Наредбом министра одбране, број 1-272 од 23.03.2020. године, пуковник доцент др Радан Костић постављен је формацијско место директора Фонда за СОВО.

 

Одељење за финансије

Одељење за финансије врши израду финансијског плана, прати реализацију финансијског плана, води пословне књиге, формира и контролише исплатну документацију, води благајничко пословање и друге послове утврђене законом. Одељење за финансије састоји се од Одсека за контролу и платни промет и Одсека за план, анализу и књиговодство. ›››

Oдeљeњe зa утврђивaњe прaвa из сoциjaлнoг oсигурaњa

Одељење за утврђивање права из социјалног осигурања и персоналне послове обавља послове који се односе на решавање о правима из области материјалног обезбеђења у првостепеном правном поступку, персоналне послове и формира и води матичнуевиденцију. Одељење за утврђивање права из социјалног осигурања и персоналне послове састоји се од Одсека за првостепени управни поступак и персоналне послове и Одсека за матичну евиденцију. ›››

Одељење за набавке

Одељење за јавне набавкеврши спровођење поступака јавних набавки лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме за потребе војно-здравствених установа, као и набавке за потребе рада и функционисања Фонда за СОВО. Одељење за јавне набавке састоји се од Групе за опште набавке, набавку лекова, медицинске опреме и медицинских средстава и Групе за правне и економске послове. ›››

Одељење за здравствену политику и уговарање

Одељење за здравствену политику и уговарањеобавља послове који се односе наобезбеђивање јединствене примене прописа из области обавезног здравственог осигурања војних осигураника и доношење одговарајућих аката и упутстава ради остваривања права на здравствену заштиту, прописивање и организовање рада лекарских комисија за решавање стручних питања везаних за здравствену заштиту војних осигураника, примену прописа из области међународног здравственог осигурања, израду, оверавање и издавање здравствених књижица и картица здравственог осигурања и друге послове у вези са делокругом рада. ›››

Одсек за заједничке послове

Одсек за оперативне и опште послове и информатичку подршку обавља послове који се односе на заштиту на раду, противпожарну заштиту, руковање и одржавање покретних ствари, зграде и имовине Фонда, организацију и спровођење пријавне службе и службе обезбеђења, одржавањеинформационог система Фонда, послове из домена канцеларијског пословања и друге послове у вези са делокругом рада. ›››

Одсек за прописе, заступање и другостепени управни поступак

Одсек за прописе, заступање и другостепени управни поступак обавља послове који се односе на заступање Фонда пред судовима и другим органима и спровођење поступка по ванредним правним средствима, решавање о правима из здравственог осигурања војних осигураника у другостепеном управном поступку, давање мишљења на уговоре из домена јавних набавки, заштиту права осигураника, друге послове у вези са делокругом рада. ›››

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

 • 28.04.2021. | ОБАВЕШТЕЊЕ: ФОРМИРАНА ДЕЧИЈА COVID АМБУЛАНТА У СКЛОПУ ВМЦ НОВИ БЕОГРАД

  На основу указане потребе, а у циљу додатног јачања капацитета за тријажу и дијагностику COVID пацијената у педијатријској популацији , побољшања квалитета остваривања здравствене заштите у војноздравственим установама и несметаног функционисања система војног здравства формирана је Дечија COVID амбуланта у склопу ВМЦ Нови Београд .

 • 16.04.2021. | ОБАВЕШТЕЊЕ АПОТЕКАМА

  Продужетак важења конзилијарних мишљења
  и прописивања и издавања лекова и медицинских средстава на основу конзилијарних мишљења

 • 13.04.2021. | ОБАВЕШТЕЊЕ АПОТЕКАМА

  ОБАВЕШТЕЊЕ АПОТЕКАМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ИЗДАВАЊУ ЛЕКОВА И ПОТРОШНИХ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТВА ВОЈНИМ ОСИГУРАНИЦИМА

 • 09.04.2021. | О Б А В Е Ш Т Е Њ Е:

  Објављен је нови Правилник о употреби, условима и начину коришћења средстава за побољшање материјалног положаја корисника војне пензије без стана у гласилу „Службени војни лист“, бр. 11/2021 ")

 • 07.04.2021. | ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ : ИЗМЕНА ОДЛУКЕ У ПОСТУПКУ БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОГ ОПЛОЂЕЊА

  ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ ОД 23.03.2018.ГОДИНЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОГ ОПЛОЂЕЊА

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас