравствено осигурање – до сада укупно 82,
 2.   За Републику  Словенију 2 пријаве – до сада укупно 31,
 3.    За БЈР Македонију 6 пријава – до сада укупно 28,
 4.   За БиХ 60 пријаве – до сада укупно 1550.
 5.  Извршено је одјава са здравственог осигурања за укупно 155 лица.
 6.  По основу туристичких путовања издато је укупно 441 образац. 
 7. Oбавезe из међународних споразума о социјалном осигурању за 2015. годину регулишу се редовно, по динамици пристизања обрачуна, осим са Републиком Српском.

IV.7. Рад са странкама, овера и обрада рачуна

 1. Рад са странкама, овера и обрада рачуна одвијала се кроз следеће активности:
 2. Овера и издавање здравствених књижица (пријава, промена, одјава)   10429
 3. Обрада збирних рачуна за издата помагала                 775
 4. Овера рецепата за ортопедска помагала                  15873
 5. Издато коришћених  помагала                                    112
 6. Обрачун путних трошкова                                        16356
 7. Рефундација погребних трошкова и посмртне помоћи  663
 8. Рефундација лекова и лечења у цивилним здравствeним установама  и апотекама                                            1627 
 9. Обрада рачуна за лекове                                            4499
 10. Обрада рецепата за лекове                                      480013
 11. Обрада месечних електронских рачуна од РФЗО               9

У току 2015. године настављено је са закључивањем уговора са цивилним апотекама и закључено је  55 уговора, тако да сада Фонд има укупно закључено 257 уговора. 

IV.8. Аутоматизација пословања и развој система информатичке подршке

 1. Унапређен је Здравствени информациони систем (ЗИС-а) у делу који се односи на матичну евиденцију и остваривање права војних осигураника из здравственог осигурања;
 2. Извршено је прикључење на РАМКО мрежу 1. Одсека за рад са војним осигураницима Нови Сад и 4. Групе за рад са војним осигураницима Крушевац;
 3. Надоградњен је софтвер за обрачун и пријаву пореза за лица која примају Накнаду дела трошкова становања.

 

V.  ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

V.1. Припрема годишњих докумената и извештаја

Припремљени су: Програм и План рада Фонда за 2016. годину, Извештај о извршењу Финансијског плана Фонда и Стручне службе Фонда за 2014. годину, План набавки добара и услуга Фонда за 2015. годину, Финансијски план Фонда за 2016. годину, са пројекцијама за 2017. и 2018. годину. Наведена документа су усвојена, односно одобрена од надлежних органа.

V.2. Статус Фонда као директног корисника јавних средстава, са роком за састављање и местом за подношење Извештаја о извршењу Финансијског плана Фонда за 2015. годину.

У складу са одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09...и 103/15, у даљем тексту: Закон), Фонд за СОВО је за 2015. годину извршио обавезе у складу са прописима за буџетски систем Републике Србије, и то: 

Извршен је попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2015. године.

  Извршен је годишњи обрачун амортизације на дан 31.12.2015. године.

Прописани биланси и извештаји од 1) до 5) садржаја финансијског извештаја из    члана 78. став 1. тачка 1) под (2) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13, 63/13, 142/14, 68/15 и 103/15), члана 6. став 3. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006) и члана 4. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/2015), сачињени су и у прописаном року достављени Управи за трезор Министарства финансија и привреде Републике Србије, односно организационој јединици Управе за трезор код које овај Фонд има отворене подрачуне за пословање.

  V.3. Финансијски план Фонда за 2015. годину са извештајем о извршењу 

Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника, заведен је под бројем 12121-3 од 10.12.2014. године и објављен у „Службеном гласнику РС“, бр 142/14.

  Одлука о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2015. годину, деловодни број 8897-3 од 25.11.2015. године, донета је на седници Управног одбора Фонда одржаној 25.11.2015. године (Сл. гласник РС, бр. 116 и 117/14).

 Директор Фонда је у 2015. години донео Решење о преусмеравању апропријација утврђених Финансијским планом Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2015. годину, број 8897-8 од 30.12.2015. године.

Финансијским планом Фонда за финансирање права из здравственог и социјалног осигурања војних осигураника у 2015. години планирани су приходи и примања у износу од 7.169.842.000,00  динара (садржана неутрошена средства из ранијих година).

Наведени износ средстава планиран је да се обезбеди из прихода и примања која чине средства Фонда у складу са одредбом члана 20. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Службени гласник РС“, бр. 102/11, 37/12 и 107/12 и 119/13 – у даљем тексту: Уредба), и то из следећих извора:

1)  Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (економска класификација 321311) у износу од 2.403.287.000, динара који је у укупном износу пренет и распоређен за трошење у 2015. години.

2)      Доприноса на бруто плате и остала лична примања професионалних војних лица која служе за утврђивање пензијског основа, у износу од 1.776.472.000,00 динара.

3)      Текућих трансфера од других нивоа власти у корист Фонда за СОВО (економска класификација 733169 и 741166) у износу од 472.252.000,00 динара.

 4)  Прихода од споредне продаје добара и услуга у износу од 18.956.000,00 динара, односно приходи по основу такси, издавања здравствених књижица и учешћа војних осигураника у трошковима лечења (економска класификација 742266, 742361 и 742366).

5)  Прихода од пенала у корист Фонда за СОВО у износу од 33.700.000,00 динара (743461).

6)   Закупнина за станове у својини Фонда за СОВО у износу од 5.010.000,00 динара (745122).

7)    Мешовитих и неодређених прихода (економска класификација 745167) у износу од 25.340.000,00 динара (поврата претплаћене накнаде дела трошкова за становање и др.).

 8)  Меморандумске ставке за рефундацију расхода (економска класификација 771111) у износу од 211.825.000,00 динара (побољшање материјалног положаја корисника војних пензија - исплата бесповратних кредита).

 9)    Доприноса за здравствено осигурање КВП који плаћа РФ ПИО за војне осигуранике у износу од 2.200.000.000,00 динара (економска класификација 781318) и

10)  Примања од продаје нефинансијске имовине – станова (економска класификација 811166) у износу од 23.000.000,00 динара.

Укупни расходи и издаци у 2015. години планирани су у износу од 7.169.842.000,00 динара, односно на нивоу планираних прихода и примања.

Планирани приходи и примања Фонда за 2015. годину распоређени су за финансирање расхода и издатака у складу са одредбом члана 21. Уредбе, према следећем:

  1)      За расходе за запослене у износу од 340.000,00 динара. У том износу садржани су расходи по конту економске класификације 416112.

  2)    За сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал у износу од 224.389.000,00 динара. У том износу садржани су расходи по контима економске класификације 421, 422, 423, 424, 425 и 426.

  3)    За права и накнаде из социјалног осигурања у износу од 5.690.342.000,00 динара. У том износу садржани су расходи по конту економске класификације 471.

  4)       За накнаде из буџета за становање и живот и накнаду за децу и   породицу у износу од 488.692.000,00 динара (конто економске класификације 472).

  5)    За порезе, таксе, пенале и новчане казне и пратеће трошкове задуживања у износу од 4.805.000,00 динара (конта економске класификације 444, 482 и 483).

  6)       За набавку електронске опреме, медицинске опреме, рачунарске и административне опреме у износу од 761.274.000,00 динара (конта економске класификације 512).

У прилогу је дат табеларни приказ извршења Финансијског плана Фонда за период од 1. јануара до 31. децембра 2015. године у коме су садржани подаци о планираним и наплаћеним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима.


 Средства Фонда опредељена су према основној и додатној делатности Фонда и чине их:

 • Средства Фонда за здравствено осигурање војних осигураника  и
 • Средства Фонда за материјално обезбеђење корисника права

Средства Фонда за материјално обезбеђење корисника права чине:

 • Средства Фонда за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана и
 • Средства за накнаду дела трошкова за становање корисницима војне пензије без стана.

 V.3.1.  Средства Фонда за здравствено осигурање војних осигураника

Основни извор обезбеђења средстава за здравствено осигурање војних осигураника је допринос за обавезно здравствено осигурање који се обрачунава на бруто плате професионалних војних лица и нето војне пензије и уплаћује овом Фонду од стране Министарства одбране и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Обрачун и уплата се врше на основу Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (“Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05 и 62/06), којим је одређена стопа доприноса за обавезно здравствено осигурање за запосленог и послодавца и примењује се на бруто плате професионалних војних лица и нето војне пензије.

 Према прописима из области здравствене заштите и здравственог осигурања војних осигураника из средстава доприноса за здравствено осигурање се финансира: набавка лекова, медицинског материјала и опреме за потребе војноздравствених установа; исплата трошкова лечења у цивилним здравственим установама у земљи и у иностранству; трошкови путовања у вези са лечењем; рефундација средстава за лекове, ортопедска и друга помагала купљена у цивилном сектору; накнаде погребних трошкова и посмртне помоћи за чланове породице војних осигураника (носиоца осигурања); накнаде члановима Управног и Надзорног одбора Фонда, накнаде члановима комисија Фонда, накнада лицима ангажованим по уговору о делу, по уговорима о привременим и повременим пословима и др. 

 Средства Фонда за СОВО планирана су у укупном износу од 7.169.842.000,00 динара. У току 2015. године наплаћена средства у износу од 4.695.103.074,13 динара, што са пренетим средствима из 2014. године у износу од 2.403.846.516,57 динара, чини средства у укупном износу од 7.098.949.590,70 динара или 99,01 % од износа планираних прихода и примања.

  У 2015. години наплаћена су средства Фонда за СОВО у укупном износу од 4.695.103.074,13  динара, према следећем, односно по основу:

  1)      Доприноса на бруто плате и остала лична примања професионалних војних лица која служе за утврђивање пензијског основа, у износу од 1.801.918.306,13 динара.

  2)      Текућих трансфера од других нивоа власти у корист Фонда за СОВО (економска класификација 733169 и 741166) у износу од 453.542.232,40 динара.

 3)      Прихода од споредне продаје добара и услуга у износу од 17.755.637,00 динара, односно приходи по основу такси, издавања здравствених књижица и учешћа војних осигураника у трошковима лечења (економска класификација 742266, 742361 и 742366).

 4)     Прихода од пенала у корист Фонда за СОВО у износу од 26.960.786,13 динара (743461).

5)     Закупнина за станове у својини Фонда за СОВО у износу од 4.260.299,39 динара (745122).

 6)      Мешовитих и неодређених прихода (економска класификација 745167) у износу од 5.675.685,57 динара (поврата претплаћене накнаде дела трошкова за становање и др.).

 7)      Меморандумских ставки за рефундацију расхода (економска класификација 771111) у износу од 213.206.162,59, динара (побољшање материјалног положаја корисника војних пензија - исплата бесповратних кредита).

 8)      Доприноса за здравствено осигурање КВП који плаћа РФ ПИО за војне осигуранике у износу од 2.148.004.965,99 динара (економска класификација 781318) и

 9)      Примања од продаје нефинансијске имовине – станова (економска класификација 811166) у износу од 23.778.998,93 динара.

У 2015. години исплаћени су расходи на терет средстава Фонда за СОВО у укупном износу од 6.240.710.960,44 динара или 87,04% од износа планираних расхода и издатака, према следећем:   

1)      За расходе за запослене у износу од 332.278,38 динара. У том износу садржани су расходи по конту економске класификације 416112. 

2)   За сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал у износу од 116.342.962,43 динара. У том износу садржани су расходи по контима економске класификације 421, 422, 423, 424, 425 и 426.

3)   За права и накнаде из социјалног осигурања у износу од 5.445.549.946,41 динара. У том износу садржани су расходи по конту економске класификације 471.

 4)      За накнаде из буџета за становање и живот и накнаду за децу и породицу у износу од 453.441.170,57 динара (конто економске класификације 472).

 5)     За порезе, таксе, пенале и новчане казне и пратеће трошкове задуживања у износу од 3.699.553,22 динара (конта економске класификације 444, 482 и 483) и

6)    За набавку електронске опреме, медицинске опреме, рачунарске и административне опреме у износу од 221.345.049,43 динара (конта економске класификације 512).
 

Стање расположивих средстава Фонда за СОВО на дан 31.12.2015. године износило је 858.238.630,26 динара. Средства су пренета у 2016. годину и биће коришћена у складу са њиховом наменом.  

V.3.2. Средства Фонда за материјално обезбеђење корисника права  

Средства Фонда за материјално обезбеђење корисника права чине:

 • Средства Фонда за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана и
 •  Средства за накнаду дела трошкова за становање.

 

V.3.2.1. Средства Фонда за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана

  Средства Фонда за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана планирана су у укупном износу од 239.835.000,00 динара, и то по основу меморандумских ставки за рефундацију расхода (отплата стамбених кредита) у износу од 211.825.000,00 динара, од продаје станова у државној својини у укупном износу од 23.000.000,00 динара и од закупнина за станове у укупном износу од 5.010.000,00 динара. У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године наплаћена су средства у укупном износу од 241.245.460,91 динар или 100,58% од износа планираних прихода и примања, према следећем:

 1. од закупнина за станове Фонда дате у закуп на одређено и неодређено    време у износу од 4.260.299,39 динара;

 2. од откупа станова у власништву Фонда у износу од 23.778.998,93 динара и
 3.  од отплате стамбених кредита у износу од 213.206.162,59 динара. 

У 2015. години исплаћени су расходи на терет средстава Фонда за стамбене потребе корисника војних пензија без стана у износу од 236.283.502,00 динара или 98,52% од износа планираних расхода и издатака. Са утрошеним средствима исплаћено је 98 кредита корисницима војне пензије без стана у динарској противвредности од 20.000 евра, у износу од 236.283.502,00 динара.

Стање укупно расположивих средстава Фонда за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана на дан 31.12.2015. године износило је 12.517.777,15 динара (наведени износ чине новчана средства обезбеђена за исплату кредита корисницима војне пензије без стана у динарској противвредности од 20.000 евра, као и део средства по основу повраћаја од стране корисника војних пензија за неприпадно исплаћене накнаде трошкова становања). 

V.3.2.2. Средства за накнаду дела трошкова за становање

 За исплату накнаде дела трошкова за становање корисницима војне пензије без стана, Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, у оквиру раздела Министарства одбране, по апропријацији економске класификације 472811, обезбеђена су средства из буџета у износу од 488.592.000,00 динара.  

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године трансферисана су средства и предметна накнада исплаћена је корисницима за децембар 2014. године и за период јануар-новембар 2015. године у укупном износу од 453.346.233,86 динара.
На рачун буџета,  закључно са 31.12.2015. године, извршен је повраћај неутрошених средстава у  износу од 22.211.646,14 динара.

V.4. Ненаплаћена потраживања Фонда
 

Структура ненаплаћених потраживања Фонда за СОВО је следећа:

 1.      За  исплаћене војне пензије корисницима у Републици Црној Гори за период јун 2004 - август 2005. године, Фонд потражује од Фонда за реформу система одбарне ДЗ СЦГ, односно од Министарства финансија Републике Црне Горе, средства у износу од 394.978.967,60 динара. Војне пензије су исплаћене на основу одлука министра одбране, број 1559-75 од 24.11.2004. године и број 1669-1 од 02.02.2005. године. Потраживање је евидентирано на економској класификацији 122197- Спорна потраживања.

Образложење: Министарство финансија Републике Црне Горе код исплате плата професионалним војницима на служби у јединицама и установама на територији те државе Фонду није уплаћивало доприносе за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање.

2.      Потраживања од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за обрачунате а неуплаћене доприносе за здравствено осигурање на нето војне пензије за период од 2005. до 2011. године у износу од 7.580.196.466,95 динара није уплаћен и евидентиран је у пословним књигама Фонда као спорно потраживање на економској класификацији 122197.

Образложење: Потраживање је настало као последица недовољно обезбеђених новчаних средстава у буџету за исплату пензија и уплату пуног износа доприноса за здравстевно осигурање на пензије војних пензионера, тако да су се пензије исплаћивале и ако нису уплаћивани доприноси за здравствено осигурање. Наведено потраживање је приликом статусног одвајања као обавезу у својим пословним књигама преузео Фонд ПИО.

3.     Потраживање од „СЗ Хидротехника“ из Београда по основу исплаћених средстава за купљених 58 станова у изградњи на Новом Београду у износу од 64.566.863,60 динара. Потраживање је предмет судског спора и евидентиран је у пословним књигама Фонда као спорно потраживање на економској класификацији 122197. 

4.    Потраживање од Хидротехнике у износу од 47.405.375,12 динара на економској класификацији 123951, спорни остали краткорочни пласмани.

5. Потраживања од Хидротехнике за обрачунате камате у износу од 168.559.599,90 динара.

6.   Незатворени  аванси дати Хидротехници за стамбене објекте у  износу од 149.895.235,70 динара.

V.5. Резултат пословања Фонда за 2015. годину

Финансијски план Фонда за период од 1. јануара до 31. децембра 2015. године реализован је према следећем:

Пословни резултат Фонда за 2015. годину износи 1.545.607.886,31 динар – дефицит.

Приходи и примања су наплаћени у износу од 4.695.103.074,13  динарa или са 98,50% од планираног износа без пренетих средстава из ранијих година.

Расходи и издаци су извршени у износу од 6.240.710.960,44 динара или са 130,93% од планираног износа (4.766.555.000,00 динара) без пренетих средстава из ранијих година. 

Укупан резултат пословања, са пренетим суфицитом из ранијих година у износу 2.403.846.516,57 динара и дефицитом из извештајне године од 1.545.607.886,31 динара, је позитиван и износи 858.238.630,26  динара – суфицит.

   Пренета средства у 2015. годину износе 858.238.630,26 динара.

Управни одбор Фонда донео је Одлуку о утврђивању резултата пословања средстава Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2015. годину и распореду вишка прихода за планирање расхода и издатака и плаћање обавеза у 2016. годину, број 41-27 од 28.04.2016. године.

 VI. НAБАВКЕ ДОБАРА И УСЛУГА ФОНДА У 2015. ГОДИНИ                 

VI.1. План набавки Фонда – доношење и правни основ, предмет и вредност:

За 2015. годину донет је План набавки добара и услуга Фонда за социјално осигурање војних осигураника (у даљем тексту: План набавки Фонда) и четири измене и допуне Плана набавки Фонда и то: 

План набавки Фонда за 2015. годину

Управни одбор Фонда на седници одржаној 29. јануара 2015. године донео је План набавки Фонда под бројем 795-2 од 29. јануара 2015. године. Планом набавки Фонда планиране су  јавне набавке у укупном износу од 4.667.599.207,00 динара и набавке на које се закон не примењује у укупном износу од 175.873.697,00 динара, што укупно износи 4.843.472.904,00 динара.

Од укупних средстава Плана набавки Фонда за набавке лекова и медицинског потрошног материјала опредељена су средства у износу од 2.604.885.429,00 динара, а за набавку медицинске опреме опредељена су средства у износу од 656.726.475,00 динара, што за наведена добра укупно износи 3.261.611.904,00 динара од тога:

За набавке лекова и медицинског потрошног материјала

  -     из Раздела 1 - набавке за које је поступак покренут у 2014. години а за које је поступак спроведен и уговори закључени у 2015. години опредељена су средства у укупном износу од 1.583.441.516,00 динара
   -      из Раздела 2 - набавке за које је поступак покренут, спроведен и уговори закључени у 2015. години опредељена су средства у укупном износу од 1.021.443.913,00 динара

За набавке медицинске опреме

-      из Раздела 1 - набавке за које је поступак покренут у 2014. години а за које је поступак био спроведен и уговори закључени у 2015. години опредељена су средства у укупном износу од 495.710.596,6 динара
 -      из Раздела 2 - набавке за које је поступак покренут, спроведен и уговори закључени у 2015. години опредељена су средства у укупном износу од 161.015.878,4 динара.  

 За набавке добара и услуга у 2015. години, које су у функцији обезбеђења и спровођења послова Фонда опредељена су средства у износу од 1.407.786.000,00 динара.

За набавке на које се Закон не примењује опредљена су средства у износу од 174.075.000,00  динара, које су у функцији обезбеђења услова за рад и пословање Фонда, умањена за износ од 1.798.697,00 динара који се односи на набавку медицинске опреме, а који је исказан у укупном износу за набавку медицинске опреме. 

I измена Плана набавки Фонда

 Управни одбор Фонда на седници одржаној 24.04.2015. године донео је прву измену Плана набавки Фонда под бројем 795-16 од 24.4.2015. године. Са првом изменом Плана набавки, због повећане потрошње лекова за хуману употребу, као и потребе корекције појединих процењених вредности, извршено је преусмеравањe новчаних средстава са појединих позиција планираних набавки медицинског потрошног материјала и медицинске опреме за које је процењена вредност прецењена, на набавке лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме за које је процењена вредност потцењена,  с тим да укупна вредност у Плану набавки није мењана.

II измена Плана набавки Фонда

Управни одбор Фонда на седници одржаној 10.08.2015. године донео је другу измену и допуну Плана набавки Фонда под бројем 6105-2 од 10.8.2015. године. Са донетим изменама и допунама, увећане су вредности позиција Плана за набавке лекова за хуману употребу и уређаја за подржавање реналне функције и отворена је нова позиција Плана за набавку дијализног потрошног материјала за потребе војног осигураника путем преговарачког поступка. Наведене измене и допуне Плана су реализоване преусмеравањем новчаних средстава између планираних набавки медицинског потрошног материјала, с тим да укупна вредност у Плану набавки није мењана.

III измена Плана набавки Фонда

Управни одбор Фонда на седници одржаној 23.09.2015. године донео је трећу измену и допуну Плана набавки Фонда под бројем 7042-2 од 23.09.2015. године. Са донетим изменама и допунама извршено је преусмеравање новчаних средстава између планираних набавки медицинске опреме, укупна вредност у Плану набавки није мењана.

IV измена Плана набавки Фонда

Управни одбор Фонда на седници одржаној 25.11.2015. године донео је четврту измену и допуну Плана набавки Фонда под бројем 8897-2 од 25.11.2015. године. Након што је Тим за праћење реализације набавки лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме (формирао Министар одбране) сагледао од стране крајњих корисника исказане потребе за набавком дефицитарних лекова (биолошка терапија), медицинског потрошног материјала и медицинске опреме извршена је четврта измена Плана набавки Фонда за СОВО у делу Плана који се односи на јавне набавке лекова и медицинског потрошног материјала и медицинска опреме. Средства која су преостала као разлика између вредности закључених уговора и процењених вредности из захтева и средстава која нису могла бити утрошена распоређена су на већ постојећих 8 непокренутих позиција за набавку лекова и медицинског потрошног материјала, као и на 6 новоотворених позиција за набавку лекова и медицинског потрошног материјала и 18 новоотворених позиција за набавку медицинске опреме. Са донетим изменама и допунама укупна вредност у Плану набавки није мењана.  

План набавки Фонда чије се позиције односе на набавке лекова, медицинског материјала и медицинске опреме за потребе снабдевања и рада војноздравствених установа у 2015. години, као и на набавке које су у функцији обезбеђења услова за рад и пословања Фонда, усаглашене су са потребама војноздравствених установа и реалним могућностима финансирања, што је у знатној мери утицало на снабдевеност система војног здравства.

Крајем 2014. године Министар одбране донео је Решење о образовању Тима за праћење реализације набавки лекова, потрошног материјала и опреме (у даљем тексту:Тим), чији је задатак био да на нивоу Министарства изради Предлог концепта јавне набавке лекова, потрошних средстава и опреме за 2015. годину, води рачуна о начину реализације планираних јавних набавки, као и да о реализованим/нереализованим набавкама редовно извештава Кабинет министра одбране. Тим чине представници Управе за војно здравство, Војномедицинске академије и Фонда за социјално осигурање војних осигураника. Током 2015. године представници Фонда за СОВО активно су учествовали у раду Тима. 

На основу анализе снабдевености лековима, медицинским потрошним материјалом, као и расположивих новчаних средстава приоритет у спровођењу набавки за систем војног здравства у 2015. години дат је набавкама лекова и медицинског потрошног материјала.

Решењем Министра одбране формирана је Међуресорна радна група састављена од представника Фонда за СОВО, организационих јединица Министарства одбране, Министарства здравља и Републичког фонда за здравствено осигурање, која је радила на изради предлога о начину функционисања и финансирања капацитета војноздравствених установа укључених у План мрежа здравствених установа у Републици Србији у 2015. години. На чело радног тима именован је директор Фонда за СОВО. У току 2015. године у више наврата су одржани састанци, али до коначне израде Нацрта споразума није дошло.

Поменута проблематика је подигнута на виши ниво, односно укључени су државни секретари оба министарства, али до краја године нису усаглашени ставови.

Основна идеја је била да Републички фонд за здравствено осигурање уплаћује Фонду за СОВО средства која војноздравствене установе остваре по основу пружања услуга цивилним осигураницима.

VI.2. Реализација Плана набавки Фонда

Степен реализације спроведених  поступака јавних набавки

У 2015. години за набавку лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме закљученoje 414 уговорa у укупној вредности 2.014,3 милиона динарa.

 Укупно планирана средства за набавку лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме износила су 3.261,6 милиона динара. Спроведени су поступци у планској (номиналној) вредности у износу од 2.470,3 милиона динара, стим што је фактичка (уговорена) вредности износи 2.014,3 милиона динара, а разлика у износу од 456 милиона динара је у постигнутим нижим ценама у односу на процењене вредности.
За преостала средства поступци су покренути крајем 2015. године и биће реализовани у 2016. години.Такође, потребно је напоменути да након IV измене Плана фонда због достављеног  лимита у смерницама Министарства финансија, да пренета средстава за 2016. годину могу износити највише 1.000 милиона динара, приступило се смањењу вредности захтева за покренуте набавке крајем 2015. године, а од појединих позиција плана за набавку медицинске опреме се одустало.  У односу на планску вредност предметних добара у износу од 3.261,6 милиона динара, проценат реализације у смислу планске (номиналне) вредности спроведених поступка набавки лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме у 2015. години износио је 75,7 %.
Што се тиче финансијских показатеља у 2015. години укупно је утрошено 2.535,4 милиона динара за ове намене, с тим што у ту суму улазе и плаћене одређене обавезе из ранијег периода.

Степен реализације спроведених  поступака јавних набавки лекова и медицинског потрошног материјала

  У 2015. години од укупно закључених 414 уговора, за набавке лекова и медицинског потрошног материјала закључено је 373 уговора.

Укупно планирана средства за набавку лекова и медицинског потрошног материјала износила су 2.604,8 милиона динара. Спроведени су поступци у планској (номиналној) вредности у износу од 2.254 милиона динара, с тим што фактичка (уговорена) вредност износи 1.826 милиона динара а разлика у износу 428 милиона динара је у постигнутим нижим ценама у односу на процењене вредности. За преостала средства поступци су покренути крајем 2015. године и биће реализовани у 2016. години.

Степен реализације износио је 86,5 %.у односу на планску вредност предметних добара.

Што се тиче финансијских показатеља у 2015. години укупно је утрошено 2.317 милиона динара за ове намене, с тим што у ту суму улазе и плаћене одређене обавезе из ранијег периода.

Степен реализације спроведених  поступака јавних набавки медицинске опреме 

У 2015. години од укупно закључених 414 уговора, за набавке медицинске опреме закључен је 41 уговор.

Укупно планирана средства за набавку медицинске опреме износила су 656,7 милиона динара. Спроведени су поступци у планској (номиналној) вредности у износу од 216,3 милиона динара, с тим што фактичка (уговорена) вредност износи 188,3 милиона динара, а разлика у износу 28 милиона динара је у постигнутим нижим ценама у односу на процењене вредности.

За преостала средства поступци су покренути крајем 2015. године и биће реализовани у 2016. години, а од појединих позиција плана за набавку медицинске опреме се одустало услед достављених лимита прелазних обавеза за 2016. годину од стране Министарства финансија.

У односу на планску вредност предметних добара степен реализације  је  32,9 %, из разлога што је од Управе за војно здравство сукцесивно од априла до септембра месеца у складу са потребама крајњих корисника – војноздравствених установа достављено 20 захтева.

Такође, Управа за војно здравство је након спроведене техничко-економске анализе, у октобру 2015. године одустала од 2 предмета набавке за које је започет поступак набавке (систем за 3Д планирање радиотерапије -процењена вредност 51,2 милиона динара и систем за припрему цитостатика - процењена вредност 17 милиона динара).

Што се тиче финансијских показатеља у 2015. години укупно је утрошено 218,4 милиона динара за ове намене, с тим што у ту суму улазе и плаћене одређене обавезе из ранијег периода.

Фонд за СОВО је улажући максималне напоре поступао по свим захтевима за набавке лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме, који су достављени од странe Управе за војно здравство. У поступцима јавних набавки са објављивањем претходног обавештења, искоришћена је законска могућност скраћења рокова спровођења поступака. Такође, Фонд за СОВО је и ван радног времена користећи све расположиве кадровске капацитете радио у циљу што боље реализације поступака јавних набавки.

Интерна ревизија је након извршене ревизије система јавних набавки, а с обзиром на сложену организацију у којој функционише Одељење за јавне набавке Фонда за СОВО (Управа за војно здравство – војноздравствене установе), констатовала да на захтеване поступке јавних набавки (појединачни поступци су спроведени у преко 1.000 партија), на стручност понуђача из фармацеутских кућа, запослени у Одељењу за јавне набавке лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме улажу додатни напор за обављање редовних дужности.

 На укупни степен реализације Плана набавки Фонда за СОВО у делу који се односи на набавке лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме такође су у одређеној мери утицале и неправилно и недовољно прецизно урађене спецификације предмета набавке, као и неадекватно одређивање процењених вредности.

VII.  ЗАКЉУЧАК

 Уз све проблеме у функционисању током 2015. године Фонд је, уз велике напоре запослених, задатке из своје надлежности извршио у функцији здравственог и материјалног обезбеђења војних осигураника. Права из здравственог осигурања која су војни осигураници користили (лечење у цивилним здравственим установама, несметан приступ лековима у апотекама, путни трошкови за остваривање права из здравственог осигурања, лечење у иностранству, рехабилитације и рефундација боловања), извршена су у потпуности. Међутим, због смањења прихода Фонда (смањење стопе доприноса за здравствено осигурање и плата и пензија), реално је дошло до објективног смањења нивоа средстава за снабдевање војноздравствених установа лековима, медицинским потрошним материјалом и опремом, што је довело до проблема у снабдевености војноздравствених установа. Ситуацију додатно погоршава и чињеница да се лекови, медицински потрошни материјал и опрема које набавља овај Фонд користе и за пружање здравствених услуга цивилним осигураницима у војноздравственим установама, јер се средства која Републички фонд за здравствено осигурање уплаћује у буџет за наведене намене не стављају се на располагање у пуном износу војноздравственум установама. У 2015. години у односу на претходне године, унапређено је пословање Фонда, али наведене објективне околности неповољно су се одразиле на укупно пословање Фонда.  

У 2015. години надзор над радом и пословањем Фонда вршен је од стране Државне ревизорске институције, Инспектората одбране и Интерне ревизије Министарства одбране. У закључку Државна ревизорска институција оцењује да Фонд није кршио обавезу доброг пословања. Инспекторат одбране је утврдио само одређене недостатке и належио мере које су извршене или је у току њихово извршење. Интерна ревизија је спровела ревизију система јавних набавки и није утврдила неправилности у поступцима јавних набавки.

VIIIМЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ФОНДА У 2016. ГОДИНИ

 

1. Активности на побољшању услова за остваривања права из здравственог осигурања и матријалног обезбеђења војних осигураника и корисника права, а нарочито у местима где нема војноздравствених установа. 

2. Учешће Фонда у изради Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника, а након његовог доношења донети потребна подзаконска акта за његову реализацију, као и доношење општих аката из надлежности Управног одбора Фонда на основу овлашћења из Статута Фонда.

3. У складу са организацијом Министарства одбране и одређивањем места Фонда у систему донети нову формацију, извршити кадровску попуну и обучити запослене ради ефикаснијег пословања Фонда.

4. Фонд ће активно учествовати у проналажењу решења за сарадњу са Републичким фондом за здравствено осигурање како би се решило питање лечења цивилних осигураника у војноздравственим установама, а средства по том основу уплаћивала на рачун овог Фонда.

5. Унапредити сарадњу са фондовима здравственог осигурања земаља у региону у вези лечења осигураника Фонда.

6. Извршити закључивање уговора са установама социјалне заштите као и са институтима за лечење и рехабилитацију у складу са препорукама Државне ревизорске институције. Такође, у сарадњи са Управом за војно здравство, а у складу са већ покренутом процедуром, донети нови Правилник о индикацијама за протетичка, ортоичка и друга средства односно помагала и санитарне справе.

7. Са другим организационим јединицама Министарства одбране (Управа за војно здравство, војноздравствене установе) учинити ефикаснијим систем набавки, укључујући оквирне споразуме и заједничке набавке.

8. Формирати матичну евиденцију корисника здравственог осигурања и материјалног обезбеђења.

 

Број 41-39

од  30. маја 2016.  год.

  П Р Е Д С Е Д Н И К
УПРАВНОГ ОДБОРА
генерал-мајор у пензији
Светомир Обренчевић


 

 

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас