За бољи приказ кликните на дијаграм испод >>

Наредбом министра одбране, број 1-1116 од 09.12.2021. године, пуковник доцент др Радан Костић постављен је формацијско место директора Фонда за СОВО.

 

Одељење за финансије

Одељење за финансије врши израду финансијског плана, прати реализацију финансијског плана, води пословне књиге, формира и контролише исплатну документацију, води благајничко пословање и друге послове утврђене законом. Одељење за финансије састоји се од Одсека за платни промет, Група за план, анализу и књиговодство и Група за контролу. ›››

Oдeљeњe зa утврђивaњe прaвa из сoциjaлнoг oсигурaњa

Одељење за утврђивање права из социјалног осигурања и персоналне послове обавља послове који се односе на решавање о правима из области материјалног обезбеђења у првостепеном правном поступку, персоналне послове и формира и води матичнуевиденцију. Одељење за утврђивање права из социјалног осигурања састоји се од Одсека за првостепени управни поступак и Одсека за матичну евиденцију и стамбене послове. ›››

Одељење за набавке

Одељење за јавне набавкеврши спровођење поступака јавних набавки лекова, медицинског потрошног материјала и медицинске опреме за потребе војно-здравствених установа, као и набавке за потребе рада и функционисања Фонда за СОВО. Одељење за јавне набавке састоји се од Одсек за спровођење поступака набавки и Одсек за правне и економске послове. ›››

Одељење за здравствено осигурање

Одељење за здравствено осигурање обавља послове који се односе наобезбеђивање јединствене примене прописа из области обавезног здравственог осигурања војних осигураника и доношење одговарајућих аката и упутстава ради остваривања права на здравствену заштиту, прописивање и организовање рада лекарских комисија за решавање стручних питања везаних за здравствену заштиту војних осигураника, примену прописа из области међународног здравственог осигурања, израду, оверавање и издавање здравствених књижица и картица здравственог осигурања и друге послове у вези са делокругом рада. ›››

Одељење за заједничке послове

Одељење за заједничке послове обавља послове који се односе на заштиту на раду, противпожарну заштиту, руковање и одржавање покретних ствари, зграде и имовине Фонда, организацију и спровођење пријавне службе и службе обезбеђења, одржавањеинформационог система Фонда, послове из домена канцеларијског пословања и друге послове у вези са делокругом рада. Одељење се састоји од Одсек за оперативне и опште послове, Групе за кадровске послове и информатичку подршку и Канцеларија општих послова. ›››

Одељење за прописе, заступање и другостепени управни поступак

Одељење за прописе, заступање и другостепени управни поступак обавља послове који се односе на заступање Фонда пред судовима и другим органима и спровођење поступка по ванредним правним средствима, решавање о правима из здравственог осигурања војних осигураника у другостепеном управном поступку, давање мишљења на уговоре из домена јавних набавки, заштиту права осигураника, друге послове у вези са делокругом рада. Одељење се састоји од Групе за прописе и засупање и Групе за правне послове и другостепени управни поступак. ›››

Верзија за штампу

A+ A-

Претрага

Последње вести

Информације

Одлука | Одлука о одређивању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у МО и ВС

Важнији линкови

Пратите нас